Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Duchowość - wybrane aspekty życia chrześcijańskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-DWAZCH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Duchowość - wybrane aspekty życia chrześcijańskiego
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Gr przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk humanistycznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - obszar nauk humanistycznych i społecznych (studia I st. i JM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

1. Definicja słowna i rzeczowa liturgii

2. Odkryć na nowo liturgię

3. Uczestnictwo w liturgii

4. Cud Mszy świętej

5. Komunia święta

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Rok liturgiczny

8. Wielki Post (historia, teologia pareneza,)

9.Triduum Paschalne i nabożeństwa wielkopostne

10. Okres po Wielkanocy (teologia, pareneza)

11.Niedziela źródłem duchowości chrześcijańskiej

12.Codzienna modlitwa Ludu Bożego - Brewiarz

13. Pobożność ludowa w nauczaniu Kościoła

14. Postulaty dotyczące duchowości liturgicznej

15. Potrójna pobożność Maryjna

Pełny opis:

Powiedzenie: „chcę żyć w przyjaźni z Chrystusem” oznacza: „chcę zatroszczyć się o życie duchowe”. Tym zagadnieniem zajmuje się gałąź teologii zwana duchowością. Poznając teologię duchowości można, doświadczyć bogactwa, jakim jest osobowa relacja między Bogiem a człowiekiem.

Ogólnouczelniany wykład: Duchowość - wybrane aspekty życia chrześcijańskiego od strony naukowej skupia się i rozważa kwestie związane z doświadczeniem spotkania człowieka z Bogiem. Omówienie wybranych aspektów życia duchowego, jak sygnalizuje sam tytuł, dotyczy wszystkich wierzących, którzy nie mają na co dzień możliwości sięgania po poważną literaturę przedmiotu, a są spragnieni przystępnej wiedzy w trosce o osobisty rozwój życia duchowego.

Podstawowym celem niniejszego wykładu jest próba czytelnej prezentacji wyselekcjonowanych zagadnień dotyczących życia duchowego opartego na liturgii, będącej źródłem duchowości chrześcijańskiej. Wykład ma stanowić pomoc w rozwijaniu duchowości dla wszystkich, zarówno duchownych jak i świeckich. Bowiem nie wystarczy być tylko pobożnym, lecz trzeba systematycznej pracy nad sobą, by być człowiekiem duchowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chmielewski M., Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 159-179.

Chmielewski M., Bibliografia zawartości rocznika -Duchowość w Polsce za lata 2009-2019, „Duchowość w Polsce” 21 (2019), s. 283-297.

Chmielewski M., Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 66(2019), z. 5, s. 115-132.

Chmielewski M., Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej, w: Człowiek – duchowość – wychowanie. Impulsy myśli o. Anselma Grüna, (red.) A. Fidelus, J. Michalski, Warszawa 2020, s. 50-61.

Janiec, Z. Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów, Sandomierz 2013.

Janiec Z. Jak godnie celebrować Msze świętą. Zasady i nieprawidłowości. Lublin 2020.

Kijas Z., Wyszyński.40 spojrzeń, Kraków 2021.

Kołak J., Życie duchowe w codzienności, Wrocław 2015.

Konecki K., Duchowość liturgii godzin „Studia Włocławskie” 14 (2012), s. 161-168.

Migut B., Duchowość eucharystyczna jako duchowość komunii, „Roczniki Liturgiczno–Homiletyczne” 3 (59) (2012), s. 81-90.

Misiurek J., Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, w: tenże, Polscy święci i błogosławieni (życie-duchowość-przesłanie), Częstochowa 2018, s. 609-612.

Popławski J., Medytacja chrześcijańska w poznaniu i formacji duchowej człowieka, w : (red.) I. Kamiński; J. Kulwicka-Kamińska; J. Perszon, Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?. t. VI. Toruń 2014, s. 13-31.

Rastawicka A., Droga świętości Prymasa Wyszyńskiego, w: (red.) Czekalski R., Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, Warszawa 2021, s. 623-635.

Solecki R., Borda M., Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania, Kraków 2018.

Warso A., Ojciec, Pasterz i Prymas (Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, 1901-1981), Warszawa 2022.

