Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-04lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika ogólna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U09, BI1_K01Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. student potrafi zorganizować własną pracę i rozumie konieczność współpracy w grupie

Kompetencje społeczne:

1. student rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej.

Wiedza:

1. student ma wiedzę obejmującą podstawy botaniki ogólnej, zna zagadnienia dotyczące budowy komórki roślinnej, histologii, anatomii i morfologii organów roślin, cykli rozwojowych roślin, rozmnażania płciowego i bezpłciowego roślin zarodnikowych i nasiennych, rozumie podstawowe procesy biologiczne.

2. wykazuje znajomość podstawowych kategorii pojęciowych w botanice, zna terminologię botaniczną, przyswaja wiedzę dotyczącą roli i znaczenia roślin w środowisku naturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi zorganizować własnej pracy, nie rozumie konieczności współpracy w grupie, nie rozumie znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

na ocenę 3 (dst): student w ograniczonym stopniu potrafi zorganizować własną pracę, słabo rozumie konieczności współpracy w grupie, słabo rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

na ocenę 4 (db): student dobrze potrafi zorganizować własną pracę, dobrze rozumie konieczności współpracy w grupie, dobrze rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

na ocenę 5 (bdb): student bardzo dobrze potrafi zorganizować własną pracę, bardzo dobrze rozumie konieczności współpracy w grupie, bardzo dobrze rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu botaniki ogólnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kloss, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Marek Kloss
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Piotr Kiełtyk, Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS laboratorium: 2

(1 ECTS = 30 godzin)

udział w zajęciach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

przygotowanie do testów: 15 godzin

konsultacje: 5 godzin

suma: 60 godzin

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Piotr Kiełtyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w laboratoriach - 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

Przygotowanie do testów - 15 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Liczba ECTS: 60 godzin/30 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)