Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje menedżerskie WSE-EKN-KM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura dostępna w open access zebrana na platformie moodle

1. Z.Sepkowska, Podstawy przedsiębiorczości, Diffin, Warszawa 2014, r. 3

2. A.Frączek, Komunikacja interpersonalna, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. IX

3. A.Friedberg, Proces komunikacji interpersonalnej w środowisku pracy, Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, tom 22, 2019

4. P.Bartkowiak, P.Niewiadomski, Menedżer a kierownik w organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynku Finansowe, Ubezpieczenia, nr 48, 2011

5.R.Wolniak, Postrzeganie ról i funkcji menedżera we współczesnej organizacji przez osoby na stanowiskach kierowniczych

6. W.Załoga, Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, nr 97, 2013

7. K.Ławicka, Współczesne modele kompetencji menedżerskich

8. C.Sikorski, Dopuszczalność konfliktów w organizacji, Annales Universitatis Curie-Skłodowska, vol.XL,16, 2006

9.A.Wielgus, Emocje oraz konflikty w zespole i sposoby ich rozwiązywania, w: M.Kamińska, I.Szczęsna, A.Wielgus, R.Żak, Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe, Płock 2021

10. B.Kowrygo, H.Górska-Warsewicz, M.Świątkowska, Podstawy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Przewodnik do ćwiczeń, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2017, ćwiczenie 12

11. Z.Ciekanowski, Z.Szymański, Metody motywowania pracowników we współczesnej organizacji, Nowoczesne systemy zarządzania, zeszyt 12 (2017), nr 4

12. A.Knap-Stefaniuk, W.J.Karna, E.Ambrozova, Motywowanie pracowników jako ważny element zarządzania zasobami ludzkimi - wyzwania dla współczesnej edukacji, KNUV 2018, 2(56)

13. M.Burkiewicz i in., Efektywne motywowanie pracowników, 2011, Dashoefer Holding

14. S.Gostkowska-Dźwig, E.Kempa, M.Mrozik, R.Królik, Teoretyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane zagadnienia, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2021,rozdz. 4

15. D.Jemielniak, D.Latusek, Zarządzania. Teoria i praktyka od podstaw. Ćwiczenia, Wydawnictwo WSPiZ, rozdz. IX

16.M.Mazur, Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, Nauki Społeczne 2(8), 2013

17. Z.Domański, Zarządzanie organizacją poprzez motywowanie pracowników, Journal of Modern Science,tom 4(43) 2019

18.M.Wójcik, Proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, www.e-bankowa.pl, 2009

19.S.Bartosewicz, System podejmowania decyzji we współczesnym przedsiębiorstwie, Zarządzanie i edukacja, nr 84/2012

20.A.Holska, Teorie podejmowania decyzji, w: K.Klincewicz (2016), Zarządzanie, organizacje i organizowanie - przegląd perspektyw teoretycznych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Efekty uczenia się:

EK1_W05 potrafi zdefiniować kompetencje menedżera i scharakteryzować jego pracę w organizacji, rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji menedżerskich

EK1_K08 docenia znaczenie etyki w pracy menedżera

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia:

EK1_W05 - aktywność na zajęciach, testy kompetencji na platformie moodle, quizy, test zaliczeniowy

EK1_K08 - aktywność na zajęciach, quizy

Punkty do zaliczenia można zdobyć za:

- obecność 2 pkt. spóźnienie 1 pkt

- aktywność

- prace domowe: mail - 1 pkt za napisanie, 5 pkt. za prawidłowy mail, testy kompetencji - 1 pkt; termin 15.05.

- testy wiedzy na ostatnich zajęciach

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia poprawkowego jest otrzymanie w pierwszym terminie oceny 2,0. Studenci, którzy nie będą klasyfikowani (nie otrzymają żadnej oceny) nie zostaną dopuszczeni do zaliczenia poprawkowego.

Skala ocen:

Ocena dostateczna od 50 %

Poniżej 50% - 2,0

powyżej 50 – 60% - 3,0

powyżej 60 – 70% - 3,5

powyżej 70 –80% - 4,0

powyżej 80 – 90% - 4,5

Ponad 90% - 5,0

Zakres tematów:

1. Komunikacja. Reguły komunikowania się z ludźmi. (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego na moodle

Podejmowanie decyzji (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego na moodle i wykonanie zadania.

2. Ćwiczenia do tematu 1. (zajęcia synchroniczne)

3. Menedżer a przywódca. Kompetencje menedżerskie - (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego na moodle.

4. Ćwiczenia do tematu 3. (zajęcia synchroniczne)

5. Konflikt. Style rozwiązywania konfliktów. Typologia konfliktów Gordona. (zajęcia asynchroniczne)

6, Ćwiczenia do tematu 5. (zajęcia synchroniczne)

7. Motywowanie (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego.

8. Ćwiczenia do tematu 7. (zajęcia synchroniczne). Zaliczenie

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający w temat na platformie moodle (zajęcia asynchroniczne).

Filmy dydaktyczne,studium przypadku, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, metody aktywizujące, testy kompetencji menedżerskich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:45 - 18:15, sala 420
Jolanta Pakulska 23/25 szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 18:30 - 20:00, sala 420
Jolanta Pakulska 26/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)