Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: UKSW-ZiZB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia i zasady bezpiecznej pracy
Jednostka: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Obszar nauk społecznych (I stopień i jednolite magisterskie)
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a85b990a7647b496cafe2329760600199%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=24a55674-59fb-4264-9901-924d7c60a52e&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagrożeniami jaki mogą wystąpić na stanowisku pracy, a także z podstawowymi zasadami bezpiecznej pracy. Student zaznajomi się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy

Literatura:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy;

2. Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wartości dopuszczalne 2020 (wydanie XII)- pod red. M. Pośniak, J. Skowroń;

3. Goniewicz Mariusz – Pierwsza Pomoc. Podręcznik dla studentów

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: student zna podstawowe zagadnienia z prawa pracy.

EK2: student zna podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu BHP

EK3: Student zna podstawowe obowiązki pracownika z zakresu BHP

EK4: Student zna podstawowe zasady bezpiecznej pracy w biurze

EK5: student zna procedurę postępowania w przypadku wypadku przy pracy

EK6: student zna podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz procedury na wypadek wybuchu pożaru.

EK7: student zna podstawowy wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej oraz podstawowe umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia i życia człowieka

Opis nakładu pracy studenta:

Zajęcia w formie konwersatorium - 15 godz.

Zapoznanie się z literaturą- 10 godz.

Przygotowanie prezentacji - 5 godz.

Łącznie 30 godz. = 1 ects

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Cieślikowski
Prowadzący grup: Piotr Cieślikowski, Mateusz Szlosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

PO/S1 - obszar nauk społecznych - I stopień/JM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)