Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kierunki etyki normatywnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-KSP-E-KEN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kierunki etyki normatywnej
Jednostka: Studium Pedagogizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość problematyki stanowiącej przedmiot badań współczesnej humanistyki.

Skrócony opis:

Cykl wykładów wprowadzający w istotę i strukturę pojęciową współczesnych sporów normatywnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Przedmiot etyki jako nauki o ludzkim postępowaniu: wyodrębnienie przedmiotu etyki, którym są normy moralności .

2. Główne tradycje etyczne ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Konsekwencjalizm. Deontologizm.

4. Etyka cnoty

5. Teorie prawa naturalnego.

Literatura:

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Rozdz. I-IV, XIV-XV

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982, Wprowadzenie.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W wyniku przeprowadzonych zajęć , student powinien być w stanie:

•definiować przedmiot etyki

•wymienić i scharakteryzować główne stanowiska w sporze o istotę moralnego wartościowania

• umiejętnie posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu aksjologii

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć:

•analizować główne stanowiska w sporach etycznych w odniesieniu do ich podstawowych założeń

• formułować własne przekonania normatywne w kategoriach filozoficznej aksjologii

•podejmować dyskusję z przedstawicielami alternatywnych stanowisk normatywno-światopogladowych

W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien :

•dostrzegać filozoficzne podłoże światopoglądowego zróżnicowania postaw etycznych

•być otwartym na dialog z przedstawicielami odmiennych przekonań światopoglądowych

•być gotowym za zastosowanie wiedzy z zakresu etyki w praktyce zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Formy i warunki zaliczenia: uczestnictwo w wykładach, znajomość lektur oraz zdanie egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula, Witold Starnawski
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów wprowadzający w istotę i strukturę pojęciową współczesnych sporów normatywnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Przedmiot etyki jako nauki o ludzkim postępowaniu: wyodrębnienie przedmiotu etyki, którym są normy moralności .

2. Główne tradycje etyczne ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Konsekwencjalizm. Deontologizm.

4. Etyka cnoty

5. Teorie prawa naturalnego.

Literatura:

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Rozdz. I-IV, XIV-XV

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982, Wprowadzenie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Cebula, Witold Starnawski
Prowadzący grup: Adam Cebula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów wprowadzający w istotę i strukturę pojęciową współczesnych sporów normatywnych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć omówione zostaną następujące tematy:

1. Przedmiot etyki jako nauki o ludzkim postępowaniu: wyodrębnienie przedmiotu etyki, którym są normy moralności .

2. Główne tradycje etyczne ze szczególnym uwzględnieniem ich metaetycznych założeń.

3. Konsekwencjalizm. Deontologizm.

4. Etyka cnoty

5. Teorie prawa naturalnego.

Literatura:

A. MacIntyre, Krótka historia etyki, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.

A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty, tłum. Adam Chmielowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. Rozdz. I-IV, XIV-XV

T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej, Kraków 1982, Wprowadzenie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)