Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium pedagogiczne w języku angielskim - Child and teacher in educational space WNP-PPWZ-KPK
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Karably, K. i Zabrucky, K. M. (2009). Children’s metamemory: A review of literature and implications for classroom. International Electronic Journal of Elementary Education, 2(1).

Karatas, K. i Arpaci, I. (2021). The role of self-directed learning, metacognition, and 21st century skills predicting the readiness for online learning. Contemporary Educational Technology, 13(3).

Kwiatkowska E., pre-scool education teacher in the face of dynamic transformations of the social media, Forum Pedagogiczne 2 (2018).

Łuszczek K., Pedeutological aspects of using new technologies in education, Forum Pedagogiczne 10 (2020).

Robinson K., Creative Schools, Londyn.

Rzońca E., Learning Strategies of Students in Early School Education in the Light of Research, EETP Vol. 18, 2023, No. 1(68).

Studies on Quality Teachers and Quality Initial Teacher Education, J. Madalińska-Michalak (red.), Warsaw 2020.

Turczyk M., Legal and Normative Competences of Early Education Teachers, EETP Vol. 18, 2023, No. 1(68).

Dryden G., Vos J., The new Learning Revolution, London 2005.

https://books.google.pl/books?id=y7LxRLxQQ_oC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Nagrania wystąpień z konferencji naukowych TED – wybrane wystąpienia dostępne na https://www.ted.com/

Efekty uczenia się:

Wiedzy:

EK-1 student posiada wiedzę o procesie nauczania i uczenia się oraz opisuje rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się.

EK-2 student opisuje środowisko szkolne, jako przestrzeń uczenia się.

EK-3 student posiada wiedzę o zastosowaniu mediów cyfrowych w procesie dydaktycznym.

Umiejętności:

EK-4 student wypowiada się w języku angielskim na tematy dotyczące dziecka i nauczyciela w przestrzeni edukacyjnej.

EK-5 student potrafi zaaranżować przestrzeń do dyskusji w języku angielskim odnośnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kompetencji:

EK-6 student wypowiada się na podejmowane na zajęciach tematy, współpracuje w grupie. Cechuje go wytrwałość i kreatywność w podejmowaniu działań. Przejawia wysoką kulturę osobistą i szacunek wobec członków grupy oraz wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

ocena dst (3,0) - student posiada podstawową wiedzę o procesie nauczania i uczenia się oraz o roli nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się. Zna podstawowe elementy przedszkola i szkoły jako środowiska uczenia się. Na poziomie dostatecznym posiada wiedzę o zastosowaniu mediów cyfrowych w procesie dydaktycznym.

ocena dst. plus (3,5) – student zna i omawia proces nauczania i uczenia się oraz rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się. Zna i wymienia elementy przedszkola i szkoły jako środowiska uczenia się. Posiada wiedzę na poziomie dostatecznym o wykorzystaniu mediów cyfrowych w procesie dydaktycznym.

ocena db (4,0) – student zna i potrafi wymienić strategie uczenia się uczniów, metody dydaktyczne oraz opisuję rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się. Zna i opisuje sposoby wykorzystania mediów cyfrowych w procesie edukacyjnym na poziomie dobrym.

ocena db plus (4,5) - student strategie uczenia się uczniów, metody dydaktyczne. Zna i przedstawia rolę nauczyciela i ucznia w procesie nauczania-uczenia się. Zna i opisuje sposoby zastosowania środków cyfrowych i zasobów internetowych w procesie edukacyjnym.

ocena bdb (5) – student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z zakresu procesu nauczania i uczenia się w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Zna i rozumie strategie uczenia się uczniów, metody dydaktyczne. Potrafi scharakteryzować i proponuje zastosowanie nowych technologii w procesie edukacyjnym.

