Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KSP-E-HE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia etyki
Jednostka: Studium Pedagogizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EN_W01, EN_W03, EN_W04, EN_U02, EN_K01

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z koncepcjami, które wywarły największy wpływ na rozwój myśli etycznej. Podczas wykładu omówione zostaną najważniejsze idee etyczne rozwinięte w ramach teorii powszechnie uznanych za klasyczne. Natomiast ćwiczenia mają na celu nabycie umiejętności rozumienia i interpretacji źródłowych tekstów z zakresu etyki.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- zna i wyjaśnia powiązania, zależności wielkich systemów etycznych

- przedstawia pogłębione rozumienie cnót, szczęścia sumienia w wielkich systemach

- wskazuje uwarunkowania kulturowe i społeczne poglądów etycznych

- wskazuje zależności i związki myśli współczesnej z dziedzictwem myśli etycznej

Umiejętności:

- potrafi wskazać inspirującą rolę tradycji etycznej dla rozwiązywania współczesnych problemów

Kompetencje społeczne:

- przyjmuje postawę wnikliwej i krytycznej oceny prezentowanych stanowisk i poglądów

Punkty ECTS:

Udział w wykładzie - 12 godzin

Udział w ćwiczeniach - 8 godzin

Lektura tekstów - 30 godzin

Przygotowanie do zaliczenia wykładu - 20 godzin

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 20 godzin

90 : 3 = 3 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska, Witold Starnawski
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Rozmarynowska, Witold Starnawski
Prowadzący grup: Karolina Rozmarynowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)