Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne w medycynie WP-MON-PKwM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Link do zespołu:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXXVPUr6Z2dGx9Z8C6qO5Cydar74APQMjBT7E0FejRq01%40thread.tacv2/conversations?groupId=2fdd839d-53fc-454f-a6b2-2cb36c711315&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podstawowa: 1. R. Kubiak, Prawo medyczne, Warszawa 2021; 2. E. Zielińska (red.), Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, Warszawa 2022.

Uzupełniająca: 1. T. Dukiet – Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008; 2. D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2012; 3. J. Haberko, I. Uhrynowska- Tyszkiewicz, Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Komentarz, Warszawa 2014; 4. T. Sroka, Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie. Problematyka obiektywnego przypisania skutku, Warszawa 2013; 5. E. Zatyka, Lekarski obowiązek udzielenia pomocy, Warszawa 2011.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu studenci będą:

Wiedza:

1) Posiadali wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu

2) Znali i potrafili scharakteryzować przesłanki oraz podstawy odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych o charakterze leczniczym, jak i nieleczniczym

3) Znali regulacje prawne dotyczące zgody pacjenta na zabiegi lecznicze oraz potrafili ocenić legalność zabiegu leczniczego

4) Znali warunki dopuszczalności przerwania ciąży

5) Znali definicję transplantacji oraz warunków przeprowadzania transplantacji ex mortuo i ex vivo

Postawy:

1) Mieli świadomość występowania związków pomiędzy prawem karnym i medycyną

Umiejętności:

1) Posiadali umiejętność formułowania opisu prostych i średnio-skomplikowanych stanów faktycznych z punktu widzenia przepisów karnych oraz dokonywania ich prawnokarnej oceny w zakresie omówionej problematyki

2) Umieli dokonać analizy orzecznictwa sądowego w zakresie omówionej tematyki

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja nabywanej wiedzy odbywa się w formie zapowiedzianego kolokwium pisemnego obejmującego test jednokrotnego wyboru, alternatywnie (według wyboru studenta) możliwe jest opracowanie i wygłoszenie referatu dotyczącego wskazanego przez prowadzącego zagadnienia problemowego.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne. Pojęcie czynności leczniczej. Koncepcje legalności czynności leczniczych.

2. Zgoda pacjenta na wykonanie czynności leczniczych:

a) warunki skutecznej zgody pacjenta

- podmiotowy zakres zgody (zgoda pacjenta, zgoda zastępcza, zgoda kumulatywna, zezwolenie sądu opiekuńczego)

- uświadomiona i dobrowolna zgoda

- warunki dotyczące formy i treści zgody

b) przypadki przymusowego leczenia

- leczenie chorób zakaźnych,

- przeciwdziałanie i leczenie uzależnień,

- leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi,

- przymusowe leczenie osób osadzonych,

c) odpowiedzialność karna lekarza za wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.).

3. Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza:

a) podstawy prawne lekarskiego obowiązku udzielania pomocy

b) przypadki legalnego zaniechania udzielania pomocy

- regulacja zawarta w art. 162 k.k.

- unormowania zawarte w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty

- sprzeciw pacjenta

- oświadczenia pro futuro

- ratowanie samobójców

c) odpowiedzialność karna lekarza za nieudzielenie pomocy:

-odpowiedzialność karna lekarza niebędącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej

- odpowiedzialność karna lekarza będącego gwarantem bezpieczeństwa osoby zagrożonej.

4. Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce medycznej:

a) pojęcie i rodzaje błędu w sztuce medycznej

b) podstawy i zasady odpowiedzialności lekarza

5. Odpowiedzialność lekarza związana z przeprowadzaniem zabiegów przerwania ciąży:

a) warunki dopuszczalności przerywania ciąży

b) podstawy odpowiedzialności za nielegalny zabieg przerwania ciąży

6. Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem przeszczepów ex mortis i ex vivo:

a) podstawy prawne dopuszczalności transplantacji

b) odpowiedzialność karna przy przeszczepach ex mortuo

c) odpowiedzialność karna przy przeszczepach ex vivo.

Metody dydaktyczne:

Metodami dydaktycznymi są: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, dyskusja, studium przypadku.

Wykorzystywany jest także kontakt asynchroniczny przy wykorzystaniu MS Teams, na którym udostępnia się studentom dodatkowe materiały (skrypty, prezentacje, artykuły, kazusy i inne zadania).

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aXXVPUr6Z2dGx9Z8C6qO5Cydar74APQMjBT7E0FejRq01%40thread.tacv2/conversations?groupId=2fdd839d-53fc-454f-a6b2-2cb36c711315&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 13:15 - 14:45, sala 203
Julia Kosonoga-Zygmunt 31/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)