Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CSDZ-ABK-BWM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki
Jednostka: Biuro Karier
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P6S_UO P6S_KO P6S_UW

P6S_UU P6S_KR P6S_UK


Skrócony opis:

Celem zajęć jest rozwój kompetencji: analiza rynku, analiza danych, autoprezentacja oraz wyznaczanie i realizowanie celów.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych: tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności oraz kreowanie wizerunku i budowanie marki z elementami design thinking.

Pełny opis:

Celem zajęć jest rozwój kompetencji: analiza rynku, analiza danych, autoprezentacja oraz wyznaczanie i realizowanie celów.

Warsztaty będą składały się z dwóch bloków tematycznych:

I. Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

1. Sporządzanie biznesplanu (cele i korzyści przygotowania biznesplanu, diagnoza szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron, zasady budowania biznesplanu).

2. Struktura biznesplanu (plan marketingowy i szacowanie wielkości popytu, plan działalności operacyjnej, plan organizacji i zarządzania, plan finansowy)

3. Wdrożenie biznesplanu

II. Kreowanie wizerunku i budowanie marki z elementami design thinking

1. Rola marketingu w firmie,

2. Budowanie strategii marketingowej (analiza strategiczna)

3. Promocja produktów (reklama, PR)

4. Budowanie wizerunku (identyfikacja wizualna – nazwa, logo, budowanie marki)

5. Zarządzanie produktem (kierowanie rozwojem produktu – jak zachęcić, jak się wyróżnić), polityka cenowa, organizowanie dystrybucji produktów

6. E-marketing (promocja w sieci, strona www, pozycjonowanie)

7. Design thinking (istota, zastosowanie, etapy procesu i najważniejsze narzędzia)

Opis pracy studenta

16h Obecność i zaangażowanie podczas bloku tematycznego: Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

12h Praca własna – przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Tworzenie biznesplanu i ocena jego wykonalności

16h Obecność i zaangażowanie podczas zajęć bloku tematycznego: Kreowanie wizerunku i budowanie marki

9h Praca własna - przygotowanie do zajęć z bloku tematycznego: Kreowanie wizerunku i budowanie marki

8h Zadanie 1 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 2 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 3 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

8h Zadanie 4 z obszaru, którego dotyczy szkolenie

15h indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (pakiet usług doradczych)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt kształcenia po ukończeniu warsztatu na poziomie podstawowym

• Zna zasady budowania biznesplanu oraz oceny jego wykonalności

• Rozumie rolę i znaczenie marketingu w firmie (w tym e-marketingu)

• Zna najważniejsze zasady budowania strategii marketingowej

• Zna założenia metody design thinking

• Potrafi wymienić najważniejsze elementy biznesplanu

• Potrafi napisać biznesplan

• Potrafi zastosować metodę design thinking w działaniach marketingowych

• Jest gotowy do działania i myślenia w sposób innowacyjny

• Potrafi współpracować w grupie i prezentować swoje pomysły

• Potrafi skutecznie planować i organizować swoją pracę

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność i aktywność na warsztatach "Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki” (na dwóch blokach tematycznych);

- napisanie testów ewaluacyjnych (na rozpoczęcie i zakończenie zajęć);

- odbycie konsultacji z Doradcą Zawodowym (pakiet indywidualnych konsultacji z Doradcą Zawodowym, służący diagnozie ról zespołowych, określeniu potrzeb, udzieleniu wskazówek rozwojowych).

- zaliczenie warsztatów w formie wybranej przez prowadzącego zajęcia (egzamin/test/rozmowa oceniająca).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: Milena Bodych-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Subda
Prowadzący grup: Milena Bodych-Biernacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO - przedmioty ogólnouczelniane (bez obszaru)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)