Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - literaturoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-LI-SEMDOK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - literaturoznawstwo
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

DRL_W01

DRL_W02


DRL_U01

DRL_U02


DRL_K02

Wymagania wstępne:

Studia magisterskie (II stopnia).

Spełnienie wszystkich warunków Regulaminu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego, kompetentnego i merytorycznie dojrzałego prowadzenia własnych, oryginalnych i ważnych dla rozwoju nauki badań literaturoznawczych.

Pełny opis:

Seminarium doktoranckie przygotowuje

- do dojrzałego prezentowania efektów samodzielnej pracy naukowej

- do konfrontowania jej wyników w trakcie merytorycznej dyskusji,

- do klarownego i merytorycznego, także poprawnego pod względem metodologicznym budowania wywodu myślowego,

- do wnikliwej analizy kontrargumentów

- do prezentowania i ewaluacji literatury przedmiotu z zakresu prowadzonych w ramach konkretnego seminarium dysertacji doktorskich

- do formułowania nowych, oryginalnych zadań badawczych.

Cele te są realizowane przez referaty, dyskusje naukowe, panele, analizę fragmentów prac doktorskich.

Literatura:

Tadeusz Mendel, Metodyka pisania prac doktorskich,1994

Romuald Kolman, Poradnik dla doktorantów i habilitantów,1994

Ginafranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, 1996

Umberto Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów,2007

oraz literatura związana z tematem rozprawy doktorskiej, wybrana ze względu na potrzeby i zainteresowania doktorantów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

DRL_W01

Doktorant ma zaawansowaną wiedzę na temat kierunków i najnowszych tendencji w metodologii badań w wybranej przez siebie dziedzinie literaturoznawstwa

DRL_W02

Doktorant zna wyniki badań polskich i zagranicznych prowadzonych w zakresie realizowanego tematu rozprawy doktorskiej.

DRL_U01

Doktorant samodzielnie i krytycznie potrafi korzystać z informacji, dokonywać analizy tekstów źródłowych i literatury przedmiotu.

DRL_U02

Doktorant potrafi prowadzić badania naukowe, formułować hipotezy badawcze, przygotować i zaprezentować ich weryfikację posługując się w mowie i piśmie polskim językiem naukowym.

DRL_K02

Doktorant potrafi wartościować i selekcjonować zakres przekazywanych informacji ze względu na adresata.

Metody i kryteria oceniania:

Spełnienie wszystkich kryteriów oceniania zawartych w Regulaminie Szkoły Doktorskiej - w odniesieniu do poszczególnych etapów kształcenia.

Uczestnicy seminarium prezentują

- referaty przygotowywane tematycznie na potrzeby seminarium

- referaty wygłoszone na konferencjach naukowych (bądź ich streszczenia)

- fragmenty prac doktorskich.

Teksty te przedstawiają w formie pisemnej opiekunowi naukowemu.

Ocenie podlega:

- wartość merytoryczna, metodologiczna, jak i językowa pracy

- umiejętność prowadzenia dyskusji i ustosunkowywania się do opinii wyrażanych na temat przedstawionych tekstów bądź tez

- zaangażowanie w życie naukowe: aktywność w przygotowywaniu publikacji naukowych, wniosków grantowych, udział w konferencjach naukowych, grantach lub organizowanie wydarzeń naukowych.

Ocena niedostateczna - brak zaangażowania w pisanie dysertacji oraz merytorycznego aktywnego uczestnictwa w seminarium

Ocena dostateczna – wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez przedłożenie akceptowalnego fragmentu rozdziału, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu

Ocena dobra - wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez przedłożenie co najmniej jednego rozdziału, umiejętność wdrożenia do tekstu uwag i zmian sugerowanych przekazanych przez opiekuna oraz w dyskusji na seminarium, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu, wystąpienie na seminarium z referatem

Ocena bardzo dobra - wykazanie się pracą nad dysertacją doktorską przez sukcesywne prezentowanie rozdziałów, znajomość zalecanej przez opiekuna naukowego/promotora literatury przedmiotu, wystąpienie na seminarium z referatem, udział w konferencjach naukowych(dyskutowanie tez wystąpień na seminarium), przygotowanie publikacji naukowej.

Praktyki zawodowe:

Praktyki są określone w Regulaminie Szkoły Doktorskiej UKSW.

Minimum godzin praktyk w cyklu kształcenia - 15 godzin.

