Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Organizacja i zarządzanie środowiskiem WF-OB-SLOZS
Seminarium (SEM) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Alberski A., Lisicka H., Sommer J., Polityka ochrony środowiska, Wrocław 2002.

2. Ciechanowicz-McLean J., Ochrona środowiska w działalności gospodarczej, Warszawa 2003.

3. Glinka B., Kostera M. (red. ) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Warszawa 2012.

4. Kowal E., Kucińska-Landwójtowicz A., Misiołek A., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2013.

5. Nowosielski R., Spilka M., Kania A., Zarządzanie środowiskowe i systemy zarządzania środowiskowego, Gliwice 2010.

6. Poskrobko B., Poskrobko T., Zarządzanie środowiskiem w Polsce, Warszawa 2012.

7. Rudnicki M. (red.), Organizacja ochrony środowiska, Lublin 2011.

8. Aktualne akty prawne.

9. Literatura odpowiadająca tematom prac licencjackich przygotowywanych na seminarium.

Literatura uzupełniająca:

1. Bisewski T., Jak pisać prace naukowe, Rumia 2010.

2. Jura J., Praca dyplomowa – technika pisania, Warszawa 2007.

3. Kardas J. S., Wójcik-Augustyniak M., (red.), Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, Warszawa 2008.

4. Kostera M., Śliwa M., Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012.

5. Niemiec W, Pacana A., Niemiec O., Wybrane instrumenty ochrony środowiska, Rzeszów 2012.

6. Nierzwicki W., Zarządzanie środowiskowe, Warszawa 2006.

7. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2003.

8. Szubert-Zarzeczny U., Technika pisania prac o charakterze naukowym, Wrocław 2001.

Czasopisma: "Ekonomia i Środowisko", Zeszyty Naukowe „Organizacja i Zarządzanie” itp.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna metodologię i metodykę pracy naukowej; prezentuje stanowisko przyjmowane przez autorów tekstów analizowanych na zajęciach, zna podstawowe kategorie i terminologię z obszaru ochrony i zarządzania środowiskiem; identyfikuje, klasyfikuje i interpretuje zagrożenia właściwego funkcjonowania składników środowiska przyrodniczego; zna i stosuje podstawowe metody, techniki i narzędzia badawcze w zakresie kontroli, analizy i ograniczania.

Umiejętności:

Student poprawnie zbiera oraz przygotowuje materiał niezbędny do napisania pracy licencjackiej; korzysta z komputera w zakresie niezbędnym do wyszukania informacji, organizowania warsztatu pracy; poprawnie selekcjonuje literaturę przedmiotu; korzysta z informacji źródłowych w języku polskim i angielskim, prowadzi analizy, krytyczne oceny i poprawne wnioskowania; stawia hipotezy oparte na logicznych przesłankach dotyczące przyczyn zagrożeń; umie odnaleźć i nawiązać kontakt w sprawie pozyskania informacji o środowisku w instytucjach i różnego rodzaju podmiotach gospodarczych; potrafi pisać teksty zgodnie z wymogami metodologii prac naukowych; tworzy spójny tekst naukowy; rekonstruuje problemy omówione podczas seminarium.

Kompetencje:

Student wykazuje ostrożność i krytycyzm podczas analizy tekstów naukowych, informacji z Internetu oraz środków masowego przekazu, a tym samym w wyrażaniu własnych opinii. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne. Ponadto jest otwarty na dalsze zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości ekologicznej oraz na kontakty z otoczeniem społeczno-gospodarczym w branży związanej z ochroną środowiska.

ECTS [1 ECTS=30(25) godz.]:

udział w seminarium – 30

zgromadzenie literatury i przygotowanie konspektu - 10

samodzielna lektura tekstów – 10

konsultacje - 10

przygotowanie WebQuesta - 15

napisanie rozdziału pracy - 15

suma godzin 90 [90:30(25)=3]

liczba ECTS - 3

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową (semestr letni) składają się:

- obecność na zajęciach, przygotowanie do seminarium, w tym wystąpienia uczestników zajęć, ocena z wstępnego konspektu pracy oraz spisu treści pracy, realizacja WebQuesta wg instrukcji przekazanej na zajęciach.

Warunkiem zaliczenia semestru jest ponadto oddanie jednego z rozdziałów pracy licencjackiej.

Ocena końcowa jest średnią ważoną z: obecności (1/5), prezentacji ustnej (1/5), konspektu pracy/ spisu treści (1/5), webquesta (2/5).

1. Ocena za obecność na zajęciach:

15-14 obecności - 5

13 obecności - 4,5

12-11 obecności - 4

10 obecności - 3,5

9-7 obecności - 3

6-0 obecności - 2

2. Ocena za przygotowanie i zaprezentowanie w formie ustnej interpretacji wybranego problemu z zakresu tematu pracy licencjackiej.

3. Ocena za przygotowanie w formie pisemnej konspektu pracy licencjackiej (uzasadnienie wyboru tematu, zakres tematyczny, cel i metoda badań, wstępna bibliografia) oraz spisu treści.

4. Ocena za realizację WebQuesta.

Zakres tematów:

1. Wstęp do zajęć. Organizacja i zarządzanie środowiskiem. Cele i metoda pracy na seminarium. Wprowadzenie w tematykę WebQuesta (2h).

2. Pojęcie badań naukowych i poznania naukowego (2h).

3.Omówienie schematu pracy dyplomowej. Konspekt pracy licencjackiej (forma i zakres) (2h).

4. Cel i zakres pisania pracy dyplomowej (2h).

5. Zasady komponowania i redagowania prac naukowych (2h).

6. Omówienie koncepcji prac, metody oraz bibliografii. Prezentacje studentów (2h).

7. Omówienie koncepcji prac, metody oraz bibliografii. Prezentacje studentów (2h).

8. Formułowanie problemu badań i hipotez (Przekazanie prowadzącemu konspektów prac.) (2h).

9. Przypisy i odnośniki. Ich rola w tekście (2h).

10. Sprawy edytorskie – ćwiczenia (2h).

11. Omówienie sprawdzonych konspektów. Praca nad budowaniem spisu treści (2h).

12. Praca nad budowaniem spisu treści (2h).

13. Czym jest plagiat? Rodzaje i identyfikacja plagiatu. (Przekazanie prowadzącemu spisu treści) (2h).

14. Przykłady plagiatu i sposoby zapobiegania plagiatom – praca z tekstem (2h).

15. Oddanie wybranego rozdziału pracy dyplomowej. Podsumowanie i zaliczenia (2h).

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny - jako wprowadzenie w tematykę zajęć oraz wyjaśnienie metod pracy tj. zasad dyskusji naukowej, metody prezentacji własnych badań, przygotowanego konspektu;

Dyskusja - wspólne rozważanie zagadnień drogą pytań i odpowiedzi, formułowanie konstruktywnych wniosków, wykazywanie słuszności wyrażanych opinii oraz poddawanie ich krytyce

Analiza tekstów - przeprowadzana wspólnie podczas zajęć analiza i interpretacja tekstów przydatnych studentom do pracy dyplomowej

MS Teams - platforma służąca realizacji wykładów w formie on-line

Moodle – platforma ma służyć jako pomoc dydaktyczna dla uczestników wykładu. Student będzie miał możliwość uzyskania materiałów z zajęć, dodatkowych treści oraz zamieszczania poszczególnych części pracy licencjackiej.

WebQuest - metoda projektowa oparta o instrukcję przygotowaną przez prowadzącego zajęcia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Agnieszka Klimska 6/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)