Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-DF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza funkcjonalna dziecka i rodziny
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Oczekuje się, że słuchacz Studiów podyplomowych będzie posiadał wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i wychowawczej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest analiza uwarunkowań funkcjonowania dziecka w rodzinie, a także systemu rodzinnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przyczyny dysfunkcji w rodzinie i u dziecka, przebieg, skutki, a także możliwości im zapobiegania. Ważne jest także, aby Słuchacz nabył wiedzę i umiejętności potrzebne w pracy w poradni, szczególnie ważnych w profilaktyce powstawania dysfunkcji, umiejętności pomocy poszczególnym osobom w rodzinie zagrożonym skutkami danej dysfunkcji

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

Znaczenie doświadczeń z okresu dzieciństwa w budowaniu relacji w małżeństwie i rodzinie.

Wpływ rodziny pochodzenia na kształtowanie się relacji w małżeństwie. Zaspokojenie podstawowych potrzeb; prawidłowego obrazu siebie w budowaniu intymnych relacji interpersonalnych; postawy rodziców wobec dzieci w okresie ich dzieciństwa a funkcjonowanie związku małżeńskiego i rodziny i ich dzieci (problem toksyczności).

Systemowa koncepcja rodziny.

Diagnoza funkcjonalna rodziny w różnych systemach rodzinnych: rodzina prawidłowa, nadopiekuńcza, władzy, chaotyczna i uwikłana.

Literatura:

Braun–Gałkowska, M. (1991). Metody badania systemu rodzinnego. Lublin: Katedra Psychologii Wychowawczej KUL.

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Poraj G., Rostowski J. (red.) (2003), Zagrożenia życia rodzinnego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Pospiszyl I. (1994), Przemoc w rodzinie, Warszawa: WSiP.

Ryś M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

Ryś M. (2014). Rodzina z problemem alkoholowym. Metody badań relacji interpersonalnych w dysfunkcyjnych systemach rodzinnych. Warszawa: MCPS.

Ryś, M. (2020). Poczucie własnej wartości i odporność psychiczna osób wzrastających w różnych systemach rodzinnych, Warszawa: Wydawnictwa Naukowe UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA: Słuchacz powinien nabyć wiedzę o podstawach funkcjonowania rodziny, jej historii i teraźniejszości, znać zasady systemowego funkcjonowania rodziny, a także zdobyć wiedzę o funkcjonowaniu rodzin prawidłowych, dysfunkcyjnych i dysfunkcjonalnych

UMIEJĘTNOŚCI: Słuchacz powinien zdobyć umiejętności korzystania z nabytej wiedzy, potrzebnej do identyfikacji różnego rodzaju problemów rodzinnych i rozwiązywania ich w kompetentny sposób.

KOMPETENCJE/POSTAWY: Słuchacz powinien mieć świadomość konieczności stałego uzupełniania wiedzy. Powinien się cechować postawą otwartości na różnego rodzaju problemy i uzyskać kompetencje wstępnego ich diagnozowania.

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi przeanalizować przyczyny poszczególnych dysfunkcji. Zna różne metody naukowe dotyczące postawienia diagnozy funkcjonalnej rodziny i dziecka, potrafi krytycznie i samodzielnie je interpretować.

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących dysfunkcji w rodzinie, potrafi wskazać przyczyny poszczególnych dysfunkcji, potrafi krytycznie omówić podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom. Zna różne metody naukowe dotyczące postawienia diagnozy funkcjonalnej rodziny i dziecka.

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wskazać dysfunkcje w rodzinie i wskazać na ich przyczyny, potrafi omówić podejścia naukowe dotyczące przeciwdziałania dysfunkcjom. Zna podstawowe metody naukowe dotyczące postawienia diagnozy funkcjonalnej rodziny i dziecka.

Praktyki zawodowe:

Uczestnictwo w praktykach dotyczących poradnictwa psychologicznego z zakresu problematyki rodzinnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś
Prowadzący grup: Maria Ryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Konwersatorium - Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)