Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisanie i redagowanie prac naukowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-PRPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisanie i redagowanie prac naukowych
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy: Grupa wykład/seminarium/konwersatorium do wyboru
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P8S_WG;

P8S_WK

Wymagania wstępne:

Brak wymagań

Skrócony opis:

Zajęcia, prowadzone online, mają charakter w dużej mierze praktyczny (warsztatowy) i dotyczą wybranych zagadnień związanych z tekstologią, stylistyką i poprawnością językową w odniesieniu do tekstów naukowych. Ich celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności poprawnego, sprawnego i komunikatywnego pisania tekstów naukowych, a także ich redagowania.

Pełny opis:

Zajęcia, prowadzone online, mają charakter w dużej mierze praktyczny (warsztatowy). Zagadnienia teoretyczne zostaną wprowadzane w ograniczonym zakresie i będą sfunkcjonalizowane, podporządkowane praktyce.

Przedmiotem refleksji są wybrane zagadnienia z zakresu poprawności językowej (wybrane problemy ortografii, interpunkcji i składni), tekstologii (m.in. tekst, wskaźniki jego delimitacji, spójność tekstu - kohezja i koherencja, typy i struktura akapitu) oraz stylistyki (styl naukowy i jego wyznaczniki, gatunki tekstów naukowych). Istotnym elementem zajęć jest wspólna, grupowa oraz indywidualna redakcja i korekta tekstu naukowego.

Literatura:

Literatura przedmiotu (nieobowiązkowa):

Podręczniki z zakresu kultury języka:

A. Markowski, „Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne”. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2005).

H. Jadacka, „Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia”. Warszawa 2019 (lub wydanie I: 2005).

T. Karpowicz, „Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja”. Warszawa 2018 (lub wydanie I: 2009).

Wybrane publikacje na temat pisania i redagowani tekstów:

U. Eco, „Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik da humanistów”, Warszawa 2007.

S. Gajda, „Współczesna polszczyzna naukowa. Język czy żargon?” Opole 1990.

„Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych”, Warszawa 2009.

M. Kuziak, S. Rzepczyński, „Jak dobrze napisać: opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys, ogłoszenie, list motywacyjny, podziękowanie, referat, prace magisterską…”, Warszawa 2002.

J. Maćkiewicz, „Jak pisać teksty naukowe?”, Gdańsk 2001 (lub wydania wcześniejsze).

J. Maćkiewicz, „Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu”, Warszawa 2010.

R. Pawelec, „Język polski. Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie”, Warszawa 2007.

A. Starzec, „Współczesna polszczyzna popularnonaukowa”, Opole 1999.

B. Stepień, „Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły”, Warszawa 2016.

A. Tworek-Majewska, M. Zaśko-Zielińska, T. Piekot, „Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych”, Warszawa 2008.

E. Wierzbicka, A. Wolański, D. Zdunkiewicz-Jedynak, „Podstawy stylistyki i retoryki” Warszawa 2008.

A Wilkoń, „Spójność i struktura tekstu. Wstęp do lingwistyki tekstu”, Kraków 2002.

A. Wolański, „Edycja tekstów. Praktyczny poradnik. Książka – prasa – www”, Warszawa 2021 (lub wydania wcześniejsze).

D. Zdunkiewicz-Jedynak, „Jak to napisać? Poradnik redagowania i komponowania tekstu”, Warszawa 2001.

Inne wybrane źródła:

M. Bańko, „Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią”, Warszawa 2021.

„Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce”, red. K. Kłosińska, wyd. nowe zmienione, Warszawa 2014.

H. Jadacka, „Poradnik językowy dla prawników”, Warszawa 2002.

A. Markowski, „Jak dobrze mówić i pisać po polsku”, Warszawa 2000.

A. Markowski, „Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego”, Warszawa 2003.

J. Podracki, „Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego”, Warszawa 2004.

„Polszczyzna na co dzień”, red. M. Bańko, Warszawa 2020 (lub wydanie I: 2006).

„Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji”, red. E. Polański, Warszawa 2020 (lub wydania wcześniejsze).

„Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN”, red. A. Markowski, Warszawa 2018 (lub wydania wcześniejsze).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P8S_WG;

P8S_WK

Po zakończeniu zajęć ich uczestnik zna i rozumie podstawy teoretyczne, zagadnienia ogólne oraz wybrane zagadnienia szczegółowe dotyczące poprawności językowej i stylistyki, zwłaszcza w odniesieniu do stylu naukowego, a także zna i rozumie podstawowe problemy związane z poprawnością językową oraz tworzeniem i redagowaniem tekstów naukowych, potrafi przeprowadzić analizę normatywną zdania i tekstu, potrafi przeprowadzić krytyczna analizę tekstu naukowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe, ocena pracy końcowej. Podstawą zaliczenia jest aktywność podczas zajęć, wykonywanie ćwiczeń oraz przedstawienie pracy końcowej, która składa się z dwóch elementów: korekty podanego tekstu oraz własnego krótkiego artykułu naukowego na zadany temat.

Na ocenę dostateczną uczestnik zna i rozumie wybrane pojęcia teoretyczne, oraz wybrane zasady dotyczące poprawności językowej i stylistyki, zwłaszcza w odniesieniu do stylu naukowego, a także zna i rozumie jedynie niektóre podstawowe problemy związane z poprawnością językową oraz tworzeniem i redagowaniem tekstów naukowych; z duża pomocą potrafi przeprowadzić cząstkową analizę normatywną zdania i tekstu oraz krytyczną analizę tekstu naukowego.

Na ocenę dobrą uczestnik zna i rozumie wybrane pojęcia teoretyczne, oraz wybrane zasady dotyczące poprawności językowej i stylistyki, zwłaszcza w odniesieniu do stylu naukowego, a także zna i rozumie podstawowe problemy związane z poprawnością językową oraz tworzeniem i redagowaniem tekstów naukowych; samodzielnie potrafi przeprowadzić cząstkową analizę normatywną zdania i tekstu oraz krytyczną analizę tekstu naukowego.

Na ocenę bardzo dobrą uczestnik zna i rozumie pojęcia teoretyczne, oraz zasady dotyczące poprawności językowej i stylistyki, zwłaszcza w odniesieniu do stylu naukowego, a także zna i rozumie podstawowe problemy związane z poprawnością językową oraz tworzeniem i redagowaniem tekstów naukowych; samodzielnie potrafi przeprowadzić analizę normatywną zdania i tekstu oraz krytyczną analizę tekstu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie ćwiczeń i pracy zaliczeniowej - 15 godz.

30 godz. - 1 p. ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Korpysz
Prowadzący grup: Tomasz Korpysz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestnictwo w zajęciach - 15 godz.

Przygotowanie ćwiczeń i pracy zaliczeniowej - 15 godz.

30 godz. - 1 p. ECTS

Typ przedmiotu:

fakultatywny ograniczonego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)