Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-12-22
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium z chemii ogólnej i nieorganicznej
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Strona przedmiotu: http://www.wbns.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_U09, BI1_K03


Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy i sprzętem w laboratorium chemicznym. Przygotowanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Pojęcie pH i oznaczanie odczynu roztworów. Podstawy chromatografii. Ekstrakcja barwników roślinnych z materiału biologicznego i ich rozdział na kolumnie chromatograficznej. Podstawy spektrofotometrii. Oznaczanie ilościowe zawartości chlorofili przy użyciu spektrofotometru.

Metody oceny: kolokwium wstępne, zaliczenie poszczególnych ćwiczeń na podstawie sprawozdania. Kolokwium końcowe. Ocena końcowa jest średnią wszystkich ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

2. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007

3.Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1).

4. Maria Krzechowska, Podstawy chemii ogólnej i środowiska przyrodniczego. Ćwiczenia laboratoryne, oficyna wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Literatura uzupełniająca

4. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wcześniejsze wydania.

5. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

BI1_U09

absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie. przyjmując w niej różne role a także posługuje się podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym; wykonuje w/g instrukcji planowane ćwiczenia laboratoryjne pod kierunkiem opiekuna naukowego

BI1_K03

absolwent ma kompetencje do dbałości o dorobek i tradycje zawodu, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej poprzez poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym .

Punkty ECTS

aktywność studenta - nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń - 30

konsultacje - 10

czas na napisanie sprawozdań - 20

Suma godz. - 90

Liczba punktów ECTS: 90 / 30 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: kolokwium wstępne, sprawozdanie z wykonanej pracy. Kolokwium końcowe.

Oceny z kolokwium:

94-100% - 5

93-88% - 4,5

87-80% - 4

79-70% - 3,5

69-60% - 3

mniej niż 59,9% - 2

Ocena podsumowująca jest średnią 5-ciu ocen cząstkowych z pięciu ćwiczeń i kolokwium końcowego.

Ocena cząstkowa jest średnią ocen dotyczących danego ćwiczenia:

1. Ocena przygotowania do zajęć poprzez zdanie kolokwium wstępnego z tematyki dotyczącej danego ćwiczenia i BHP. Jest to warunek przystąpienia do ćwiczeń.

2. Ocena pracy przygotowanej indywidualnie w formie sprawozdania z ćwiczenia:

ocena 2 (ndst): nie potrafi zaprezentować wyników swoich badań

ocena 3 (dst): prezentuje suche wyniki bez umiejętności ich analizy

ocena 4 (db): dokonuje analizy wyników, proponuje wnioski

ocena 5 (bdb): dokonuje analizy wyników, wyciąga wnioski, dyskutuje

Metody dydaktyczne:

Umiejętności:

Metody ćwiczeniowo-praktyczne oparte na praktycznej działalności studenta: przygotowanie się do zajęć, wykonanie ćwiczenia zgodnie z instrukcją

opracowywanie sprawozdania, analiza wyników, prezentowanie materiałów i wyników badań; metody oparte na obserwacji.

Kompetencje społeczne:

Metody aktywizujące, np. praca w grupie.

Ocena końcowa:

Na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi posługiwać się podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym; nie potrafi wykonywać w/g instrukcji ćwiczeń laboratoryjnych pod kierunkiem opiekuna naukowego

Na ocenę 3 (dst.): Student na poziomie podstawowym posługuje się podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym.

Na ocenę 4 (db.): Student na dobrym poziomie posługuje się podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym.

Na ocenę 5 (bdb.): Student na bardzo dobrym poziomie posługuje się podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym.

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się:

- pozytywna ocena z kolokwium wstępnego i kolokwium końcowego (BI1_U09)

- kolokwium z zasad BHP (BI1_K03)

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kicińska, Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Ewa Kicińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym. Poznanie podstawowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Przygotowanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Pojęcie pH i oznaczanie odczynu roztworów. Podstawy chromatografii. Ekstrakcja barwników roślinnych z materiału biologicznego i ich rozdział na kolumnie chromatograficznej. Podstawy spektrofotometrii. Oznaczanie ilościowe zawartości chlorofili przy użyciu spektrofotometru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

2. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007

3.Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1) oraz materiały umieszczane na stronach internetowych.

Literatura uzupełniająca

4. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wczśniejsze wydania.

5. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS

aktywność studenta - nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń - 50

konsultacje - 10

czas na napisanie sprawozdań - 30

Suma godz. - 120

Liczba punktów ECTS: 120 / 30 = 4

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym. Poznanie podstawowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Przygotowanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Pojęcie pH i oznaczanie odczynu roztworów. Podstawy chromatografii. Ekstrakcja barwników roślinnych z materiału biologicznego i ich rozdział na kolumnie chromatograficznej. Podstawy spektrofotometrii. Oznaczanie ilościowe zawartości chlorofili przy użyciu spektrofotometru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

2. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007

3.Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1) oraz materiały umieszczane na stronach internetowych.

Literatura uzupełniająca

4. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wczśniejsze wydania.

5. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Prowadzący grup: Małgorzata Wszelaka-Rylik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS

aktywność studenta - nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach - 30

przygotowanie do ćwiczeń - 50

konsultacje - 10

czas na napisanie sprawozdań - 30

Suma godz. - 120

Liczba punktów ECTS: 120 / 30 = 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawowymi technikami pracy w laboratorium chemicznym. Poznanie podstawowych metod analitycznych.

Pełny opis:

Treści merytoryczne: Przygotowanie, rozcieńczanie i mieszanie roztworów. Analiza jakościowa - identyfikacja kationów i anionów. Analiza objętościowa - miareczkowe metody oznaczania substancji. Pojęcie pH i oznaczanie odczynu roztworów. Podstawy chromatografii. Ekstrakcja barwników roślinnych z materiału biologicznego i ich rozdział na kolumnie chromatograficznej. Podstawy spektrofotometrii. Oznaczanie ilościowe zawartości chlorofili przy użyciu spektrofotometru.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zygmunt Marczenko, Jerzy Minczewski "Chemia analityczna". PWN Warszawa 2008.

2. Galus Z. (ed.) "Ćwiczenia rachunkowe z chemii analitycznej". PWN Warszawa 2007

3.Podręcznik do ćwiczeń "Laboratorium chemiczne" wydany w bibliotece Szkoły Nauk Ścisłych (wyd. I. Warszawa 2000, ISBN 83-909206-3-8; wyd. II. Warszawa 2005, Wydawnictwo UKSW, ISBN 83-7072-338-1) oraz materiały umieszczane na stronach internetowych.

Literatura uzupełniająca

4. L.L Jones, P.W. Atkins, "Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje" PWN Warszawa 2009 i wczśniejsze wydania.

5. A. Bielański, "Chemia nieorganiczna". PWN Warszawa 2008.

Wymagania wstępne:

Poziom przedmiotu: podstawowy

Cele przedmiotu: opanowanie podstawowych technik laboratoryjnych

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)