Wyszyński S, Z głębi duszy ( Kalendarzyk łaski), Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 2019.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

A. Efekty w zakresie wiedzy:

1. Znajomość miejsca tekstów euchologijnych, w których obecna jest duchowość chrześcijańska.

2. Znajomość dawna i współczesna duchowości liturgicznej.

B. Efekty w zakresie umiejętności:

1. Potrafi odszukać i interpretować teksty euchologijne.

2. Potrafi wskazać dokumenty Kościoła i inne źródła duchowości chrześcijańskiej.

3. Potrafi odróżniać katolickie i niekatolickie elementy w duchowości liturgicznej.

C. Efekty w zakresie kompetencji (postawy):

1. Potrafi kształtować duchowość liturgiczną w grupach i wspólnotach katolickich.

2. Potrafi doradzać w procesie kształtowania form liturgicznych.

3. Potrafi moderować konferencje i spotkania na temat duchowości chrześcijańskiej w życiu wiernych.

1.Kontakt bezpośredni z wykładowcą:

- wykład: 30 godzin.

- konsultacje: 2 godziny

- zaliczenie: 1 godzina

Łącznie: 1,3 ECTS

2.Nakład pracy własnej studenta:

- czytanie zalecanej literatury: 33 godziny

- przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin

Łącznie: 1,7 ECTS

pkt 1 i pkt 2, to 3 pkt ECTS

Metody i kryteria oceniania:

1.Wykład, dyskusja, analiza tekstów, prezentacje multimedialne.

2. Aktywne uczestnictwo w zajęciach (możliwe - 1 nieobecność w semestrze).

3.Umiejętność zreferowania (streszczenia) tekstów z omawianej lektury.

4.Łatwość w podjęciu tematu, dyskusja na temat duchowości chrześcijańskiej.

5.Zaliczenie ustne na ocenę na ostatnim spotkaniu:

a. znajomość podstaw problematyki - dst;

b. znajomość pełna wraz ze zrozumieniem problematyki - db;

c. pełna znajomość problematyki wraz z jej zaawansowanym rozumieniem - bdb.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Janiec
Prowadzący grup: Zdzisław Janiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Janiec
Prowadzący grup: Zdzisław Janiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Janiec
Prowadzący grup: Zdzisław Janiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1.Definicja słowna i rzeczowa liturgii

2. Odkryć na nowo liturgię

3. Uczestnictwo w liturgii

4. Cud Mszy świętej

5. Komunia święta

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Rok liturgiczny

8. Okres Adwentu

9. Okres i Narodzenia Pańskiego

10. Niedziela

11. Codzienna modlitwa Ludu Bożego

12.Potrójna pobożność Maryjna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Janiec
Prowadzący grup: Zdzisław Janiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

1.Definicja słowna i rzeczowa liturgii

2. Odkryć na nowo liturgię

3. Uczestnictwo w liturgii

4. Cud Mszy świętej

5. Komunia święta

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Rok liturgiczny

8. Okres Adwentu

9. Okres i Narodzenia Pańskiego

10. Niedziela

11. Codzienna modlitwa Ludu Bożego

12.Potrójna pobożność Maryjna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Janiec
Prowadzący grup: Zdzisław Janiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

A. Efekty w zakresie wiedzy:


1. Znajomość miejsca tekstów euchologijnych, w których obecna jest duchowość chrześcijańska.


2. Znajomość dawna i współczesna duchowości liturgicznej.


B. Efekty w zakresie umiejętności:


1. Potrafi odszukać i interpretować teksty euchologijne.


2. Potrafi wskazać dokumenty Kościoła i inne źródła duchowości chrześcijańskiej.


3. Potrafi odróżniać katolickie i niekatolickie elementy w duchowości liturgicznej.


C. Efekty w zakresie kompetencji (postawy):


1. Potrafi kształtować duchowość liturgiczną w grupach i wspólnotach katolickich.


2. Potrafi doradzać w procesie kształtowania form liturgicznych.


3. Potrafi moderować konferencje i spotkania na temat duchowości chrześcijańskiej w życiu wiernych.


1.Kontakt bezpośredni z wykładowcą:


- wykład: 30 godzin.


