Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badacza SzD-WB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nDLHssObgouiOTQLQ0_xSxgbJH10diLdC1lPGmStiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe1e5944-8baa-48e9-a60b-46e474220641&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5nDLHssObgouiOTQLQ0_xSxgbJH10diLdC1lPGmStiU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=fe1e5944-8baa-48e9-a60b-46e474220641&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura ogólna do zajęć:

(1) Mullaney Th.S., Rea Ch., "Rozpoczynanie badań. Jak wybrać ciekawy temat badawczy", PWN, Warszawa 2023.

(2) Polak P., Trombik K., "Metodyka pracy naukowej w filozofii. Wprowadzenie do warsztatu cyfrowej humanistyki", Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2023.

(3) Kulczycki E. (red.), "Komunikacja naukowa w humanistyce", Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2017 [online: https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/17589/6/Komunikacja_naukowa_w_humanistyce.pdf].

(4) Siuda P., Wasylczyk P., "Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, Warszawa 2018.

(5) Wasylczyk P., "Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", PWN, Warszawa 2018.

(6) Kowalska M., Osińska V. (red.), "Wizualizacja informacji w humanistyce", Wydawnictwo UMK, Toruń 2018.

(7) Eco U., "Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów", Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.

(8) Maciąg M., Danielewska A, "Badania z zakresu nauk przyrodniczych: nowe trendy", Tygiel, Lublin 2020 [online: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/421/Badania%20z%20zakresu%20nauk%20przyrodniczych%20%E2%80%93%20nowe%20trendy.pdf].

(9) Lenart-Gansiniec R., "Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko", Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

Dodatkowa literatura szczegółowa - na życzenie osób zainteresowanych.

Efekty uczenia się:

- zna zagadnienia ogólne i wybrane zagadnienia szczegółowe właściwe dla wybranej dyscypliny naukowej

- zna metodologię badań naukowych

- formułuje istotne problemy badawcze, dobiera właściwe metody do ich rozwiązania, wyprowadza właściwe wnioski w ramach prowadzonych badań naukowych, dokonuje oceny krytycznej doniesień naukowych

- definiuje cel i przedmiot badań, formułuje hipotezy badawcze, rozwija metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosuje

- posiada umiejętność przygotowań wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z zakresu zgłębianej dyscypliny naukowej przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi stosowanych w pracy naukowej

- potrafi współdziałać w planowaniu i realizacji prac badawczych oraz

uczestniczy w dyskursie naukowym i rozumie potrzebę upowszechniania wyników badań

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria:

- stopień udziału i aktywności podczas zajęć

- poziom wykazania się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w czasie realizacji zadań cząstkowych

- poziom wykazania się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami w czasie zaliczenia końcowego

- sprawność i samodzielność w formułowaniu twierdzeń i wniosków

- merytoryczność, logiczność i spójność wypowiedzi

- twórcze podejście do prezentacji w trakcie zaliczenia końcowego

Skala oceny cząstkowej za obecność na ćwiczeniach:

8 - 5

7 - 4,5

6 - 4

5 - 3,5

4 - 3

3-0 - 2

Ocena końcowa jest średnią ważoną z: obecności podczas zajęć (1/4), z realizacji zadań cząstkowych (1/4), oceny z zaliczenia końcowego (1/2).

Zakres tematów:

(1) Zagadnienia wprowadzające do zajęć

(2) Jak tworzyć i realizować projekt badawczy? (1)

(3) Jak tworzyć i realizować projekt badawczy? (2)

(4) Jak przygotować rozprawę doktorską? (1)

(5) Jak przygotować rozprawę doktorską? (2)

(6) Jak przygotować publikację naukową?

(7) Jak przygotować wystąpienie naukowe?

(8) Jak realizować współpracę badawczą?

Metody dydaktyczne:

- prezentacja tematyczna

- analiza problemowa

- dyskusja tematyczna

- studium przypadku

- praca zespołowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:30 - 11:00, sala 322 s. SzDoktorskiej
Adam Świeżyński 49/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)