Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Edukacja globalna WF-OB-SLEG
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2d05e73f1b9a4aca9e6a1e3baaa53cb0%40thread.tacv2/conversations?groupId=d2ecca22-5c08-4b45-a8b6-e2e3d3a78637&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Baranowski A. (red.), Antropogeniczne zmiany środowiska wobec rozwoju cywilizacji, Gdańsk 1997.

2. Kaniewska M., Klimski M., Edukacja globalna wzmocnieniem procesu budowania solidarnego i sprawiedliwego świata, w: Theoria i praxis zrównoważonego rozwoju. 30 lat od ogłoszenia Raportu Brundtland, pod red. R. F. Sadowskiego, Z. Łepki, Warszawa 2017, s. 281-294.

3. Kuleta-Hulboj M., Gontarska M., Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje, Wrocław 2015.

4. Łepko Z., Antropologia kryzysu ekologicznego, Warszawa 2003.

5. Szczypka T. (red.), Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych, Sosnowiec 2005.

6. Wiąckowski S. K., Wiąckowska I., Globalne zagrożenia środowiska, Kielce 1998.

Literatura uzupełniająca:

1. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

2. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student posiada wiedzę z zakresu metodyki pracy naukowej; prezentuje poglądy przyjmowane przez autorów tekstów dyskutowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru edukacji globalnej; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student właściwie organizuje, a następnie przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy dyplomowej; poprawnie dobiera literaturę przedmiotu; korzysta z zasobów źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; wykorzystuje komputer w stopniu niezbędnym do pozyskiwania informacji, organizowania warsztatu pracy; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi redagować teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy zwarty i logiczny tekst naukowy.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach, przygotowanie do seminarium, w tym wystąpienia uczestników zajęć, ocena z wstępnego konspektu pracy oraz spisu treści pracy.

Warunkiem zaliczenia semestru zimowego jest ponadto oddanie jednego z rozdziałów pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z: obecności (1/4), prezentacji ustnej (1/4), konspektu pracy (1/4), spisu treści pracy (1/4).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie w formie ustnej interpretacji wybranego problemu z zakresu tematu pracy licencjackiej.

3. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej oraz prezentację konspektu pracy licencjackiej (uzasadnienie wyboru tematu, zakres tematyczny, cel i metoda badań, wstępna bibliografia).

4. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej spisu treści pracy licencjackiej.

Zakres tematów:

1. Wstęp do zajęć. Edukacja globalna – założenia, definicje, problematyka. Cele i metoda pracy na seminarium (2h).

2. Pojęcie badań naukowych i poznania naukowego (2h).

3. Schemat pracy licencjackiej. Konspekt pracy (forma i zakres) (2h).

4. Cel i zakres pisania pracy dyplomowej (2h).

5. Sposoby i wymogi redagowania prac naukowych (2h).

6. Omówienie koncepcji prac, metody oraz bibliografii. Prezentacje studentów (2h).

7. Omówienie koncepcji prac, metody oraz bibliografii. Prezentacje studentów (2h).

8. Formułowanie problemu badań i hipotez (Przekazanie prowadzącemu konspektów prac) (2h).

9. Znaczenie i sposoby tworzenia przypisów i odnośników (2h).

10. Sprawy edytorskie – ćwiczenia (2h).

11. Omówienie sprawdzonych konspektów. Praca nad budowaniem spisu treści (2h).

12. Praca nad budowaniem spisu treści (2h).

13. Czym jest plagiat? Rodzaje i identyfikacja plagiatu. System OSA (Przekazanie prowadzącemu spisu treści) (2h).

14. Przykłady plagiatu i sposoby zapobiegania plagiatom – praca z tekstem (2h).

15. Oddanie wybranego rozdziału pracy dyplomowej. Podsumowanie i zaliczenia (2h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny - jako wprowadzenie w tematykę zajęć oraz wyjaśnienie metod pracy tj. zasad dyskusji naukowej, metody prezentacji własnych badań, przygotowanego konspektu;

Dyskusja - wspólne rozważanie zagadnień drogą pytań i odpowiedzi, formułowanie konstruktywnych wniosków, wykazywanie słuszności wyrażanych opinii oraz poddawanie ich krytyce;

Analiza tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć analiza i interpretacja tekstów przydatnych studentom do pracy dyplomowej;

MS Teams - platforma służąca realizacji zajęć w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników zajęć. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć, dodatkowych treści oraz zamieszczania poszczególnych części pracy licencjackiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Marcin Klimski 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)