Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

język angielski B2 z elementami języka medycznego: egzamin centralny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: C-JO-AB2-EGZ-CEN-kl
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: język angielski B2 z elementami języka medycznego: egzamin centralny
Jednostka: Studium Języków Obcych
Grupy:
Strona przedmiotu: https://sjo.uksw.edu.pl/node/11
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

(tylko po angielsku) enter learning outcome code/codes

Wymagania wstępne:

zaliczenie czterech semestrów (120 godzin) lektoratu języka nowożytnego

Skrócony opis:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego student ma wykazać się znajomością języka obcego na poziomie B2.

Egzamin ma na celu sprawdzenie powyższych wymagań.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej

Szczegółowy opis egzaminu znajduje się na stornie SJO:

https://sjo.uksw.edu.pl/node/11

Pełny opis:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego student ma wykazać się znajomością języka obcego na poziomie B2.

Egzamin ma na celu sprawdzenie powyższych wymagań.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej

Szczegółowy opis egzaminu znajduje się na stornie SJO (https://sjo.uksw.edu.pl/node/11) i zawiera:

- opis procedury egzaminacyjnej,

- zagadnienia leksykalne,

- materiał gramatyczny,

- opis umiejętności językowych na poziomie B2 według Europejskiego System Opisu Kształcenia Językowego,

- przykładowy test egzaminacyjny.

Literatura:

Podręczniki i inne materiały do nauki języka angielskiego na poziomie B1/B2 według wskazań prowadzącego

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student posiada umiejętności językowe zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a w szczególności:

H1A_U07

Potrafi porozumiewać się płynnie i spontanicznie, z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych w stopniu umożliwiającym w miarę swobodną konwersację z obcokrajowcami na tematy ogólne oraz związane ze studiowaną specjalnością.

H1A_U08

H1A_U03

H1A_U01

Potrafi, na podstawie wyszukanych informacji, napisać jasny i spełniający warunki formalne tekst na wiele tematów ogólnych oraz związanych ze studiowaną dyscypliną. Posiada umiejętność przekazywania na piśmie informacji oraz wyrażania swojego zdania podając argumenty za i przeciw.

H1A_U09

H1A_U03

H1A_U01

Potrafi samodzielnie przygotować i wygłosić prezentację ustną przedstawiając swój pogląd na dany temat w tym także na tematy związane ze studiowaną specjalnością) oraz podając argumenty za i przeciw.

Potrafi bronić swoich tez podczas dyskusji.

H1A_K01

H1A_K06

Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swoich umiejętności językowych oraz potrafi samodzielnie wykorzystywać w tym celu dostępne mu źródła. Potrafi czytać ze zrozumieniem teksty ogólne i specjalistyczne

Przygotowanie do egzaminu centralnego - 60 godzin pracy własnej

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny trwa 120 min. Ma na celu przetestowanie trzech sprawności językowych

(słuchania, czytania i pisania) oraz użycia struktur leksykalno-gramatycznych. Za każdą z nich

można uzyskać maksymalnie 20 pkt, czyli łącznie 80 pkt,. Do zaliczenia części pisemnej wymagane

jest min. 48 pkt. Wszystkie polecenia do ćwiczeń są w języku obcym.

Z części ustnej egzaminu można uzyskać 20 pkt.: 15 pkt. za prezentację opracowanego materiału

i 5 pkt. za odpowiedzi na pytania. Warunkiem zaliczenia części ustnej jest uzyskanie minimum 60%

punktów, czyli 12 punktów. Przy ocenianiu odpowiedzi ustnej stosowane są następujące kryteria:

poprawność użycia struktur gramatycznych, poprawność wymowy, zastosowanie właściwego

słownictwa, płynność wypowiedzi, bogactwo językowe oraz skuteczność komunikacyjna i interakcyjna.

Ocena z egzaminu końcowego

poniżej 60% - ndst

60-67% - dst

68-75% - dst+

76-83% - db

84-91% - db+

92-100% - bdb

Niezdanie egzaminu

W przypadku niezaliczenia obydwu części egzaminu, student powtarza całość egzaminu.

Jeśli niezaliczona jest tylko jedna część, student poprawia odpowiednio część pisemną bądź ustną (dotyczy wyłącznie tego samego roku akademickiego)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nowosielska
Prowadzący grup: Elżbieta Lesiak-Bielawska, Grażyna Rychlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków nowożytnych - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat języków nowożytnych więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Nowosielska
Prowadzący grup: Monika Nowosielska, Grażyna Rychlik, Paulina Wrzos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Lektorat języków nowożytnych - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)