Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-11-08ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody i środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbole efektów uczenia się :

BI1_U02, BI1_U04, BI1_K05, BI1_K06


Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

W ramach ćwiczeń student poznaje rożne formy ochrony przyrody obowiązujące w Polsce, gatunki objęte ochroną prawną, gatunki i siedliska zagrożone wyginięciem, ochronę gatunków i siedlisk w ramach sieci Natura 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności

1. Student potrafi właściwie dobrać źródła dotyczące ochrony przyrody i środowiska i informacje pochodzące z tych źródeł, rozumie literaturę z zakresu ochrony przyrody i środowiska w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

2. Student potrafi poprawnie wnioskować na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł m.in. źródeł elektronicznych

Kompetencje

3. Student jest gotów do inicjowania działań na rzecz ochrony przyrody i środowiska, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

4. Student jest gotów do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z ochroną przyrody i środowiska

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja na zadany temat

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

none

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Grzegorz Łazarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach - 15 godz.


przygotowanie do zajęć – 20 godz.


przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


razem - 50 godz.


punkty ECTS - 50/25 = 2

Skrócony opis:

Omówienie problemów związanych z degradacją środowiska na świecie i w Polsce oraz metod jego ochrony.

Omówienie problemów związanych z degradacją siedlisk przyrodniczych i spadkiem bioróżnorodności.

Formy i metody ochrony przyrody.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu botaniki, zoologii i ekologii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

bezpośredni udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie prezentacji - 20 godz.

konsultacje - 10 godz.


razem - 60 godz. (60/30 = 2 ECTS)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)