Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie WNP-PE-SEM-2I-BK
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001; Pilch T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995; Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2000; Rubacha K., Metodologia badan nad edukacją, Warszawa 2008;Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice 2013; Szlosek F., Badania, dojrzewanie, rozwój. Eksperyment i obserwacja w badaniach pedagogicznych, Radom 2007.

Literatura uzupełniająca:

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2001; Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000; Żegnałek K., Metodologia badań dla autorów prac magisterskich i licencjackich z pedagogiki, Warszawa 2010; Żegnałek K., Metody i techniki stosowane w badaniach pedagogicznych, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

EU 1 - Student zna terminologię stosowaną w pedagogice, studiowanej specjalności, metodologii badań pedagogicznych.

EU 2 - Ma elementarną wiedzę o projektowaniu i oprowadzeniu badań w pedagogice, w szczególności o problemach badawczych, metodach, technikach i narzędziach badawczych.

EU 3 - Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania i poznawania poprzez badania empiryczne problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych.

EU 4 - Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie, wykorzystując zasady pisania tekstu naukowego na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych.

EU 5 - Posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie własnych badań.

EU 6 - Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych, poprzedzonych dokładnym poznaniem poprzez badania empiryczne. Jest świadomy istnienia wymiaru etycznego w badaniach naukowych.

AKTYWNOŚĆ STUDENTA/NAKŁAD PRACY STUDENTA W GODZ.

Godziny kontaktowe /30 h

Przygotowanie się do zajęć / 100 h

Przygotowanie się do zaliczenia /20h

Suma punktów ECTS 5

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przedstawionych części pracy- struktury rozdziału teoretycznego, bibliografii.

3,0 - student w bardzo podstawowym stopniu przyswoił wiadomości z zakresu metodologii oraz związane z tematem pracy, w bardzo podstawowym stopniu przyswoił zasady pisania pracy, wymiar etyczny badań, potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych.

3, 5 - student w stopniu dostatecznym porusza się w obszarze wiedzy dotyczącej specjalności, zagadnienia podejmowanego w pracy, metodologii badań, w dostatecznym stopniu przyswoił zasady pisania pracy, wymiar etyczny badań, potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych., wymaga pomocy w projektowaniu rozdziału teoretycznego.

4, 0 - student posiada zadowalający poziom wiedzy z zakresu metodologii badań pedagogicznych, jak również pisania pracy, przyswoił zasady pisania pracy, zna wymiar etyczny badań,rozumie potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych, dokonuje kwerendy bibliograficznej, przygotowuje strukturę rozdziału teoretycznego.

4, 5 - student dobrze opanował zasady pisania pracy, zna terminologię niezbędną w opracowaniu części teoretycznej pracy oraz z zakresu metodologii, zna wymiar etyczny badań, rozumie potrzebę prowadzenia badań empirycznych dla podejmowania działań praktycznych, dokonuje kwerendy bibliograficznej, samodzielnie przygotowuje strukturę rozdziału teoretycznego.

5, 0 - student doskonale opanował zasady pisania pracy, kryteria jakim odpowiada praca na kierunku pedagogika, prawidłowo stosuje terminologię z zakresu studiowanej specjalności jak i metodologii, samodzielnie przygotowuje strukturę rozdziału teoretycznego, bibliografię.

Zakres tematów:

1. Charakterystyka pracy naukowej.

2. Budowa pracy licencjackiej.

3. Przypisy do tekstu.

4. Opracowanie części teoretycznej - struktury.

5. Wstępne omówienie pełnej wersji pracy licencjackiej, bibliografia, załączniki, wnioski, podsumowanie oraz egzaminu dyplomowego.

6. Wstępne opracowanie zagadnień metodologicznych, konstruowanie narzędzi badawczych.

7. Konceptualizacja badań.

Metody dydaktyczne:

wykład, dyskusja seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1542
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1542
każdy czwartek, 10:30 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 15, sala 1542
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:30 - 18:15, e-learning, sala e-learning
jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 18:30 - 20:00, e-learning, sala e-learning
Beata Krajewska 11/11 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)