Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-04lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika ogólna
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U09, BI1_K01Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Na ćwiczeniach student poznaje budowę roślin na różnym poziomie organizacji poprzez wykonywanie preparatów, obserwacje mikroskopowe, opisywanie struktur. Ponadto przybliżone zostaną zagadnienia związane z rozmnażaniem płciowym i bezpłciowym roślin zarodnikowych i nasiennych, w tym również ich cykle rozwojowe.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe z zakresu wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna i rozumie specyfikę budowy komórki roślinnej, zna tkanki roślinne oraz morfologię i anatomię organów roślinnych; zna i rozumie powiązania między budową a funkcją w organizmach roślinnych; zna i rozumie przystosowania morfologiczne i anatomiczne roślin do życia w określonych warunkach środowiskowych.

Efekt przedmiotowy 2. Student zna i rozumie terminologię biologiczną z zakresu botaniki ogólnej oraz zna metody badawcze stosowane w botanice.

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3. Student potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, a także wykonać zlecone zadania badawcze. Potrafi przygotować preparaty z materiału roślinnego oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia potrafi zidentyfikować materiał roślinny na różnym poziomie organizacji.

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 4. Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z botaniki ogólnej.

Przedmiotowe efekty przedmiotowe przypisane do wykładów (1-2).

Przedmiotowe efekty przedmiotowe przypisane do laboratoriów (3-4).

Metody i kryteria oceniania:

Umiejętności:

Na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi planować i organizować pracy indywidualnej oraz współdziałać i pracować w grupie, a także nie potrafi wykonać zleconego zadania badawczego. Nie potrafi przygotować preparatu z materiału roślinnego oraz nie potrafi wykorzystać odpowiednich narzędzi do identyfikacji materiału roślinnego na różnym poziomie jego organizacji.

Na ocenę 3 (dst.): student w stopniu podstawowym potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, a także w podstawowym zakresie wykonać zlecone zadania badawcze. W stopniu podstawowym potrafi przygotować preparaty z materiału roślinnego oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia z trudem potrafi zidentyfikować materiał roślinny na różnym poziomie organizacji.

Na ocenę 4 (db.): student dobrze planuje i organizuje pracę indywidualną oraz współdziała i pracuje w grupie, a także dobrze wykonuje zlecone zadania badawcze. Dobrze radzi sobie z przygotowaniem preparatów z materiału roślinnego oraz dobrze identyfikuje materiał roślinny na różnym poziomie organizacji.

Na ocenę 5 (bdb.): student bardzo dobrze planuje i organizuje pracę indywidualną oraz współdziała i pracuje w grupie, a także bardzo dobrze wykonuje zlecone zadania badawcze. Z łatwością potrafi przygotować preparaty z materiału roślinnego oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia bez trudu identyfikuje materiał roślinny na różnym poziomie organizacji.

Kompetencje społeczne:

Na ocenę 2 (ndst.): student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, nie dostrzega znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z botaniki ogólnej.

Na ocenę 3 (dst.): student w stopniu podstawowym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, w stopniu podstawowym dostrzega znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z botaniki ogólnej.

Na ocenę 4 (db.): student w dobrym stopniu jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, w dobrym stopniu dostrzega znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z botaniki ogólnej.

Na ocenę 5 (bdb.): student w bardzo dobrym stopniu jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, w bardzo dobrym stopniu dostrzega znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z botaniki ogólnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Marek Kloss
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Piotr Kiełtyk, Marek Kloss
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS laboratorium: 2

(1 ECTS = 30 godzin)

udział w zajęciach: 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

przygotowanie do testów: 15 godzin

konsultacje: 5 godzin

suma: 60 godzin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Piotr Kiełtyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w laboratoriach - 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

Przygotowanie do testów - 15 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Liczba ECTS: 60 godzin/30 = 2

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Łazarski
Prowadzący grup: Grzegorz Łazarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS - 2

Udział w laboratoriach - 30 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń - 10 godzin

Przygotowanie do testów - 15 godzin

Konsultacje - 5 godzin

Liczba ECTS: 60 godzin/30 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)