Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo oświatowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-P-DoRo-PO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo oświatowe
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie prawa oświatowego koncentrowanej na potrzeby rodziny. Zajęcia w ramach tego przedmiotu składają się z pięciu modułów. Pierwszy ma charakter wprowadzający. W jego ramach Słuchacz dowie się jakie są elementy systemu oświaty, jakie są źródła prawa oświatowego, uzyska wiedze o szkole jako zakładzie administracyjnym, dowie się jak się dzielą szkoły i jak zostały podzielone zadania miedzy administrację samorzadową a rządową jak chodzi o oświatę. W ramach tego modułu prezentowane są również organy szkoły. Drugi moduł poświęcony jest wychowaniu przedszkolnemu. Jego celem jest przekazanie Suchaczowi informacji o prawie do korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, ramach czasowych tego wychowania, zasadach rekrutacji do przedszkola, obowiązkowym wychowaniu przedszkolnym. Trzeci moduł odnosi się do nauki dziecka w szkole i jest najbardziej rozbudowany. Obejmuje zasady rekrutacji do szkoły podstawowej, pojecie szkoły obwodowej. W module tym prezentowana jest kwestia obowiązku szkolnego i zasad jego egzekwowania, a także kwestie związane z edukacją domową. Poruszane jest rownież zagadnienie zapewnienia dojazdu dziecka do szkoły ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach wykładu omawiana jest także problematyka obowiązków rodziców i uczniów oraz zagadnienie obowiązków szkoły i nauczycieli względem uczniów i rodziców. W tym module omawiane są także zasady monitoringu placówek oświatowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)