Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka życia indywidualnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KSP-E-EŻI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka życia indywidualnego
Jednostka: Studium Pedagogizacji
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aZxEyOpfRdvXFaRolLVyKLCsKnRKAYw3-Y5e_g-L1ZEg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=587d6de0-ad7e-49ff-bde2-43410037bcb5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu etyki ogólnej

Pełny opis:

Wykład stanowi etyczną refleksję nad zagadnieniami szczegółowymi dotyczącymi relacji człowieka z innymi i z samym sobą. Przedmiotem prowadzonych w trakcie zajęć analiz są oceny i normy moralnego działania ważne dla określonych kategorii aktów ludzkich.

Literatura:

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, t.1. Etyka osobowa, Kraków 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – znajomość podstawowych problemów/alternatywnych rozstrzygnięć/metod uzasadniania stosowanych w obszarze etyki życia

indywidualnego

Umiejętności – umiejętność systematycznego przedstawiania podstawowych dylematów związanych z etyką życia indywidualnego, ich analizy oraz poddania ocenie etycznej

Kompetencje - ukształtowanie postawy racjonalnej oceny moralnych zachowań człowieka.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska, Witold Starnawski
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska, Witold Starnawski
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie - 12 godzin

Udział w ćwiczeniach - 8 godzin

Lektura tekstów - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 20 godzin

90 : 3 = 3 pkt. ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)