Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy postępowania cywilnego WP-ADZ-1-PPCW-cw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa (aktualne wydania):

M. Białecki, S. Kotas-Turoboyska, F. Manikowski (red.) – Postępowanie cywilne. Vademecum., Warszawa 2023, Wyd. 1

Literatura uzupełniająca (aktualne wydania):

1. G. Jędrejek, S. Kotas, F. Manikowski, Postępowanie cywilne - wprowadzone i projektowane zmiany 2019, Warszawa 2019;

2. T. Zembrzuski (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian 2019. Tom I i II, Koszty sądowe w sprawach

cywilnych. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Przepisy przejściowe Warszawa 2020;

3. A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I - II., LEX el. wydanie aktualizowane;

4. K. Flaga - Gieruszyńska, A. Zieliński – Postępowanie cywilne. Kompendium., Warszawa 2020, Wyd. 17

Efekty uczenia się:

AD1_U02 - absolwent potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu postępowania cywilnego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych problemów prawnych - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U03 - absolwent potrafi dokonać analizy procesów społecznych przez pryzmat prawa procesowego cywilnego - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U05 - absolwent potrafi rozwiązywać konkretny konflikt/problem prawny posługując się procedurą cywilną - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U07 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego na piśmie; umie przygotować podstawowe pisma procesowe oraz środki zaskarżenia w języku polskim - weryfikacja w formie pracy pisemnej oraz ciągłego oceniania;

AD1_U08 - absolwent potrafi sporządzić projekt wskazanego pisma procesowego z zakresu prawa cywilnego procesowego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania oraz pracy pisemnej;

AD1_U09 - absolwent potrafi zbierać dane dotyczące analizowanego problemu z zakresu postępowania cywilnego w celu uzasadniania podejmowanych działań i decyzji; umie prezentować wiedzę z zakresu postępowania cywilnego ustnie w języku polskim - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K01 - absolwent jest gotów do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa cywilnego procesowego w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest gotowy do podjęcia studiów drugiego stopnia - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K02 - absolwent jest gotów do pracy w grupie, współdziałania i wykonywania zadań zakresu postępowania cywilnego - weryfikacja w formie ciągłego oceniania;

AD1_K03 - absolwent jest gotów do ustalania celów służących realizacji określonych zadań z zakresu postępowania cywilnego;

AD1_K04 - identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych

z wykonywaniem zadań administracyjnych; łączy wiedzę zdobytą

w pracy zawodowej z przestrzeganiem zasad etycznych

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna zaliczeniowa -Student w ramach zaliczenia rozwiązuje trzy zadania egzaminacyjne każde po 10 pkt, oceniane w skali 0-10 pkt każde. Student może zdobyć 30 punktów.

Ocena końcowa obliczana wg. poniższej skali przy uwzględnieniu liczby punktów zdobytych przez studenta:

18 pkt i mniej - 2

18-20 pkt - 3

21-23 pkt - 3,5

24-26 - 4

27-28 4,5

29-30 - 5

Zakres tematów:

1. Podstawowe pojęcia postępowania cywilnego;

2. Strony i uczestnicy procesu cywilnego oraz podstawowe zagadnienia z nimi związane (zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna);

3. Pełnomocnicy i sposób sporządzania pełnomocnictwa;

4. Czynności procesowe;

5. Wartość przedmiotu sporu - pojęcie i sposoby jej ustalenia w praktyce;

6. Pisma procesowe - wymagania formalne i sposób ich sporządzania oraz wnoszenia;

7. Pozew - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

8. Koszty postępowania - pojęcie, ustalanie wysokości kosztów postępowania, zasady orzekania o kosztach postępowania, wynagrodzenie pełnomocnika;

9. Terminami w procesie cywilnym;

10. Apelacja - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

11. Zażalenie - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

12. Skarga na orzeczenie referendarza - wymagania formalne i sposób jego sporządzania oraz wnoszenia;

13. Skarga na przewlekłość postępowania

Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy. Wykład konwersatoryjny. Studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Sławomira Kotas-Turoboyska 0/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)