Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium doktoranckie - psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SzD-PS-SEMDOK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium doktoranckie - psychologia
Jednostka: Szkoła Doktorska UKSW
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

P8S_UW

P8S_UO

P8S_UU

P8S_KK

P8S_KR

Skrócony opis:

Celem seminarium doktoranckiego jest wsparcie Doktorantów/Doktorantek w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej.

Pełny opis:

Celem seminarium doktoranckiego jest wsparcie Doktorantów/Doktorantek w przygotowywaniu rozprawy doktorskiej. Tematyka seminarium, jego forma i kryteria oceny określane są indywidualnie przez poszczególnych opiekunów naukowych (promotorów) - mając na uwadze ogólne oczekiwane efekty uczenia się.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W ramach seminarium doktoranckiego rozwijane są umiejętności i kompetencje odpowiadające 8 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji. W szczególności, po ukończeniu czterech lat seminarium Doktorant(ka) potrafi:

• wykorzystywać wiedzę z różnych dziedzin do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności: definiować cel i przedmiot badań, formułować hipotezę badawczą, rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować oraz wnioskować na podstawie wyników badań;

• planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze, także w środowisku międzynarodowym;

• samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób;

Oraz Doktorant(ka) jest gotów/gotowa do:

• krytycznej oceny dorobku dyscypliny naukowej psychologia;

• krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny;

• uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych;

• podtrzymania i rozwijania etosu środowisk badawczych w tym: prowadzenia badań w sposób niezależny, respektowania zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Specyficzne kryteria oceniania określane są przez poszczególnych opiekunów naukowych (promotorów).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Katarzyna Kucharska, Monika Mynarska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Peter Jonason, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Monika Mynarska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Peter Jonason, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Monika Mynarska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium Doktoranckie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Peter Jonason, Waldemar Klinkosz, Katarzyna Kucharska, Monika Mynarska, Marek Nieznański, Andrzej Pankalla, Jarosław Piotrowski, Magdalena Żemojtel-Piotrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium Doktoranckie - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)