Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Czym jest sprawiedliwe Państwo? - wokół platońskiego dialogu Politeia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-FI-PLAT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Czym jest sprawiedliwe Państwo? - wokół platońskiego dialogu Politeia
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

filozofia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P8S_WG; P8S_WK

Wymagania wstępne:

Dobra znajomość historii filozofii starożytnej, podstawowa znajomość starożytnej greki (podstawy)

Skrócony opis:

Platoński dialog Politeia liczy dziesięć ksiąg, których treść stanowią rozmowy Sokratesa z Trazymachem z Chalkedonu i braćmi: Platonem, Glaukonem, Adeimantosem, dotyczące istoty sprawiedliwości. W trakcie dialogu rozmówcy wyobrażają sobie idealne, sprawiedliwe państwo i opisują jego podstawowe cechy. W takim państwie powinny istnieć trzy stany ludzi: stan pracowitych rolników i rzemieślników, stan dzielnych żołnierzy-strażników i stan mądrych zwierzchników-władców. Podział na klasy wewnątrz państwa oparty jest przede wszystkim na uzdolnieniach. Każdy z nich zabiega o realizację i doskonałość ściśle określonej cnoty: rolnicy i rzemieślnicy – powściągliwości, strażnicy – odwagi (dzielności), a władcy – mądrości. Rozmowa dotyczy tego jak stworzyć prawdziwie sprawiedliwą wspólnotę i czy w ogóle jest to możliwe.

Pełny opis:

Platoński dialog Politeia liczy dziesięć ksiąg, których treść stanowią rozmowy Sokratesa z Trazymachem z Chalkedonu i braćmi: Platonem, Glaukonem, Adeimantosem, dotyczące istoty sprawiedliwości. W trakcie dialogu rozmówcy wyobrażają sobie idealne, sprawiedliwe państwo i opisują jego podstawowe cechy. W takim państwie powinny istnieć trzy stany ludzi: stan pracowitych rolników i rzemieślników, stan dzielnych żołnierzy-strażników i stan mądrych zwierzchników-władców. Podział na klasy wewnątrz państwa oparty jest przede wszystkim na uzdolnieniach. Każdy z nich zabiega o realizację i doskonałość ściśle określonej cnoty: rolnicy i rzemieślnicy – powściągliwości, strażnicy – odwagi (dzielności), a władcy – mądrości. Rozmowa dotyczy tego jak stworzyć prawdziwie sprawiedliwą wspólnotę i czy w ogóle jest to możliwe.

Całemu dialogowi przyświeca myśl wyrażona w Liście VII Platona

A zatem albo rządzący staną się filozofami, albo filozofowie rządzącymi:

„Albo miłośnicy mądrości nie będą mieli w państwach władzy królewskiej, albo ci dzisiaj tak zwani królowie i władcy nie zaczną się w mądrości kochać (filozofować) uczciwie i należycie, i pokąd to się w jedno nie zleje – wpływ polityczny i umiłowanie mądrości [...] tak długo nie ma sposobu by zło ustało, nie ma ratunku dla państw, a uważam, że dla rodu ludzkiego”. Właśnie to stara się uzasadnić Platon w Politei.

Literatura:

Lektura na sem I:

Ryszard Legutko, Państwo Platona, „Przegląd Filozoficzny”, nr 1, Nowa Seria, (1992)

Literatura:

Platon, Państwo, tłum. Władysław Witwicki

T. A. Szlezak, O nowej interpretacji platońskich dialogów, tłum. P. Domański, Kęty 2005

G. Reale, Historia filozofii starożytnej, tom. II, Platon i Arystoteles, tłum. Edward Iwo Zieliński, Lublin 1996

Seweryn Blandzi, Platoński projekt filozofii pierwszej, Warszawa 2002

Władysław Stróżewski, Wykłady o Platonie. Ontologia, Kraków 1992

Jan Sochoń, Spór o rozumienie świata. Monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej, IW PAX, Warszawa 1998

Joanna Gwiazdecka, Etyka Platona. O formie platońskiej refleksji moralnej, Kęty 2003

Karl Popper, Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I, Urok Platona, tłum. Halina Krahelska, Warszawa 2006.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom z jednej strony treści platońskiego dialogu Politeia (Państwo), jego głównych tematów i wątków, z drugiej wskazanie na kluczową dla zrozumienia platonizmu dychotomię zmysłowe-ponadzmysłowe. Omówienie dialogu ma posłużyć także ukazaniu epistemologicznych i metafizycznych podstaw platońskiej teorii ustrojów i koncepcji politycznej.

Metody i kryteria oceniania:

Oceniana będzie znajomość treści zaprezentowanych na wykładzie, rozumienie przedstawionych pojęć i tez z koncepcji metafizycznych i politycznych Platona oraz ich konsekwencji dla filozofii zachodniej. Egzamin ustny w czasie sesji egzaminacyjnej i znajomość treści zadanej lektury.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Grzybowski
Prowadzący grup: Jacek Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)