Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo grup pierwotnych WSR-NR-1-BGP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: W przypadku potrzeby prowadzenia zajęć w formie on-line link do zespołu na platformie MsTimes:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMmbjF8RFUXOD-0hmSElHgEZyIbFaEKnoYV0uJIHSS0g1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d36c10ac-a726-41b4-aaa5-fe88c63ec302&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Prowadzący: dr hab. Zbigniew Mikołajczyk
tel. 780073292 e-mail: z.mikolajczyk@uksw.pl
Dyżur: środa, godz. 8:00-9:30 pok. 208, bud. 23
Literatura:

Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 2008,

Buller L., Influencja, Stalowa Wola 2008,

Buller L., Uspołecznianie działań policji w Polsce, Warszawa 2019,

Frankowski M.T., Socjologia. Mikrostruktury społeczne. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2004,

Goodman N., Wstęp do socjologii, Poznań 1997,

Marshal G.(red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, Warszawa 2005,

Mikołajczyk Z., Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2018.

Szacka B. Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.

UZUPEŁNIAJĄCA:

Z. Mikołajczyk, Żle zagospodarowana wolność - zjawiska patologiczne wśród młodzieży. [w:] Młodzież w przestrzeni wolności. W poszukiwaniu odpowiedzi na zmiany ustrojowe po 1989 r. R.F. Sadowski (red.). Warszawa 2014.

B. Hołyst, Bezpieczeństwo. Ogólne problemy badawcze. Wydawnictwo Naukowe PWN.. Warszawa 2014;

B. Hołyst, Zagrożenia ładu społecznego. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2013;

B. Hołyst, Kryminologia, Lexis-Nexis, Warszawa 2009;

J. Koral, Kulturowe aspekty polskiego bezrobocia. Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2009;

Z. Mikołajczyk, Koncepcja Ruchomych Przestrzeni. „Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. R: 2014., nr 2, s. 240-246;

Z. Mikołajczyk, Przestępczość jako konsekwencja braku pieniądza. W: Być człowiekiem stąd, red. A. Wysocki, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2014, s. 259-273;

Z. Mikołajczyk, Zapobieganie patologii i przestępczości wśród nieletnich w oparciu o założenia Koncepcji Ruchomych Przestrzeni. Zeszyt Naukowy Międzynarodowego Centrum Dialogu Międzykulturowego i Międzyreligijnego”, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. R: 2015., nr 3, s. 133-142;

K. Sienkiewicz-Małyjurek, Z. Niczyporuk. Bezpieczeństwo publiczne zarys problematyki. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. Gliwice 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA.

1. Student zdobył podstawową wiedzę na temat grup pierwotnych . Potrafi zdefiniować rodzinę, grupę rówieśniczą, społeczności lokalne. Rozumie istotę nauk społecznych i nauki o rodzinie.

2. Student zna podstawowe teorie dotyczące zachowania w grupach pierwotnych,.

Student ma wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach zachodzących w grupach pierwotnych. Potrafi określić zagrożenia i gwaranty prawidłowego funkcjonowania i rozwoju rodziny.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych i nauk o rodzinie w celu rozpoznawania problemów w grupach pierwotnych. Potrafi opisać przebieg procesu wychowania i określić charakter zagrożeń związanych z wychowaniem i opieką, a także motywy i wzory ludzkich zachowań w grupach pierwotnych.

2. Student po rozpoznaniu sytuacji zagrożenia potrafi zaproponować działania prewencyjne oraz pomocowe w przeciwdziałaniu zagrożeniom grup pierwotnych.

3. Student umie wybrać i zastosować metody, procedury i dobre praktyki do realizacji zadań związanych z działaniami prewencyjnymi przeciwdziałającymi zagrożeniom grup pierwotnych.

4. Student umie prowadzić obserwację i interpretować zjawiska społeczne zachodzące w danej grupie pierwotnej. Potrafi analizować sytuacje wynikające z zagrożeń związanych z grupami pierwotnymi.

KOMPETENCJE

1. Student docenia znaczenie nauk o rodzinie dla tworzenia i rozwoju funkcjonalnej rodziny jako grupy pierwotnej, odnosząc zdobytą wiedzę do projektowania zadań osobistych i zawodowych.

2. Student docenia rolę współpracy międzyinstytucjonalnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa grupom pierwotnym,. Jest przygotowany do uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania prewencyjne. Wykazuje zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie.

3. Student jest przygotowany do pełnienia roli asystenta rodzinnego, specjalisty pracy z rodziną, kuratora społecznego, pracownika instytucji oraz członka organizacji społecznej realizującej zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom grup pierwotnych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach.

Aktywność na zajęciach.

Jakość opracowanych materiałów, prezentacji.

Jakość przedstawianych treści.

Egzamin ustny.

Bardzo dobrze - 5; dobrze - 4, dostatecznie - 3.

1. Definiowanie podstawowych grup pierwotnych. Posiadanie wiedzy o rodzinie, grupie rówieśniczej, społeczności lokalnej.

2. Znajomość teorii o zachowaniach w grupach pierwotnych i różnych środowiskach wychowawczych oraz procesów w nich zachodzących.

3. Umiejętność rozpoznawania problemów występujących w grupach pierwotnych związanych z wychowaniem i sprawowaniem opieki oraz wzorów zachowań jednostki w grupie.

4. Umiejętność rozpoznawania zagrożeń i doboru działań prewencyjnych i pomocowych.

5. Umiejętność wyboru i zastosowania metod i procedur stosowanych w działaniach prewencyjnych.

6. Umiejętność obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk o charakterze zagrożeń.

7. Osiągnięcie świadomości na temat roli nauk o rodzinie dla rozwoju grup pierwotnych.

8. Osiągnięcie świadomości na temat roli współpracy międzynarodowej i profesjonalizacji działań na rzecz systemu działań instytucjonalnych.

9. Poziom przygotowania do realizacji zadań na rzecz wsparcia rodziny w różnego rodzaju instytucjach społecznych.

Zakres tematów:

1. Małe grupy społeczne (pojęcie grupy społecznej, klasyfikacja grup społecznych, struktura grupy społecznej).

2. Teorie grup pierwotnych (twórcy, typologie, funkcje). Teoria grupy odniesienia (definicja, rodzaje).

3. Procesy grupowe (więź społeczna, integracja społeczna, wspólne wartości).

4. Socjalizacja jednostki (pojęcie procesu socjalizacji, socjalizacja a stereotypy społeczne) i resocjalizacja.

5. Relacje w grupach pierwotnych (jaźń i tożsamość, osobowość społeczna, postawy społeczne).

6. Rodzina jako grupa pierwotna.

7. Grupa rówieśnicza jako grupa pierwotna.

8. Społeczność lokalna jako grupa pierwotna.

9. Zagrożenia grup pierwotnych.

10. Działania prewencyjne.

11. Polski system prewencyjny.

Metody dydaktyczne:

Konwersatorium.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 321
Zbigniew Mikołajczyk 11/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)