- konsultacje: 2 godziny


- zaliczenie: 1 godzina


Łącznie: 1,3 ECTS


2.Nakład pracy własnej studenta:


- czytanie zalecanej literatury: 33 godziny


- przygotowanie do zaliczenia: 10 godzin


Łącznie: 1,7 ECTS


pkt 1 i pkt 2, to 3 pkt ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Skrócony opis:

.Definicja słowna i rzeczowa liturgii

2. Odkryć na nowo liturgię

3. Uczestnictwo w liturgii

4. Cud Mszy świętej

5. Komunia święta

6. Adoracja Najświętszego Sakramentu

7. Rok liturgiczny

8. Okres Adwentu

9. Okres i Narodzenia Pańskiego

10. Niedziela

11. Codzienna modlitwa Ludu Bożego

12.Potrójna pobożność Maryjna

Pełny opis:

Powiedzenie: „chcę żyć w przyjaźni z Chrystusem” oznacza: „chcę zatroszczyć się o życie duchowe”. Tym zagadnieniem zajmuje się gałąź teologii zwana duchowością. Poznając teologię duchowości można, doświadczyć bogactwa, jakim jest osobowa relacja między Bogiem a człowiekiem.

Ogólnouczelniany wykład: Duchowość - wybrane aspekty życia chrześcijańskiego od strony naukowej skupia się i rozważa kwestie związane z doświadczeniem spotkania człowieka z Bogiem. Omówienie wybranych aspektów życia duchowego, jak sygnalizuje sam tytuł, dotyczy wszystkich wierzących, którzy nie mają na co dzień możliwości sięgania po poważną literaturę przedmiotu, a są spragnieni przystępnej wiedzy w trosce o osobisty rozwój życia duchowego.

Podstawowym celem niniejszego wykładu jest próba czytelnej prezentacji wyselekcjonowanych zagadnień dotyczących życia duchowego opartego na liturgii, będącej źródłem duchowości chrześcijańskiej. Wykład ma stanowić pomoc w rozwijaniu duchowości dla wszystkich, zarówno duchownych jak i świeckich. Bowiem nie wystarczy być tylko pobożnym, lecz trzeba systematycznej pracy nad sobą, by być człowiekiem duchowym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chmielewski M., Duchowość chrześcijańska na tle współczesnych koncepcji duchowości. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 64(2017), z. 5, s. 159-179.

Chmielewski M., Bibliografia zawartości rocznika -Duchowość w Polsce za lata 2009-2019, „Duchowość w Polsce” 21 (2019), s. 283-297.

Chmielewski M., Teologia duchowości jako dyscyplina naukowa. Zarys problematyki, „Roczniki Teologiczne” 66(2019), z. 5, s. 115-132.

Chmielewski M., Homo spiritualis. Zagadnienie duchowości antropogenicznej, w: Człowiek – duchowość – wychowanie. Impulsy myśli o. Anselma Grüna, (red.) A. Fidelus, J. Michalski, Warszawa 2020, s. 50-61.

Janiec, Z. Kult Maryi w Polsce na przestrzeni dziejów, Sandomierz 2013.

Janiec Z. Jak godnie celebrować Msze świętą. Zasady i nieprawidłowości. Lublin 2020.

Kijas Z., Wyszyński.40 spojrzeń, Kraków 2021.

Kołak J., Życie duchowe w codzienności, Wrocław 2015.

Konecki K., Duchowość liturgii godzin „Studia Włocławskie” 14 (2012), s. 161-168.

Migut B., Duchowość eucharystyczna jako duchowość komunii, „Roczniki Liturgiczno–Homiletyczne” 3 (59) (2012), s. 81-90.

Misiurek J., Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński, w: tenże, Polscy święci i błogosławieni (życie-duchowość-przesłanie), Częstochowa 2018, s. 609-612.

Popławski J., Medytacja chrześcijańska w poznaniu i formacji duchowej człowieka, w : (red.) I. Kamiński; J. Kulwicka-Kamińska; J. Perszon, Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo. Dialog czy konfrontacja?. t. VI. Toruń 2014, s. 13-31.

Rastawicka A., Droga świętości Prymasa Wyszyńskiego, w: (red.) Czekalski R., Kardynał Stefan Wyszyński. Droga życia i posługi pasterskiej, Warszawa 2021, s. 623-635.

Solecki R., Borda M., Duchowość chrześcijańska w procesie wychowania, Kraków 2018.

Warso A., Ojciec, Pasterz i Prymas (Błogosławiony kard. Stefan Wyszyński, 1901-1981), Warszawa 2022.

Wyszyński S, Z głębi duszy ( Kalendarzyk łaski), Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 2019.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Janiec
Prowadzący grup: Zdzisław Janiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/H1 - obszar nauk humanistycznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)