Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia rachunkowe z chemii WF-OB-CRZCH
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa – pozycje: 1, 2, 3.

Literatura uzupełniająca – pozycje: 4, 5, 6, 7

1. Molenda Jacek: Technologia chemiczna. WSiP, Warszawa 1997.

2. Bartkiewicz Bronisław, Umiejewska Katarzyna: Oczyszczanie ścieków przemysłowych. PWN, Warszawa 2010.

3. Schmidt-Szałowski Krzysztof, Szafran Mikołaj, Bobryk Ewa, Sentek Jan: Technologia chemiczna. Przemysł nieorganiczny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

4. Surygała Jan (red): Vademecum rafinera. Ropa naftowa właściwości, przetwarzanie, produkty. WNT, Warszawa 2006.

5. Mazurkiewicz Adam (red.): Nanonauki i nanotechnologie. Stan i perspektywy rozwoju. Wyd. Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB. Radom 2007

6. Dobrzański Leszek: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego. WNT, Warszawa 2002.

7. Mihułka Mariusz (kierownik pracy): Charakterystyka technologiczna przemysłu włókienniczego w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

WIEDZA: Student zna i rozumie wzory chemiczne związków, podstawowe wzory chemiczne, fizyczne, a także zna ich zastosowanie. Opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne zachodzące w przyrodzie. Wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii z obszaru nauk przyrodniczych oraz rozwoju tych dyscyplin i stosowanych w nich metod badawczych.

UMIEJĘTNOŚCI: Student potrafi stosować podstawowe wzory chemiczne w zadaniach rachunkowych. Interpretuje obserwacje i pomiary i na ich podstawie wyciąga poprawne wnioski.

KOMPETENCJE: Potrafi pracować indywidualnie wykazując inicjatywę i samodzielność w działaniach oraz efektywnie współdziałać w pracy zespołowej.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ważoną z zaliczonych kolokwiów cząstkowych oraz prac domowych.

Zakres tematów:

Symbole pierwiastków, wzory chemiczne związków.

Nazewnictwo związków organicznych i nieorganicznych.

Obliczanie stopnia utlenienia pierwiastków.

Reakcje utleniania i redukcji.

Obliczanie stężeń.

Metody dydaktyczne:

Powtórzenie lub omówienie w skrócie podstawowych zagadnień (n podstawie wykładów), zastosowanie w praktyce omówionych reguł, wspólne rozwiązywanie zadań, prace domowe i ich omówienie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 1424
Marta Pochopień 27/30 szczegóły
2 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 1424
Anna Matuszewska 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)