Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropopresja i bioróżnorodność WF-OB-ANTB
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=40074
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Anderwald D. (red.) Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich. Rogów 2009

Badora K. Autostrada – środowisko przyrodnicze. Studium konfliktów przestrzennych. Opole 2004

Berger L. 2000 Płazy i gady Polski

Buszko-Briggs M., Okołów G. 2002. Płazy i gady Polski

Dobrowolski K.A., Lewandowski K. (red.) Ochrona środowisk wodnych i błotnych w Polsce IE PAN, Dziekanów Leśny 1988

Dombrowski A., Głowacki Z., Jakubowski W. i in. (red.)Korytarz ekologiczny doliny Bugu. Stan – Zagrożenia- Ochrona. IUCN, Warszawa 2002

Gacka-Grzesikiewiecz E. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Głowaciński Z. (red.) Polska czerwona księga zwierząt PWRiL Warszawa 2001

Godlewska A. Ochrona ptaków w budynkach. Bocian, warszawa 2008

Indykiewicz P., Jerzak J., Barczak T. Faun miast. Ochronić różnorodność biotyczną w miastach. Bydgoszcz 2008

Jankowski W., Świerkosz K. (red.) Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. IUCN, Warszawa 1995

Lesińki G. Wpływ antropogenicznych przekształceń krajobrazu na strukturę i funkcjonowanie zespołów nietoperzy Polsce. SGGW, Warszawa 2006

Kot H. i Dombrowski A.(red.) Strategia ochrony Fauny na Nizinie Mazowieckiej. MTOF, Siedlce 201

Krogulec J. (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa 1998

Nowicki M., Sitnicki S. Ochrona środowiska w praktyce. EkoFundusz, Warszawa 2007

Okołów G. 2007. Kampinoski Park Narodowy Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny (tomy 1-6) http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/poradnik.php

Stawicka i in. 2006. Wybrane zagadnienia ekologiczne.

Strawiński S. 1971. O ptakach, ludziach i miastach

Efekty uczenia się:

A. Efekty kształcenia:

1.Wiedza:

EK 1 - student dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, przewiduje i charakteryzuje skutki ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną; student tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej, chemicznej i biologicznej środowiska, w tym definiuje skutki antropopresji i podsumowuje jej wpływ na bioróżnorodność biologiczną; Student rozpoznaje podstawowe terminy w języku obcym w zakresie ekologii, biocenologii i ochrony przyrody, w tym związanych z terenami zamieszkałymi i/lub przekształcanymi przez człowieka (miasto, wieś, pola, autostrady, zabudowa hydrotechniczna itp. )

2. Umiejętności:

EK 2 – student planuje i opisuje (w raportach) wykonane wcześniej indywidualnie i zespołowo projekty terenowo-literaturowe dotyczące wpływu antropopresji na bioróżnorodność;

EK 3 - student tworzy indywidualne i zespołowe prezentacje multimedialną, potrafi oszacować ich czas, zaplanować formę i zdecydować o podziale ról miedzy osoby (przy prezentacjach i raportach zespołowych) i wyborze treści; student planując referat, raport lub prezentację multimedialną wykorzystuje szerokie spektrum dostępnej wiedzy i form uzyskiwania informacji, w tym studiowanie publikacji naukowych, informacji w Internecie i środkach masowego przekazu oraz uzyskiwanie wiadomości w trakcie bezpośrednich konsultacji ze specjalistami

EK 4 - student analizuje i interpretuje tekst naukowy, student potrafi krytycznie ocenić informacje źródłowe dotyczące wpływu człowieka na przyrodę i środowisko oraz odnaleźć przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji, student potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje; student zna i posługuje się podstawową terminologią w zakresie ochrony przyrody i środowiska w języku polskim i angielskim.