Umiejętności:

ocena dst (3,0) – student wypowiada się w języku angielskim na tematy dotyczące dziecka i nauczyciela w przestrzeni edukacyjnej na poziomie dostatecznym. Potrafi zaaranżować z pomocą przestrzeń do dyskusji w języku angielskim odnośnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

ocena dst. plus (3,5) – student potrafi zastosować zdobytą wiedzę w dyskusji w języku angielskim na tematy dotyczące procesów nauczania i uczenia się. Potrafi zaaranżować z pomocą przestrzeń do dyskusji w języku angielskim odnośnie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

.ocena db (4,0) – student na poziomie dobrym projektuje i przeprowadza dyskusje w języku angielskim odnośnie tematów związanych z procesem nauczania – uczenia się. Potrafi wypowiedzieć się na podaną kwestię w języku angielskim. Analizuje na poziomie dobrym przekazy w języku angielskim z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

ocena db plus (4,5) – student stosuje zdobytą wiedzę do zaprojektowania i przeprowadzenia dyskusji w języku angielskim odnośnie tematów związanych z procesem nauczania – uczenia się. Chętnie wypowiada się na podaną kwestię w języku angielskim. Analizuje przekazy w języku angielskim z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

ocena bdb (5,0) – wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki do zaprojektowania i przeprowadzenia dyskusji w języku angielskim odnośnie tematów związanych z procesem nauczania – uczenia się. Zawsze wypowiada się na podaną kwestię w języku angielskim. Analizuje przekazy w języku angielskim z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Kompetencje:

ocena dst (3,0) – Na poziomie dostatecznym bierze udział w pracach grupy, sporadycznie wypowiada się na wybrany temat. Stara się być kreatywny w swoich działaniach, które realizuje na poziomie podstawowym. Przejawia kulturę osobistą i szacunek wobec członków grupy i wykładowcy na poziomie dostatecznym.

ocena dst. plus (3,5) –Angażuje się w pracę zespołu w sposób dostateczny, zabiera głos w dyskusji odnośnie wybranych tematów. Stara się być kreatywny w swoich działaniach, które realizuje w sposób dostateczny. Przejawia kulturę osobistą i szacunek wobec członków grupy i wykładowcy na poziomie dostatecznym.

ocena db (4,0) – Współpracuje w zespole, dyskutuje na każdy temat. Jest kreatywny w podejmowanych działaniach, które stara się zrealizować zgodnie z planem. Przejawia kulturę osobistą i szacunek wobec członków grupy i wykładowcy.

ocena db plus (4,5) – Współpracuje w zespole i próbuje kierować jego pracami, aktywnie uczestniczy w dyskusjach na każdy temat. Jest kreatywny w podejmowanych działaniach, które planuje i doprowadza do efektów końcowych. Przejawia kulturę osobistą i szacunek wobec członków grupy i wykładowcy.

ocena bdb (5,0) – wykazuje chęć i potrzebę, by rozwijać swój warsztat zawodowy i osobisty, wzbogacać go o nowoczesne metody pracy, również online. Współpracuje w zespole i kieruje jego pracami, chętnie dyskutuje na każdy temat. Jest kreatywny w podejmowanych działaniach, które planuje i doprowadza do efektów końcowych. Przejawia wysoką kulturę osobistą i szacunek wobec członków grupy i wykładowców.

Opis składowych oceny końcowej

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. obecność na ćwiczeniach

2. aktywność na zajęciach 10 pkt

3. przygotowanie do zajęć (lektura tekstów) 10 pkt.

4. przygotowanie prezentacji 30 pkt

50-46 – ocena 5,0

45-41 – ocena 4,5

40-36– ocena 4,0

35-31 – ocena 3,5

30-25 - ocena 3,0

24 i poniżej – ocena 2,0

Powyżej 50% nieobecności student nie będzie dopuszczony do zaliczenia.

Zakres tematów:

Proces nauczania-uczenia się.

Relacja uczeń-nauczyciel w procesie uczenia się.

Strategie uczenia się uczniów.

Kompetencje nauczycieli.

Metody dydaktyczne.

Szkoła – przestrzenią uczenia się.

Nowe technologie w edukacji.

Prezentacje przygotowane przez Studentów.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, techniki dyskusji, metody aktywizujące.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga niedziela (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 1539
Ewelina Rzońca 32/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)