Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-01
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_W03, BI1_W07,Skrócony opis:

Opis skrócony

Wykład obejmuje główne zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Pełny opis:

Prezentowane są treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Celem realizacji przedmiotu jest poznanie i zrozumienie przez studentów podstawowych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznych oraz ich powiązanie z dyscyplinami przyrodniczymi.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

2. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

3. Halina Kowalczyk-Dembińska "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii", UNIVERSITAS, 2007

Literatura uzupełniająca

1. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

2. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

Inne podręczniki akademickie z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekt przedmiotowy nr 1– zna i rozumie w zaawansowanym stopniu w zakresie najważniejszych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędnych dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi (BI1_W03).

Efekt przedmiotowy nr 2– zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z nadaną kwalifikacją, podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii ogólnej oraz nieorganicznej i powiązanych nauk (BI1_W07).

Efekt przedmiotowy nr 3 - potrafi stosować podstawowe techniki i narzędzia badawcze chemii ogólnej i nieorganicznej, przeprowadzać obserwacje oraz wykonać w terenie lub laboratorium pomiary chemiczne (BI1_U01).

Efekt przedmiotowy nr 4– potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie (BI1_U10).

Metody i kryteria oceniania:

Wykład monograficzny/problemowy/konwersatoryjny. Studenci są aktywizowani do dyskusji.

Metoda oceny: Egzamin pisemny. Do zaliczenia egzaminu wymagane jest zaliczenie ćwiczeń . Na egzaminie obowiązują zagadnienia z danego zakresu omawiane na wszystkich formach zajęć. Omawiane zagadnienia są ze sobą ściśle powiązane.

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest 60% poprawnych odpowiedzi.

Student w zakresie wiedzy:

- na ocenę 2 (ndst.):

• nie zna i nie rozumie najważniejszych problemów z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędnych do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów oraz nie zna ich powiązania z innymi dyscyplinami ,

• nie zna i nie rozumie fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji , podstaw ekonomicznych prawnych, etycznych i innych uwarunkowań różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z nadaną kwalifikacją, podstawowych pojęć i zasad praw autorskich oraz zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii

- na ocenę 3 (dost.):

• w podstawowym stopniu zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów oraz w dostatecznym stopniu zna ich powiązania z innymi dyscyplinami ,

• w dostatecznym stopniu zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji , podstawowy ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z nadaną kwalifikacją, podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i powiązanych nauk,

- na ocenę 4 (db):

• zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów oraz w dostatecznym stopniu zna ich powiązania z innymi dyscyplinami,

• zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, podstawowy ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z nadaną kwalifikacją, podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i powiązanych nauk,

- na ocenę 5 (bdb):

• bardzo dobrze zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej niezbędne do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów oraz w dostatecznym stopniu zna ich powiązania z innymi dyscyplinami,

• w bardzo dobrym stopniu zna i rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji , podstawowy ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z nadaną kwalifikacją, podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii i powiązanych nauk

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Sułek
Prowadzący grup: Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Opis skrócony

Wykład obejmuje główne zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Pełny opis:

Prezentowane są treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Pozwalają one na poznanie podstawowych pojęć i praw chemicznych, właściwości pierwiastków i związków oraz budowy materii. Doskonalą umiejętności przeprowadzania obliczeń chemicznych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Sułek
Prowadzący grup: Marian Sułek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładach - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 25

konsultacje - 5

Suma godz. - 60

Liczba punktów ECTS: 60/30 - przypisano 2


Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń - 25

konsultacje - 5

Suma godz. - 60

Liczba punktów ECTS: 60/30 - przypisano 2 ECTS


Skrócony opis:

Opis skrócony

Wykład obejmuje główne zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Pełny opis:

Prezentowane są treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Pozwalają one na poznanie podstawowych pojęć i praw chemicznych, właściwości pierwiastków i związków oraz budowy materii. Doskonalą umiejętności przeprowadzania obliczeń chemicznych.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS:

Wykład:

udział w wykładach - 30

przygotowanie do kolokwiów i egzaminu - 25

konsultacje - 5

Suma godz. - 60

Liczba punktów ECTS: 60/30 - przypisano 2


Ćwiczenia:

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń - 25

konsultacje - 5

Suma godz. - 60

Liczba punktów ECTS: 60/30 - przypisano 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Opis skrócony

Wykład obejmuje główne zagadnienia z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Pełny opis:

Prezentowane są treści z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej. Pozwalają one na poznanie podstawowych pojęć i praw chemicznych, właściwości pierwiastków i związków oraz budowy materii. Doskonalą umiejętności przeprowadzania obliczeń chemicznych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

2. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007.

3. Halina Kowalczyk-Dembińska "Ćwiczenia rachunkowe z podstaw chemii", UNIVERSITAS, 2007

Literatura uzupełniająca

1. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

2. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

Inne podręczniki akademickie z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu chemii na poziomie szkoły średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)