3. Kompetencje:

EK 5 student aktywnie rozwija świadomość ekologiczną, podejmując się indywidualnie i zespołowo realizacji zadań zaplanowanych na zajęciach; student dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii i ostrożność przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet); student potrafi dyskutować, akceptuje i docenia uwagi i komentarze innych; student jest odpowiedzialny uczestnicząc w zajęciach zgodnie z przyjętymi zasadami obecności i punktualności.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza (EK 1):

ocena 2 (ndst): student nie rozpoznaje i nie potrafi zidentyfikować związków przyczynowo-skutkowych między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, nie dostrzega wpływu cywilizacji na przyrodę, nie potrafi przewidzieć i scharakteryzować skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, nie tłumaczy przyczyn i

skutków degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, jego wiedza nie pozwala zdefiniować i podsumować skutków antropopresji na bioróżnorodność biologiczną; Student nie rozpoznaje podstawowych terminów w języku obcym w zakresie ekologii, biocenologii i ochrony przyrody.

ocena 3 (dst): student słabo rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, jedynie powierzchownie dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, ma trudności z przewidywaniem i charakteryzowaniem skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, mało przekonywująco tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, nie potrafi w syntetyczny sposób podsumować wpływu antropopresji na bioróżnorodność biologiczną; Student ma trudności z rozpoznawaniem i używaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii, biocenologii i ochrony przyrody.

ocena 4 (db): student zazwyczaj rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, przewiduje i charakteryzuje większość skutków ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, dobrze tłumaczy przyczyny i skutki degradacji fizycznej i biologicznej środowiska, potrafi podsumować wpływ antropopresji na bioróżnorodność biologiczną; Student zazwyczaj nie ma trudności z rozpoznawaniem i używaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii, biocenologii i ochrony przyrody.

ocena 5 (bdb): student znakomicie rozpoznaje i identyfikuje związki przyczynowo-skutkowe między działalnością człowieka a wybranymi elementami przyrody i środowiska, dostrzega wpływ cywilizacji na przyrodę, w błyskotliwy sposób przewiduje i charakteryzuje skutki ingerencji człowieka w przyrodę ożywioną i nieożywioną, bardzo dobrze tłumaczy przyczyny i skutki

degradacji fizycznej i biologicznej środowiska oraz wnikliwie i wyczerpująco definiuje w syntetyczny sposób wpływ antropopresji na bioróżnorodność biologiczną. Student nie ma żadnych trudności z rozpoznawaniem i używaniem w języku obcym podstawowych terminów w zakresie ekologii, biocenologii i ochrony przyrody.

Umiejętności (EK 2-4):

ocena 2 (ndst): student nie potrafi pracować w zespole, nie potrafi też odnaleźć i/lub analizować i interpretować informacji dostępnych w bibliotekach, Internecie i u specjalistów na zadany temat; ,w tym krytycznie ocenić dostępnej wiedzy dotyczącej wpływu człowieka na przyrodę i środowisko oraz odnaleźć przyczyny zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; student tworzy prezentację multimedialną, daleką od reguł i wymagań tej formy przekazu, nie zna specjalistycznej terminologii w zakresie ochrony przyrody i środowiska , nie potrafi porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawianych przez innych prezentacji; student ma bardzo duże trudności z zaproponowaniem zmian mogących poprawić jakość prezentowanego przekazu, nie potrafi sporządzić prostego raportu na podstawie zebranych materiałów w terenie.

ocena 3 (dst): student ma trudności z pracą w zespole, zdarza mu się bezkrytycznie analizować i interpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, w tym dotyczące wpływu człowieka na przyrodę i środowisko; student ma trudności ze zdefiniowaniem potencjalnych przyczyn zaistniałych zagrożeń i/lub zaistniałych sytuacji; utworzona prezentacja multimedialna jedynie w niewielkim stopniu spełnia reguły i wymogi przypisane tej formie przekazu; student ma trudności z posługiwaniem się specjalistyczną terminologią w zakresie ochrony przyrody i środowiska, porównując i oceniając inne prezentacje jest mało kreatywny, sporządza proste raporty na podstawie zebranych materiałów w terenie, ale są one jednak dalekie od ideału.

ocena 4 (db): student potrafi pracować w zespole, zazwyczaj poprawnie analizuje i interpretuje informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, tworzy prezentację multimedialną, potrafiąc oszacować jej czas, zaplanować formę i zdecydować o podziale ról i wyborze treści; zazwyczaj zna terminologią w zakresie ochrony przyrody i środowiska, porównując i oceniając inne prezentacje stara się być kreatywny; potrafi sporządzić prosty, poprawny raport na podstawie zebranych materiałów w terenie.

ocena 5 (bdb): student znakomicie organizuje i wykonuje pracę w zespole, potrafi wnikliwie analizować i interpretować informacje dostępne w bibliotekach i Internecie na zadany temat, stworzona przez niego prezentacja multimedialna spełnia wszystkie reguły i wymagania stawiane tej formie przekazu, w zakresie reżimu czasowego, treści i formy. Posługuje się swobodnie terminologią w zakresie ochrony przyrody i środowiska, potrafi w otwarty i kreatywny sposób porównać, poddać krytyce i ocenić przedstawiane prezentacje; proponowane przez niego zmiany mogące poprawić jakość prezentowanego przekazu są zawsze wnikliwe i celowe, sporządzane przez niego raporty są kompletne, wiarygodne, rzetelne w treści i sumiennie przygotowane.

