Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja ekologiczna 2 WF-OB-EDEK2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cichy D., Buchcic E., et al., Kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa: teoria i praktyka, Warszawa 2016.

2. Derda I., Wojciechowska I., Edukacja ekologiczna dla przedsiębiorstw rzemieślniczych, Warszawa 2014.

3. Kaniewska M., Klimski M., Kształtowanie świadomości ekologicznej – perspektywa Lifelong Learning, „Journal of Modern Science”, Tom 2/22/2014, s. 475-489.

4. Klimska A., Klimski M., Edukacja ekologiczna w polskiej szkole, Olecko 2009.

5. Tuszyńska L., Edukacja i świadomość ekologiczna polskiego społeczeństwa, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych: kwartalnik naukowo-metodyczny”, 2014, t. 3.

6. Tyburski W., Edukacja etyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 203-211.

Literatura uzupełniająca:

1. Strumińska-Doktór A., Droga do świadomości ekologicznej, w: „Studia Ecologiae et Bioethicae”, 4 (2006), s. 427-438.

2. Tuszyńska Ligia, Edukacja ekologiczna dla nauczycieli i studentów, Warszawa 2006.

3. Wolter E., Historyczne aspekty edukacji ekologicznej w Polsce – wybrane aspekty, Warszawa 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student posiada wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego; dostrzega zależności między środowiskiem przyrodniczym i zdrowiem człowieka, kulturą oraz uwarunkowaniami prawno-ekonomicznymi; zna i charakteryzuje zagrożenia i problemy globalne, w tym cywilizacyjne, wie jakie są założenia i cele edukacji środowiskowej oraz edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju; wie, jak przygotować program nauczania z zakresu edukacji środowiskowej.

Umiejętności: student tworzy programy nauczania z zakresu edukacji środowiskowej oraz potrafi przeprowadzić zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji środowiskowej – lekcję dla uczestników (dzieci, młodzież, dorośli) wszystkich poziomów nauczania.

Kompetencje: student okazuje zainteresowanie problematyką szerokorozumianej ochrony środowiska; dostrzega znaczenie edukacji środowiskowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywność na zajęciach, przygotowanie konspektu lekcji z edukacji ekologicznej.

Kolokwium końcowe - pytania otwarte i zamknięte

Ocenę stanowić będzie średnia z: oceny z konspektu, oceny z prezentacji konspektu lekcji oraz oceny z kolokwium.

Zakres tematów:

1. Przedmiot nauczania, jego zadania i konteksty psychologiczne, społeczne. znaczenie przedmiotu w życiu codziennym i zawodowym,

2. Analiza podstawy programowej przedmiotu przyroda oraz zagadnień z edukacji ekologicznej w szkole podstawowej,

3. Ogród szkolny - wykorzystanie w nauczaniu przyrody i edukacji ekologicznej szkolnej i poza szkolnej,

4. Wyjście ekologiczno - przyrodnicze, wycieczka szkolna, lekcja w terenie jako forma aktywizująca pracę uczniów,

5. Wykorzystanie na lekcjach przyrody oraz w edukacji ekologicznej terenowych ścieżek przyrodniczych,

6. Monitoring przez uczniów środowiska naturalnego najbliższej okolicy,

7. Zasady przygotowania wyjścia ekologiczno-przyrodniczego,

8. Opracowanie programu ekologiczno - przyrodniczego wyjścia dydaktycznego:

- na Dzień Ziemi,

- do Ogrodów Łazienek Królewskich,

- do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

- do Ogrodu Botanicznego UW.

9. Ekologiczno - przyrodnicze wyjście dydaktyczne:

- na Dzień Ziemi,

- do Ogrodów Łazienek Królewskich,

- do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego,

- do Ogrodu Botanicznego UW,

10-12. Przygotowanie konspektów zajęć na wyżej wymienione ekologiczno - przyrodnicze wyjścia dydaktyczne,

13-14. Podsumowanie ekologiczno - przyrodniczych wyjść dydaktycznych, przedstawienie prezentacji przygotowanych przez studentów.

15. Kolokwium końcowe

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna – prezentacja treści wykładu w programie Power Point

Wykład problemowy – omówienie jakiegoś szczegółowego zagadnienia

Indywidualna lektura tekstów – zapoznanie się z konkretnymi treściami w celu dyskusji problemu

Dyskusja - wspólne formułowanie konstruktywnych wniosków

MS Teams - platforma służąca realizacji zajęć w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników zajęć. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć i dodatkowych treści.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marcin Klimski 10/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)