Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia WF-OB-EKO
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Krebs C. 1996 Ekologia, PWN, 735pp.

Weiner J. 2003. Życie i ewolucja biosfery. Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa, 609 pp.

Efekty uczenia się:

- wiedza - student poprawnie definiuje, rozpoznaje, charakteryzuje, prezentuje i tłumaczy dane zagadnienia

- umiejętności – student umie: planować doświadczenie laboratoryjne i terenowe, porządkować, analizować zebrane dane i na tej podstawie wyprowadzać wnioski, weryfikować hipotezy

- kompetencje – pracując w zespołach student wykazuje odpowiedzialność za innych członków zespołu, jest otwarty na zdanie pozostałych członków zespołu i docenia ich pracę

Ponadto student nabywa umiejętności pracy w zespole , a co za tym idzie doceniania i akceptowania pracy innych członków zespołu, oraz oceniania pracy innych zespołów.

Metody i kryteria oceniania:

- ćwiczenia praktyczne

- prezentacje ustne

- sprawozdania w formie krótkich doniesień badawczych

Kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst.) nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować wyniki swoich badań

- na ocenę 3 (dst.) potrafi w sposób podstawowy zaprezentować wyniki swoich badań

- na ocenę 4 (db) potrafi zanalizować, przedstawić i wyniki swoich badań

- na ocenę 5 (bdb.) potrafi zanalizować, przedstawić, dyskutować i porównywać swoje wyniki z danymi literaturowymi oraz zaproponować własne wyjaśnienie tych wyników

Zakres tematów:

1.Zajęcia wprowadzające

- informacja o sposobie przebiegu zajęć

- podział na zespoły ćwiczeniowe

- przygotowanie przez zespoły ćwiczeniowe doświadczeń laboratoryjnych

- wybór tematów problemowych do prezentacji przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe

2. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie organizmów

- prezentacja przez poszczególne zespoły ćwiczeniowe wybranych tematów dotyczących czynników abiotycznych i biotycznych decydujących o rozmieszczeniu organizmów

- obserwacja, pomiary i opis roślin doświadczalnych w uprawie hydroponicznej

3. Wpływ czynników abiotycznych i biotycznych na występowanie organizmów – podsumowanie

- obserwacja, pomiary i opis roślin doświadczalnych w uprawie hydroponicznej

- analiza zebranego materiału

- dyskusja

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia hydroponicznego

4. Wybiórczość siedliskowa

- obserwacja zachowania się dżdżownic w różnych warunkach wilgotnościowych

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia

5. Adaptacje organizmów do warunków środowiskowych

6. Relacje między organizmami, drapieżca-ofiara

- modelowe doświadczenia z hipotetycznymi układami drapieżca-ofiara

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

7. Relacje między organizmami, allelopatia

- doświadczenie z dwoma gatunkami roślin – założenie doświadczenia

8. Relacje między organizmami, allelopatia

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań

9. Relacje między organizmami, roślinożerca-roślina

- wybiórczość pokarmowa na przykładzie wybranych gatunków owadów roślinożernych

- omówienie wyników doświadczeń

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

10. Tempo przyrostu populacji

- modelowe doświadczenia z hipotetycznymi populacjami

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

11. Relacje między osobnikami należącymi do tego samego gatunku

- pomiary ślimaków z rodzaju Achatina hodowanych w rożnych wariantach doświadczalnych: a) w warunkach ograniczonego dostępu do pokarmu, b) w warunkach przegęszczenia

- analiza danych dotyczących rozwoju piskląt mew w a) warunkach ograniczonego dostępu pokarmu, b) w warunkach przegęszczenia

- porównanie i omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonych doświadczeń

12. Zespoły organizmów

- wskaźniki biocenotyczne:

- bogactwo gatunkowe i różnorodność zespołów organizmów na przykładzie zespołów mew

- podobieństwo zespołów organizmów na przykładzie zespołów mew

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań

13. Tempo rozkładu materii organicznej, znaczenie destruentów

- analiza tempa rozkładu ściółki trawiastej, wyłożonej na glebie i nad glebą – porównanie masy ściółki przed i po zakończeniu doświadczenia

- omówienie wyników

- przygotowanie przez poszczególne zespoły sprawozdań z przeprowadzonego doświadczenia

14. Monitoring, korytarze ekologiczne – zajęcia terenowe

15. Podsumowanie i zaliczenie zajęć

Metody dydaktyczne:

- metody praktyczne- ćwiczeniowe – obserwacje i prowadzenie własnych doświadczeń

- metoda stolików eksperckich – studenci planują, i omawiają prowadzone przez siebie doświadczenia w zespołach ćwiczeniowych

- metoda projektu – zespoły ćwiczeniowe prowadzą swoje doświadczenia w ciągu całego semestru. Praca nad projektem składa się z kilku etapów: 1) planowanie doświadczenia, 2) założenie doświadczenia, 3) zbieranie danych, 4) opracowanie i analiza danych, 5) prezentacja i dyskusja wyników

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 308
Izabella Olejniczak, Paweł Boniecki 16/15 szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 308
Izabella Olejniczak, Paweł Boniecki 14/15 szczegóły
3 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 308
Izabella Olejniczak, Paweł Boniecki 14/15 szczegóły
4 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 308
Izabella Olejniczak, Paweł Boniecki 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)