Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia WT-DTE-TME
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: w2ltefm
Literatura:

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptoris Mater (25.03.1987).

Człowiek we wspólnocie Kościoła , red. L. Balter, wyd. ATK, Warszawa 1979

Siudy T., Maryja wzorem pielgrzymującego Kościoła, AK 110(1988) z. 3, s. 407-415.

Królikowski J., Maryja w pamięci Kościoła: mariologia, cz. 1 wyd. Biblos, Tarnów 1999

Balter L., Boże Macierzyństwo Maryi, Com 20(2000) nr 6, s. 39-81

Bartnik Cz. S., Matka Boża, Lublin 2003

Ratzinger J., Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, Kraków 2003

Dogmatyka, t. 2, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2006.

Kałdon S. M., Najświętsza Maryja Dziewica w wierze Kościoła, Kraków 2006

Królikowski J., Nie mamy prawa milczeć! Apologia Kościoła, wyd. Biały Kruk, Kraków 2021.

Watkins Christine, Zawierzenie pod płaszczem Maryi. Duchowy ratunek z nieba, Esprit, Kraków 2021.

Watkins Christine, Mężczyźni i Maryja. Jak wygrać najważniejszą bitwę w życiu, wyd. Esprit, Kraków 2022.

Efekty uczenia się:

Student ma uporządkowaną, pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji, szczegółową wiedzę z zakresu mariologii i eklezjologii

systematycznej, zwłaszcza fundamentalnej, dogmatycznej i moralnej.

Ma pogłębioną wiedzę o współczesnych dokonaniach, ośrodkach i szkołach badawczych w zakresie teologii

Posiada umiejętności badawcze w zakresie teologii, obejmujące zwłaszcza analizę tekstów biblijnych i teologicznych z eklezjologii i mariologii,

syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów.

Posiada umiejętność interpretowania podstawowych źródeł teologicznych, z wykorzystaniem tekstów obcojęzycznych.

Potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych poglądów eklezjologicznych i mariologicznych, a także wytworów kultury w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne podające

Zakres tematów:

1. Postać Maryi w Starym Testamencie i w ewangeliach synoptycznych.

2. Maryja w ewangelii św. Jana i w Apokalipsie.

3. Boże Macierzyństwo NMP.

4. Wieczyste Dziewictwo NMP.

5. Niepokalane Poczęcie Maryi.

6. Wniebowzięcie NMP.

7. Udział Maryi w dziele Odkupienia.

8. Powszechne macierzyństwo Maryi i jej pośrednictwo (Matka Kościoła).

9. Relacja Duch Święty-Maryja.

10. Cechy charakterystyczne współczesnego kultu maryjnego w odniesieniu do zasad odnowy kultu maryjnego wg. adhortacji "Marialis Cultus".

11 Kryteria prawdziwości objawień jako znaków obecności Maryi w świecie.

12.Ustanowienie Kościoła i jego teologiczna geneza (odniesienia biblijne).

13.Istota Kościoła: „Misterium” ,"Lud Boży" "Ciało Chrystusa", "Communio".

14.Struktura i złożoność urzeczywistniania się Kościoła.

15. Kościół pielgrzymujący i jego związek z Kościołem zbawionych.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające. Wykład informacyjny z aktywizacja studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 409
Marian Kowalczyk 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)