W sposób bezpośredni są nadzorowane przez powołanego opiekuna naukowego doktoranta, dokumentowane w jego opinii stanowiącej załącznik do sprawozdania rocznego doktoranta oraz protokołami hospitacji. Rozliczane w osobnym protokole.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Wojciech Kudyba, Brygida Pawłowska-Jądrzyk, Magdalena Saganiak, Jerzy Sikora, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3avck-SPVwFlDRSVUuRoC4AexC6HnEt6_WmwjU3W1-rmc1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=7c245d63-c647-4fd3-a07f-e026f785b543&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego, kompetentnego i merytorycznie dojrzałego prowadzenia własnych, oryginalnych i ważnych dla rozwoju nauki badań literaturoznawczych.

Tematyka:

Brulionowa twórczość dramaturgiczna Bolesława Leśmiana

Teki podróżne Marii Konopnickiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium w roku akademickiem 2021/2022 prowadzący jest następujący zakres tematów:

Kultura rękopisu wobec kultury druku.

Brulionowa twórczość dramaturgiczna Bolesława Leśmiana.

Teki rękopiśmienne (podróżne) Marii Konopnickiej wobec twórczości publikowanej.

Literatura:

Literatura przedmiotu dotycząca brulionowości i dramatów brulionowych Bolesława Leśmiana:

Leśmian Bolesław, Bajka o złoty grzebyku, w: tegoż, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, red. Pachocki Dariusz, Truszkowski Artur, Lublin 2011.

Leśmian Bolesław, Dziejba leśna, w: tegoż, Dziejba leśna, red. Tom Alfred, Warszawa 1938.

Leśmian Bolesław, Dzieła wszystkie. Poezje zebrane, red. Trznadel Jacek, Warszawa 2010.

Leśmian Bolesław, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, red. Trznadel Jacek, Warszawa 2011.

Leśmian Bolesław, Pierrot i Kolombina, w: tegoż, Skrzypek opętany, red. Pachocki Dariusz, Lublin 2016.

Leśmian Bolesław, Skrzypek Opętany, w: tegoż, Skrzypek opętany, red. Pachocki Dariusz, Lublin 2016.

Literatura przedmiotu dotycząca tek podróżnych oraz późnej twórczości Marii Konopnickiej. Kultura rękopisu wobec kultury druku.

Konopnicka Maria, Wrażenia z podróży, wyd. Lesman i Świszczowski, Warszawa 1884.

Konopnicka Maria, Teofil Lenartowicz, w: Ludzie i rzeczy, wyd. Gebethner i Wolf, Warszawa 1898.

Konopnicka Maria, Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa 1901.

Konopnicka Maria, Wybór poezyj, wydanie trzecie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1908.

Konopnicka Maria, Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa 1911.

Konopnicka Maria, Poezye, wydanie zupełne, krytyczne. t. I-X, red. J. Czubek, Gebethner i Wolff, Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1915.

Konopnicka Maria, Korespondencja. T. 1, Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Krzemińskiego, Teofila Lenartowicza, Ernesta Schwaba-Polabskiego, Jaroslava Vrchlickiego, Eliški Krasnohorskiej, Františka Kvapila, oprac. K. Górski, Wrocław 1971.

Konopnicka Maria, Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: W. Mickiewicza, Cz. Jankowskiego, M. Radziwiłła, M. Wolskiej, H. Sienkiewicza, t. III, red. K. Górski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, IBL, Wrocław 1973.

Konopnicka Maria, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, red. Jacek Nowak, wyd. Instytut Badań Literackich, Warszawa 2005.

Konopnicka Maria, Listy do synów i córek, red. L. Magnone, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2010.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Prowadzący grup: Dominika Budzanowska-Weglenda, Wojciech Kudyba, Magdalena Saganiak, Jerzy Sikora, Paweł Stangret, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aN9qVz_oCj4VtfevZFtmXzhfqKvteP46OpMJmNeNkM2s1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=6a78edc2-967b-4349-b491-ba498b335927&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

semianium: 60 godzin (dwa semestry)

praca własna 60 (przygotowanie do zajęć)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium przygotowuje do samodzielnego, kompetentnego i merytorycznie dojrzałego prowadzenia własnych, oryginalnych i ważnych dla rozwoju nauki badań literaturoznawczych.

Tematyka:

Brulionowa twórczość dramaturgiczna Bolesława Leśmiana

Teki podróżne Marii Konopnickiej.

Pełny opis:

W ramach seminarium w roku akademickiem 2022/2023 prowadzący jest następujący zakres tematów:

Kultura rękopisu wobec kultury druku (romantyzm).

Brulionowa twórczość dramaturgiczna Bolesława Leśmiana.

