Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zasada odpowiedzialności w ochronie środowiska WF-OB-ZOS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a33eeddc759da44e9a3d69d91249169e5%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=87d50380-413d-498f-8ea8-5c17b613b6e7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Picht G., 1981, Pojęcie odpowiedzialności, w: Odwaga utopii, Warszawa, s. 231-262.

Ingarden R., 2003, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych,

w: książeczka o człowieku, Warszawa, s. 71-169.

Jonas H., 2004, Teoria odpowiedzialności: podstawowe rozróżnienia, w: Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, red.Jacek Filek. Kraków, s. 205–214.

Birnbacher D., 1999, Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Warszawa.

Rosół P., 2017, Hans Jonas. O etycznej odpowiedzialności nauki i techniki, Kraków.

Dzwonkowska D., 2007, Wkład Hansa Jonasa w filozofię odpowiedzialności. w: Studia Ecologiae et Bioethicae 5/2007, s. 143–156.

Filek Janina, 2004, Wprowadzenie do etyki biznesu, Kraków.

Filek Janina, 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Jako nowa wersja umowy społecznej, Kraków.

Gasparski W. (red.), 2013. Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, Warszawa.

Rok B., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność. Podręcznik akademicki, red.W. Gasparski, Warszawa.

Łepko Z., 2001, Etologiczne inspiracje ekofilozofii, w: Ochrona środowiska społeczno- przyrodniczego w filozofii i teologii, red.J. M. Dołęga, J. W. Czartoszewski i A. Skowroński. Warszawa, s. 135–163.

Kuzior A., 2007, Odpowiedzialność człowieka za przyrodę w perspektywie kryzysu ekologicznego. w: Studia Ecologiae et Bioethicae 5/2007, s. 115–124.

Moń R., 2001, Etyka globalna. Utopia czy konieczność u progu trzeciego milenium ? w: Warszawskie Studia Teologiczne (XIV), s. 181–191.

Główkowski W., 2009, Zastosowanie zasady odpowiedzialności Hansa Jonasa we współczesnej ekologii. w: Problemy Ekorozwoju vol. 4 (2), s. 95–99.

Główkowski W., 2007, Rozwój a zasada odpowiedzialności, w: Zarządzanie rozwojem. Aspekty społeczne, ekonomiczne i ekologiczne, red.B. Piontek i F. Piontek. Warszawa, s. 285–295.

Klincewicz K., 2013, Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywa pracownika raport z badań. Warszawa, Bydgoszcz: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; Forum Związków Zawodowych; Uniwersytet Warszawski.

Żemigała M., 2007, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Kraków, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna uwarunkowania i wskazania zasady odpowiedzialności

Student identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami

Umiejętności:

Student objaśnia kluczowe uwarunkowania zasady odpowiedzialności

Student analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami

Kompetencje:

Student dyskutuje omawiane zagadnienia

Student zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii

Student jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

ECTS [1 ECTS = 30 (25) godz.]

udział w zajęciach 30 godz.

przygotowanie referatu 15 godz.

przygotowanie do kolokwium 15 godz.

suma godzin: 60

liczba ECTS: 2

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

Ocena 2 (ndst): student nie zna uwarunkowań i reguł zasady odpowiedzialności, nie potrafi identyfikować praktycznych kwestii związanych z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student zna w ograniczonym stopniu uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, poprawnie identyfikuje tylko niektóre praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student zna uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, właściwie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student doskonale zna uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, znakomicie identyfikuje praktyczne kwestie związane z omawianymi zagadnieniami,

Umiejętności:

Ocena 2 (ndst): student nie objaśnia kluczowych uwarunkowań kwestii dotyczących zasady odpowiedzialności, nie analizuje praktycznych kwestii związanych z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 3 (dst): student w dostatecznym stopniu objaśnia kluczowe uwarunkowania zasady odpowiedzialności, pobieżnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 4 (db): student właściwie objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, poprawnie analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Ocena 5 (bdb): student bardzo dobrze objaśnia kluczowe uwarunkowania i reguły zasady odpowiedzialności, szczegółowo analizuje praktyczne kwestie związane z poruszanymi zagadnieniami,

Kompetencje:

Ocena 2 (ndst): student nie dyskutuje omawianych zagadnień, nie zachowuje krytycyzmu w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, podejmuje próby rozwiązywania problemów

Ocena 4 (db): student dyskutuje omawiane zagadnienia, często zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, jest zorientowany na rozwiązywanie problemów

Ocena 5 (bdb): student dyskutuje omawiane zagadnienia, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, rozwiązuje pojawiające się problemy

Na ocenę końcową składają się: aktywne uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie wystąpienia z użyciem prezentacji na wybrany temat, ewentualne oceny cząstkowe będące wynikiem sprawdzania wiedzy etapowej oraz ustna wypowiedź w czasie kolokwium.

Zakres tematów:

Kryzys ekologiczny jako kryzys relacji człowiek - środowisko

Rozkwit i (pozorny) sukces nauk przyrodniczych i techniki

Działanie człowieka w środowisku - społeczeństwo i ryzyka

Fenomen dpowiedzialności

Profil decydenta - sprawcy czynu

Proces decyzyjny w ochronie środowiska

Skuteczność i moralność w procesie decyzyjnym w ochronie środowiska

Odpowiedzialność w systemach zarządzania środowiskowego

Zasada przezorności i rezyliencji

Kultura zarządzania i przywództwo

Społeczna odpowiedzialności biznesu

Metody dydaktyczne:

Efekty wiedzy

Metoda dydaktyczna: wykład informacyjny i problemowy

Weryfikacja - kolokwium ustne

Efekty umiejętności

Metoda dydaktyczna: dyskusja, referat, lektura tekstów

Weryfikacja - indywidualna ocena aktywności na zajęciach, indywidualna ocena przygotowania do zajęć

Opis metod dydaktycznych:

Wykład informacyjny i problemowy - treść jest bezpośrednio przekazywana w gotowej do zapamiętania postaci, włączane będą ilustracje problemów naukowych i/lub praktycznych.

Dyskusja - będzie odbywać się po każdej lekturze, w ramach jej omawiania oraz przy omawianiu referatu.

Referat - student przygotowuje wystąpienie na wybrany z proponowanego przez prowadzącego zestawu temat.

Lektura tekstów - indywidualna lektura tekstów przeznaczonych do analizy w czasie poszczególnych zajęć.

Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia:

Kolokwium ustne - weryfikacja efektów kształcenia będzie odbywała się także poprzez ocenę z kolokwium ustnego.

Indywidualna ocena aktywności na zajęciach - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła zaangażowania studenta na zajęciach

Indywidualna ocena przygotowania do zajęć - indywidualnie każdy uczestnik zajęć zostanie oceniony przez prowadzącego; ocena będzie dotyczyła przygotowania studenta do zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Grzegorz Embros 7/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)