Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mediacje WSE-SO-M
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

E. Gmurzyńska, R. Borek (red.), Mediacje - teoria i praktyka, Oficyna Wolters kluwer Polska, Warszawa 2009.

Ch. W. Moore, Mediacje - praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa 20212.

Przybyła-Basista H., Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym. Gotowość i opór małżonków a efektywność procesu mediacji, Katowice 2002.

S. Pieckowski, Mediacja w sprawach gospodarczych, Ministerstwo Sprawiedliwości,

Warszawa 2011.

A. Gójska, Mediacje rodzinne, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

R. Cebula, Mediacja w polskim prawie cywilnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

A. Rękas, Mediacja w polskim prawie karnym, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011.

A.K. Duda, Zarys pracy mediatora szkolnego, Warszawa 2019.

Efekty uczenia się:

S02_W07

Posiada wiedzę na temat konfliktów społecznych - ich rodzajów, dynamiki, strategii rozwiązywania;

Ma wiedzę na temat rodzajów mediacji i zakresu spraw im podlegających;

Zna i rozumie zasady prowadzenia mediacji;

Zna podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce;

Zna i rozumie zasady dotyczące procesu komunikacji w mediacjach.

S02_W08

Posiada pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych i zasad dotyczących prowadzenia mediacji. Posiada wiedzę na temat etycznego wymiaru mediacji. Zna techniki niezbędne do przeprowadzenia procesu mediacji oraz etapy działań.

S02_U06

Posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w zakresie rozwiązywania konfliktów metodą mediacji, rozszerzoną o analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy w określonych okolicznościach.

S02_U07

Posiada umiejętność samodzielnego prowadzenia postępowania mediacyjnego.

S02_U08

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych takich jak konflikty, komunikacja, mediacja, rozszerzoną o umiejętność pogłębionej oceny tych zjawisk w wybranych obszarach oraz zastosowania adekwatnych technik mediacyjnych.

S02_U12

Potrafi współpracować w grupie skutecznie dążąc do rozwiązania analizowanego sporu.

S02_K01

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób;

Rozumie potrzebę dalszego kształcenia się w celu pełnienia roli mediatora.

S02_K02

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role;

Metody i kryteria oceniania:

Podczas zajęć obejmujących treści ujmujące mediacje z praktycznego punktu widzenia studenci przygotowują zadania zespołowe bezpośrednio związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego.

Zaplanowanych jest 6 ćwiczeń. Skala punktów za każde ćwiczenie jest od 0 do 3.

O - brak wiedzy i umiejętności

1 - część zadania wykonana jest poprawnie,jest jednak jakiś istotny błąd lub kilka drobnych.

2 - zadanie generalnie wykonane jest poprawnie, ale są pojedyncze drobne błędy.

3 - zadanie wykonane jest bezbłędnie.

W sytuacji usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach student indywidualnie uzupełnia zadanie.

Ponadto, na koniec semestru studenci piszą test.

Kryterium oceny stanowi więc wynik testu i punkty za zadania.

Punktacja: Ćwiczenia max. 18p. + Test max. 18p = 36p.

20-23 dst

24-26 dst+

27-29 db

30-32 db+

33-36 bdb

Na ocenę bardzo dobrą student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat konfliktów społecznych oraz rodzajów mediacji i rodzaju podlegających im spraw. Ma bardzo dobrą wiedzę o zasadach prowadzenia mediacji, ich podstawach prawnych i etycznych oraz zasadach komunikacji w mediacjach. Bardzo dobrze zna etapy działań i techniki postępowania mediacyjnego oraz potrafi się nimi sprawnie posługiwać. Bardzo dobrze potrafi realizować poszczególne etapy postępowania mediacyjnego indywidualnie oraz w ramach działań zespołu.

Na ocenę dobrą student posiada dobrą wiedzę na temat konfliktów społecznych oraz rodzajów mediacji i rodzaju podlegających im spraw. Ma dobrą wiedzę o zasadach prowadzenia mediacji, ich podstawach prawnych i etycznych oraz zasadach komunikacji w mediacjach. Dobrze zna etapy działań i techniki postępowania mediacyjnego oraz potrafi się nimi dobrze posługiwać. Dobrze potrafi realizować poszczególne etapy postępowania mediacyjnego indywidualnie oraz w ramach działań zespołu.

Na ocenę dostateczną student posiada dostateczną wiedzę na temat konfliktów społecznych oraz rodzajów mediacji i rodzaju podlegających im spraw. Ma dostateczną wiedzę o zasadach prowadzenia mediacji, ich podstawach prawnych i etycznych oraz zasadach komunikacji w mediacjach. Dostatecznie zna etapy działań i techniki postępowania mediacyjnego oraz potrafi się nimi dostatecznie posługiwać. Dostatecznie potrafi realizować poszczególne etapy postępowania mediacyjnego indywidualnie oraz w ramach działań zespołu.

Na ocenę niedostateczną student posiada niedostateczną wiedzę na temat konfliktów społecznych oraz rodzajów mediacji i rodzaju podlegających im spraw. Ma niedostateczną wiedzę o zasadach prowadzenia mediacji, ich podstawach prawnych i etycznych oraz zasadach komunikacji w mediacjach. Niedostatecznie zna etapy działań i techniki postępowania mediacyjnego oraz nie potrafi się nimi dostatecznie posługiwać. Niedostatecznie potrafi realizować poszczególne etapy postępowania mediacyjnego indywidualnie oraz w ramach działań zespołu.

Dopuszczalne dwie nieobecności bez usprawiedliwienia. Możliwość nadrobienia materiału i zadania - podczas konsultacji.

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

1. Wprowadzenie do przedmiotu: zakres tematów i warunki zaliczenia.

Mediacje jako forma rozwiązywania sporów

2. Konflikty społeczne - pojęcie, detektory, cechy, typologie,

3. Przyczyny i funkcje konfliktów - ujęcie: ogólne, interpersonalne i relacyjne, perspektywa praktyczna

4. Konflikty - dynamika i strategie rozwiązywania.

5. Mediacje - pojęcie, cel i rodzaje. Zakres spraw podlegających mediacjom.

6. Przeciwwskazania do prowadzenia mediacji.

7. Historia i rozwój mediacji w Polsce i na świecie.Podstawy prawne prowadzenia mediacji w Polsce.

8. Zasady mediacji. Etapy postępowania mediacyjnego.

10. Techniki mediacyjne - redukcja konfliktu.

11. Komunikacja interpersonalna w mediacjach. Techniki usprawniania komunikacji w mediacjach.

12. Porozumienie w mediacjach. Techniki uzgadniania obszarów porozumienia. Inne powszechnie stosowane w mediacjach techniki.

13. Osoba mediatora - osobowość, kompetencje.

14. Etyczny wymiar mediacji. Skuteczność mediacji.

15. Podsumowanie zajęć. Test. Uzupełnianie zadań.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach, praca indywidualna, analiza studium przypadku, test.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 421
Anna Linek 14/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)