Teki rękopiśmienne (podróżne) Marii Konopnickiej wobec twórczości publikowanej.

Literatura:

Literatura przedmiotu dotycząca brulionowości i dramatów brulionowych Bolesława Leśmiana:

Leśmian Bolesław, Bajka o złoty grzebyku, w: tegoż, Satyr i Nimfa. Bajka o złotym grzebyku, red. Pachocki Dariusz, Truszkowski Artur, Lublin 2011.

Leśmian Bolesław, Dziejba leśna, w: tegoż, Dziejba leśna, red. Tom Alfred, Warszawa 1938.

Leśmian Bolesław, Dzieła wszystkie. Poezje zebrane, red. Trznadel Jacek, Warszawa 2010.

Leśmian Bolesław, Dzieła wszystkie. Szkice literackie, red. Trznadel Jacek, Warszawa 2011.

Leśmian Bolesław, Pierrot i Kolombina, w: tegoż, Skrzypek opętany, red. Pachocki Dariusz, Lublin 2016.

Leśmian Bolesław, Skrzypek Opętany, w: tegoż, Skrzypek opętany, red. Pachocki Dariusz, Lublin 2016.

Literatura przedmiotu dotycząca tek podróżnych oraz późnej twórczości Marii Konopnickiej. Kultura rękopisu wobec kultury druku.

Konopnicka Maria, Wrażenia z podróży, wyd. Lesman i Świszczowski, Warszawa 1884.

Konopnicka Maria, Teofil Lenartowicz, w: Ludzie i rzeczy, wyd. Gebethner i Wolf, Warszawa 1898.

Konopnicka Maria, Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa 1901.

Konopnicka Maria, Wybór poezyj, wydanie trzecie, Gebethner i Wolff, Warszawa 1908.

Konopnicka Maria, Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa 1911.

Konopnicka Maria, Poezye, wydanie zupełne, krytyczne. t. I-X, red. J. Czubek, Gebethner i Wolff, Warszawa–Lublin–Łódź–Kraków 1915.

Konopnicka Maria, Korespondencja. T. 1, Do pisarzy: Józefa Ignacego Kraszewskiego, Stanisława Krzemińskiego, Teofila Lenartowicza, Ernesta Schwaba-Polabskiego, Jaroslava Vrchlickiego, Eliški Krasnohorskiej, Františka Kvapila, oprac. K. Górski, Wrocław 1971.

Konopnicka Maria, Korespondencja w sprawach redakcyjnych i wydawniczych oraz listy do pisarzy: W. Mickiewicza, Cz. Jankowskiego, M. Radziwiłła, M. Wolskiej, H. Sienkiewicza, t. III, red. K. Górski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, IBL, Wrocław 1973.

Konopnicka Maria, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, red. Jacek Nowak, wyd. Instytut Badań Literackich, Warszawa 2005.

Konopnicka Maria, Listy do synów i córek, red. L. Magnone, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2010.

Słowacki J., Album rysunkowe z podróży na Wschód, [wstęp i koment. Ewa Grzęda], Wrocław cop. 2009.

Słowacki J., [Dziennik z lat 1847-1849] : podobizna autografu, transliteracja, transkrypcja. Komentarz edytorski, objaśnienia, transliteracja, transkrypcja, noat edytorska, komentarz edytorski objaśnienie: Jacek Brzozowski, Katarzyna Szumska, Wrocław, 2012.

Słowacki, J., Dziennik niektórych dni mego życia : antologia zapisów diariuszowych, pomysł i opracowanie Marek troszyński, Warszawa 2019

"Raptularz wschodni" Juliusza Słowackiego : edycja - studia - komentarze. T. 1, Podobizna autografu, Warszawa 2019.

Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego : edycja - studia - komentarze. T. 2, Edycja - komentarz - objaśnienia, praca zbiorowa pod redakcją M. Kalinowskiej, U. Makowskiej, Z. Przychodniaka, Marka Troszyńskiego i Damiana Kai, Warszawa, 2019.

Raptularz wschodni Juliusza Słowackiego : edycja - studia - komentarze. T. 3, Studia i interpretacje, praca zbiorowa pod redakcją M. Kalinowskiej, E. Kiślak i Z. Przychodniaka, Warszawa, 2019.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Szczeglacka-Pawłowska
Prowadzący grup: Raoul Bruni, Dominika Budzanowska-Weglenda, Krzysztof Koehler, Wojciech Kudyba, Magdalena Saganiak, Jerzy Sikora, Paweł Stangret, Ewa Szczeglacka-Pawłowska, Anna Szczepan-Wojnarska, Joanna Zajkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)