Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy komunikacji interpersonalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-PKI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji interpersonalnej
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu komunikacji interpersonalnej

Skrócony opis:

Podczas wykładów przekazana zostanie wiedza dotycząca podstaw psychologicznych oraz filozoficznych konstruktywnej komunikacji interpersonalnej.

Pełny opis:

Przedstawione zostaną elementy i techniki komunikacyjne obecne w efektywnych modelach interpersonalnego komunikowania się: modelu T.Gordona, M. Rosenberga oraz W. Millera i S. Rolnicka. Na bazie tych modeli zostaną wskazane wspólne występujące w nich elementy oraz odzwierciedlenie ich w normie personalistycznej, przedstawionej w różnych nurtach personalistycznych.

Literatura:

Adler R. B., Rosenfeld L. B., Proctor II R.F. (2021). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Poznań: Wydawnictwo Rebis.

Gordon T. (2015). Wychowanie bez porażek. Warszawa: PAX.

Miller W., S. Rollnick S. (2014). Dialog motywujący. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Rosenberg M. (2016). Porozumienie bez przemocy, Warszawa: Czarna Owca.

Wojtyła K. ( 2020). Miłość i odpowiedzialność. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1). WIEDZA – słuchacz posiada wiedzę dotyczącą podstaw psychologicznych oraz filozoficznych konstruktywnej komunikacji interpersonalnej

2). UMIEJĘTNOŚCI – słuchacz potrafi w sposób wspierający w kontakcie interpersonalnym słuchać, umie też uruchomić drzemiące w drugiej osobie możliwości,

3). KOMPETENCJE – słuchacz zachowuje otwartość na drugiego człowieka, akceptuje go, troszczy się o jego dobro, współpracuje z nim, jest zdolny do dostosowania się do potrzeb osoby wymagającej wsparcia

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 5 (bdb.): doskonale orientuje się w zagadnieniach dotyczących istoty konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, rozumie i potrafi wyjaśnić znaczenie podmiotowego traktowania drugiej osoby oraz właściwie rozumianej akceptacji oraz empatycznego słuchania, potrafi przedstawić i omówić przykłady modeli kształtowania relacji interpersonalnych, w których wykorzystane zostały podstawowe i istotne elementy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej

- na ocenę 4 (db.): poprawnie orientuje się w zagadnieniach dotyczących istoty konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, potrafi wymienić i opisać zasadnicze cechy podmiotowego traktowania drugiej osoby oraz właściwie rozumianej akceptacji, zna różne techniki prawidłowego interpersonalnego komunikowania

- na ocenę 3 (dst.): potrafi wymienić podstawowe elementy konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, jeden z nich potrafi opisać bardziej szczegółowo, potrafi wymienić przykłady wykorzystania podstawowych i istotnych elementów konstruktywnej komunikacji interpersonalnej, jeden z tych przykładów potrafi przybliżyć bardziej szczegółowo

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kwas
Prowadzący grup: Paweł Kwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Kwas
Prowadzący grup: Paweł Kwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Mioduszewska, Maria Ryś
Prowadzący grup: Paweł Kwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)