Kompetencje (EK 5):

ocena 2 (ndst): student nie wykonuje zadań zaplanowanych na zajęciach, nie potrafi też pracować w zespole; student nie dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii i ostrożności przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet); student nie potrafi docenić uwag i komentarzy kolegów; nie

podejmuje dyskusji na temat prezentacji i przedstawianego problemu, jest niepunktualny, często opuszcza zajęcia.

ocena 3 (dst): student jest mało zaangażowany przy wykonywaniu zadań zaplanowanych na zajęciach i/lub ma trudności z pracą w zespole; student często nie dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, jest mało krytyczny w wyrażaniu opinii i często bezkrytyczny przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), student nie potrafi w pełni docenić wartości uwag i komentarzy kolegów; dyskutuje rzadko i mało kreatywnie, czasami jest niepunktualny, opuszcza zajęcia

ocena 4 (db): student podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach; rzetelnie pracuje w zespole, dba o wiarygodność przekazywanych treści, stara się być krytyczny w wyrażaniu opinii i przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), potrafi docenić uwagi i komentarze kolegów; jest otwarty i kreatywny w wyrażaniu własnych

opinii, jest punktualny i sumiennie uczęszcza na zajęcia.

ocena 5 (bdb): student bardzo chętnie podejmuje się wykonania zadań zaplanowanych na zajęciach; nie ma najmniejszych problemów w pracy zespołowej, często kreując kierunek działań grupy; student dba o rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści, zachowuje wnikliwość i krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest ostrożny przy korzystaniu z nie zweryfikowanych źródeł informacji (Internet), potrafi w pełni docenić uwagi i komentarze kolegów; jest bardzo aktywny, w otwarty i kreatywny sposób podejmuje polemikę w razie różnicy zdań. Jest sumienny i odpowiedzialny.

Metody oceniania

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena z prezentacji multimedialnych przygotowanych w zespole. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia

2. ocena z raportu pisemnego na podstawie literatury i materiałów zebranych w terenie. Oceniana będzie forma i treść raportu.

3. aktywność na zajęciach

4. liczba nieobecności i spóźnień

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną oceny indywidualnej z zespołowej prezentacji i oceny z raportu pisemnego.

Ocena zespołowa prezentacji i raportu może podwyższyć (w przypadku najlepszej w grupie) lub obniżyć (w przypadku najgorszej w grupie) indywidualną ocenę o 0,5 stopnia.

Znacząca aktywność na zajęciach podwyższa ocenę z prezentacji zgodnie ze wzorem: ocena z prezentacji + (0,125 x liczba zajęć na których student był aktywny). Nieobecność i spóźnienia na zajęcia obniżają ocenę końcową zgodnie z zasadą: za trzecią i każdą kolejną nieobecność ocena końcowa obniżana jest o 0,5 x liczba kolejnych nieobecności; każde spóźnienie na zajęcia więcej niż 10 min = 0,5 nieobecności

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie zasad, wymagań i oczekiwań

2. Pozytywne i negatywne strony przekształcania środowiska przez człowieka. Fragmentacja środowisk a różnorodność biologiczna.

3. Zrzuty ścieków i komunalne składowiska śmieci. Znaczenie dla fauny na przykładzie kolektora i wysypiska w Łubnej koło Piaseczna.

4. Synantropizacja i synurbizacja zwierząt. Przegląd charakterystycznych przedstawicieli fauny terenów miejskich w różnych okresach fenologicznych

5. Wpływ infrastruktury drogowej na zgrupowania zwierząt. Problem fragmentacji siedlisk.

6. Intensyfikacja rolnictwa a fauna. Pozytywny i negatywny wpływ rolnictwa na faunę. Przegląd charakterystycznych przedstawicieli fauny łąk i pól

