Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność zajęcia terenowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-12-25
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność zajęcia terenowe
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla I roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI1_W05, BI1_U05, BI1_U09, BI1_K02


Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat bioróżnorodności wybranych grup organizmów oraz umiejętności rozpoznawania przedstawicieli różnych grup organizmów.

Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości z botaniki, zoologii i ekologii

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z różnorodnością biologiczną bezkręgowców wodnych i lądowych, roślin i ich zbiorowisk oraz kręgowców. Student uczy się rozpoznawania przedstawicieli różnych grup organizmów.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1. Wysocki Cz., Sikorski P. 2014. Fitosocjologia stosowana. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Brtek L. i in. 1993. Świat zwierząt. Multico, Warszawa.

Supplementary literature:

1. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. Warszawa WSiP.

2. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Rybak J. 2000 Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. Warszawa PWN.

4. Romanowski J. 1998. Śladami zwierząt. Warszawa, PWRiL

5. Jonsson L. 1998, 2006. Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego

6. Pucek Z., Raczyński J., (red.), 1983a. Atlas rozmieszczenia ssaków w Polsce. PWN, Warszawa

7. Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa.

8. Witkowska-Żuk L. 2008. Atlas roślinności lasów. Multico, Warszawa.

9. Zeszyty z serii „Klucze do oznaczania owadów Polski”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza

a. w zaawansowanych stopniu zna i rozumie wybrane fakty, obiekty i złożone uwarunkowania w zakresie różnorodności biologicznej, rozumie podstawowe zjawiska i procesy związane z bioróżnorodnością

b. zna powiązania podstawowych technik stosowanych w badaniach terenowych z analizą bioróżnorodności

2. Umiejętności

a. potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu różnorodności biologicznej

b. posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień z zakresu bioróżnorodności

3. Kompetencje

a. uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu bioróżnorodności

b. zasięga opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu

Metody i kryteria oceniania:

Każdy z prowadzących ćwiczenia ocenia studenta, biorąc pod uwagę jego aktywność podczas zajęć, poprawność oznaczania organizmów oraz wynik kolokwium. Ocena końcowa jest średnią ocen wystawionych przez każdego z prowadzących.

Kryteria oceniania:

Ocena zależna jest od aktywności w pobieraniu prób terenowych, poprawnego oznaczania zebranych okazów, poprawnego oszacowania bioróżnorodności na wyznaczonym terenie oraz od wyników kolokwium.

-na ocenę 2 (ndst.): nie umie sformułować wniosków na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i badań terenowych mimo pomocy prowadzącego;

- na ocenę 3 (dst.): umie sformułować wnioski na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i badań terenowych z pomocą uwag prowadzącego;

- na ocenę 4 (db.): umie poprawnie sformułować większość wniosków na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i badań terenowych;

- na ocenę 5 (bdb.): umie poprawnie zinterpretować wyniki i sformułować wnioski na podstawie danych uzyskanych z obserwacji i badań terenowych.

Kryteria oceniania:

Wiedza/Umiejętności/Kompetencje społeczne

Na ocenę 2 student nie wypełnia przedmiotowych efektów uczenia się

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się

Na ocenę 5 student w stopniu bardzo wypełnia przedmiotowe efekty uczenia się

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Marek Kloss, Jerzy Romanowski
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Marek Kloss, Jerzy Romanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Jerzy Romanowski
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Marek Kloss, Jerzy Romanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach - 60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

konsultacje - 15 godz.

opracowanie i interpretacja wyników - 20 godz.

przygotowanie prezentacji - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium końcowego - 10 godz.

razem - 125 godz.

liczba ECTS - 125/25 = 5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Jerzy Romanowski
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Anita Kaliszewicz, Marek Kloss, Jerzy Romanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w ćwiczeniach - 60 godz.

przygotowanie do ćwiczeń - 10 godz.

konsultacje - 15 godz.

opracowanie i interpretacja wyników - 20 godz.

przygotowanie prezentacji - 10 godz.

przygotowanie do kolokwium końcowego - 10 godz.

razem - 125 godz.

liczba ECTS - 125/25 = 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)