Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zmiany społecznej WSE-SO-SZS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obowiązkowa do kolokwium:

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 169-218 [Geneza, natura i substrat technologiczny społeczeństwa informacyjnego + Ekonomia, polityka i kultura w społeczeństwie informacyjnym].

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, str. 173-183 [Analizy procesów zmian historycznych].

Olszewska-Dyoniziak B. (2008), Rozwój, zmiana i postęp społeczny. Zarys problematyki, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław, s. 47-64 [Wyznaczniki rozwoju społecznego].

Literatura podstawowa:

Sztompka P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków.

Marody M., Giza-Poleszczuk A. (2004), Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Jelonek A.W., Tyszka K. (2001), Koncepcje rozwoju społecznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Krzysztofek K., Szczepański M.S. (2005), Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Olszewska-Dyoniziak B. (2008), Rozwój, zmiana i postęp społeczny. Zarys problematyki, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław.

Hirszowicz M. (2007), Stąd ale dokąd? Społeczeństwo u progu nowej ery, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Paluch A.K. (1976), Konflikt modernizacja i zmiana społeczna, PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Appelbaum R.P. (1971), Theories of social change, Markham Publishing Company, Chicago.

Bauman Z. (2007), Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, (tł. M. Żakowski), Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Bauman Z. (2013), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.

Beck U. (2004), Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, (tł. S. Cieśla), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Etzioni A., Etzioni E. (red.) 1964), Social change. Sources, patterns, and consequences, Basic Books, New York – London.

Giddens A. (2007), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, (tł. A. Szulżycka), PWN, Warszawa.

Hałas E. (2001), Zmiany społeczne: dylematy teoretyczne i praktyczne, [w:] Rozumienie zmian społecznych, (red.) E. Hałas, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin, s. 275-288.

Marody M. (2014), Jednostka po nowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Morawski W. (1998), Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Moore W.E. (1974), Social change, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.

Nisbet R. (1969), Social change in history. Aspects of the Western theory of development, Oxford University Press, New York.

Stankiewicz J. (1991), Wstęp do socjologicznej teorii innowacji technicznych. Rys historyczny i analiza empiryczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra.

Szczepański M.S. (1985), Teorie zmian społecznych. Wybrane zagadnienia. Część I: Teorie modernizacji. Skrypt dla studentów II, III i IV roku socjologii, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Szczepański M.S. (1989), Modernizacja. Rozwój zależny. Rozwój endogenny. Socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego, Uniwersytet Śląski, Katowice. Toffler A. (2006), Trzecia fala, (tł. E. Woydyłło i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Toffler A. (2007), Szok przyszłości, (tł. W. Osiatyński i in.), Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.

Zakres tematów:

1. Definiowanie zmiany społecznej w socjologii klasycznej i współczesnej;

2. Przemiany więzi społecznych;

3. Uspołecznienie jako krystalizacja antropo- i socjogenezy;

4. Adaptacja jednostek do zmian społecznych;

5. Dynamika zmian społecznych;

6. Instytucjonalizacja i innowacja w normatywnym procesie zmiany społecznej;

7. Progresywizm. Definicje rozwoju, cyklu i postępu społecznego;

8. Podmioty zmian społecznych. Idee – jednostki – ruchy społeczne;

9. Teorie zmian społecznych - część 1 (ewolucjonizm i neoewolucjonizm);

10. Teorie zmian społecznych - część 2 (teorie modernizacji i teoria cykli historycznych);

11. Teorie zmian społecznych - część 3 (materializm historyczny i wizje alternatywne do progresywizmu);

12. Ogólna periodyzacja społeczeństw;

13. Eksplikacje strukturalnych zmian społecznych;

14. Rewolucja jako przykład totalnej zmiany społecznej;

15. Modalność tradycji historycznej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1744
Marcin Choczyński 15/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)