7. Żywność modyfikowana genetycznie: blaski i cienie

8. Wpływ rybołówstwa na faunę mórz i oceanów

9. Zwierzęta rybożerne a gospodarka rybacka – konflikt i sposoby jego rozwiązywania

10. Gospodarka leśna i pożary – wpływ na florę, faunę i bioróżnorodność

11. Wpływ różnych form turystyki na faunę gór i pogórza

12. Inwazje obcych gatunków roślin i zwierząt - wpływ na rodzimą florę, faunę i bioróżnorodność

13. Wpływ zabudowy na faunę - przykład parku miejskiego i osiedla (zajęcia terenowe)

14. Wisła na odcinku śródmiejskim i poza miejskim. Przystosowanie się zwierząt wodnych do życia w mieście. Wisła jako korytarz wnikania zwierząt do miasta

15. Porównanie fauny miasta i terenów poza miejskich (zajęcia terenowe)

16. Omówienie prezentacji studenckich i podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy (EK 1)

metoda dydaktyczna - wykład informacyjny, wykłady seminaryjne, zajęcia terenowe (projekt), dyskusja, indywidualna lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, prezentacje multimedialne

weryfikacja – ocena indywidualna z prezentacji multimedialnej, aktywność na zajęciach

Efekty umiejętności (EK 2-4)

metoda dydaktyczna – analiza treści materiału, zespołowe prezentacje multimedialne, dyskusja nt. prezentacji i problemu

weryfikacja – ocena zespołowa prezentacji i raportu

Efekt kompetencji (EK 5)

metoda dydaktyczna – lektura tekstów naukowych, analiza treści materiału, dyskusja w czasie zajęć

weryfikacja – prezentacja multimedialna, raport pisemny, aktywność i sumienność na zajęciach

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do testów sprawdzających. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej

Wykład seminaryjny – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat oraz przygotowania się do quizów sprawdzających

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianego referatu w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – będzie nieodzownym elementem każdych zajęć - omawianie samej prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych.

Prezentacja multimedialna – prezentacje zespołowe w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany i wybrany temat. Prezentacje nie powinny trwać krócej niż 45 min i nie dłużej niż 60 min. Każdy z zespołów będzie liczył nie mniej niż dwie i nie więcej niż cztery osoby.

Zajęcia terenowe – cztery zajęcia terenowe mające na celu poznanie fauny terenów w różnym stopniu związanych z człowiekiem (las, park, tereny wiejskie, osiedle miejskie). Studenci w grupach, tych samych co przygotowywali prezentacje w PowerPoint, będą mieli za zadanie zaobserwować i rozpoznawać jak największą liczbę spotykanych w trakcie zajęć zwierząt. Obserwacje te, w połączeniu z wiedzą literaturową będą podstawą raportu, który każda z grup będzie miała za zadanie napisać

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Referat tematyczny/prezentacja multimedialna na wylosowany i wybrany temat – sposobem weryfikacji wyników kształcenia będzie ocena jakości pracy wykonanej przy przygotowaniu i wygłoszeniu referatu/prezentacji zespołowej. Każda z osób w zespole będzie referować część tematu z wylosowanego zagadnienia. Oceniana będzie treść tj. poziom merytoryczny,sposób przedstawienia tj. zaprezentowanie się każdego studenta w czasie prezentacji oraz forma tj. sposób przygotowania prezentacji w PowerPoint. Niezależnie od ocen indywidualnych, oceniana będzie też grupa jako całość. Ocena grupy,

relatywna na tle wszystkich prezentacji będzie mogła podwyższyć lub obniżyć ocenę indywidualną, każdej osoby w grupie, zgodnie z wcześniej opisanymi zasadami.

Raport z zajęć terenowych – krótki raport pisemny z zajęć terenowych mający za zadanie przedstawić podstawowe podobieństwa i różnice fauny podobnych dwóch środowisk w różnym stopniu narażonych na wpływ ludzi (park-las lub wieśmiasto). Typ środowiska porównywanego w raporcie przez poszczególne grupy będzie wcześniej rozlosowany za zajęciach.Oceniana będzie jego forma i treść, ze szczególnym uwzględnieniem kreatywności i wiedzy w każdym wymiarze, w tym przy ocenie przyczyn zaobserwowanych różnic

Indywidualna ocena przygotowania, aktywności i sumienności podczas zajęć – brak sumienności (duża liczba nieobecności) będzie obniżała, zaś aktywność na zajęciach podwyższała ocenę z przedmiotu, zgodnie z przedstawionymi wcześniej regułami.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 309
Dariusz Bukaciński, Arkadiusz Buczyński 7/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)