Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekologii behawioralnej ptaków wodnych WF-OB-BEPW
Wykład monograficzny (WYK_MON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1.Krebs J.R., Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN, Warszawa.

2.Danchin E. Giraldeau. L.-A. Cezilly F. 2008. Behavioural Ecology. Oxford Univ. Press. New York

3.Wilson E.O. 1980. Socjobiologia. Wyd. Zysk i S-ka, Poznań

4.Futuyama D.J. 2008. Ewolucja. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

Artykuły przeglądowe i materiałowe dotyczące zagadnień z zakresu ekologii behawioralnej

Efekty uczenia się:

1. Wiedza:

EK1 Student opisuje podstawowe rodzaje zachowania ptaków dotyczące wyboru siedliska, współzawodnictwa o zasoby, systemów kojarzenia, opieki rodzicielskiej, itp. i ich znaczenia adaptacyjnego; Student opisuje metody z zakresu ekologii behawioralnej ptaków wodnych

EK 2 Student rozumie i wyjaśnia związki między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków; rozumie i wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej ptaków wodnych;

EK3 Student rozpoznaje specjalistyczne terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków

2. Umiejętności

EK4 Student potrafi zidentyfikować słabe i mocne strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

3. Kompetencje:

EK 5 Student rozwija świadomość potrzeby ochrony gatunkowej ptaków, jako elementu bezpieczeństwa ekologicznego

EK 6 Student pogłębia umiejętności językowe oraz samodzielnie wykorzystuje źródła w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

Ocena z prezentacji multimedialnej, streszczającej artykuł lub zagadnienie związane z tematem zajęć. Oceniana będzie forma, treść i sposób przedstawienia prezentacji oraz umiejętność wyszukania odpowiedniego materiału do prezentacji

Ocena końcowa wynika z oceny z prezentacji. Znacząca aktywność na zajęciach może podwyższyć końcową ocenę. Do zaliczenia przedmiotu konieczna połowa obecności.

Dalsze szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane uczestnikom w trakcie zajęć.

Na ocenę 5 (bdb.) Student potrafi opisać wszystkie omawiane rodzaje zachowania się ptaków dotyczące wyboru siedlisk, konkurencji o zasoby, systemów kojarzenia się, opieki rodzicielskiej, alternatywnych strategii rozrodczych, zachowań altruistycznych i ich adaptacyjnego znaczenia; potrafi opisać prezentowane metody badawcze z zakresu ekologii behawioralnej; Student doskonale wyjaśnia uwarunkowania ekologiczne i ewolucyjne różnych zachowań ptaków; Student doskonale rozumie i wyjaśnia na przykładach relacje między ekologią, ewolucją a zachowaniem się ptaków; rozumie i wyjaśnia związek między badaniami z zakresu ekologii behawioralnej a możliwościami oraz metodami ochrony gatunkowej, potrafi podać przykłady wykorzystania ekologii behawioralnej do działań konserwatorskich; Student doskonale rozpoznaje specjalistyczne terminy w języku obcym w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków i wykorzystuje je w przygotowaniu swoich wystąpień

2.Umiejętności (EK 4)

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi zidentyfikować słabych i mocnych strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

Na ocenę 3 (dst.): Student potrafi zidentyfikować niektóre słabe i mocne strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

Na ocenę 4 (db.): Student potrafi zidentyfikować wiele słabych i mocnych stron działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

Na ocenę 5 (bdb.): Student doskonale potrafi zidentyfikować słabe i mocne strony działań podejmowanych w ochronie ptaków wodnych w związku z aspektami ich zróżnicowanego zachowania się

3.Kompetencje (EK 5-6) Oceniana jest samodzielność wykorzystania źródeł w zakresie ekologii, behawioru i ochrony gatunkowej ptaków, w tym literatury obcojęzycznej oraz świadomość ważności ochrony ptaków jako elementu środowiska przyrodniczego

Zakres tematów:

1.Organizacja zajęć. Wprowadzenie. Czym się zajmuje ekologia behawioralna. Rozwój dziedziny. Metody. Testowanie hipotez.

2.Wybór siedlisk i miejsca na gniazdo

3.Strategie żerowiskowe - żerowanie indywidualne i w grupie, kleptoparazytyzm

4.Konkurencja o zasoby - terytorializm

5.Życie w grupie - kolonie ptaków

6.Dobór partnera, zaloty, dymorfizm płciowy

7.Opieka rodzicielska obojga rodziców

8.Opieka rodzicielska jednego z rodziców

9.Alokacja w płcie - stosunek płci w lęgu

10.Konflikt miedzy rodzicami oraz konflikt rodzice-młode

11.Alternatywne strategie rozrodcze - kopulacje poza parą

12.Alternatywne strategie rozrodcze - pasożytnictwo lęgowe

13.Zachowania altruistyczne

14.Dyspersja polęgowa, prospecting

15.Ekologia behawioralna a ochrona gatunków

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny – przedstawienie tematyki, sposobu prowadzenia zajęć oraz wymagań i oczekiwań nt. pracy na zajęciach i indywidualnego przygotowywania się do raportu. Wyjaśnienie zasad nt. planowania, przygotowania i przeprowadzenia prezentacji multimedialnej,

Wykład konwersatoryjne – uzupełnianie, wyjaśnianie, ewentualne również uściślenie treści tematycznych dot. przedstawianej na danych zajęciach prezentacji

Indywidualna lektura tekstów naukowych - indywidualna lektura materiałów naukowych polskich i angielskojęzycznych (książka, czasopismo, Internet), niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych na wylosowany temat

Analiza treści materiału – omówienie, wspólnie z studentami na zajęciach, treści przedstawianej prezentacji w celu wyjaśnienia treści niezrozumiałych i ewentualnej ich weryfikacji

Dyskusja – omawianie prezentacji (forma, zakres tematyczny i sposób przedstawienia), jak również treści w niej zawartych.

Prezentacja multimedialna – prezentacja w programie PowerPoint lub równoważnym na wylosowany temat.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 405
Monika Bukacińska 23/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)