Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-24-06
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla II roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

efekty uczenia się:

BI1_W01, BI1_W04,


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień genetycznych na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta biologii z szerokim spektrum zastosowań genetyki z akcentem na genetykę mendlowską, molekularną, diagnostyczną oraz genetykę populacyjną i sądową.

Pełny opis:

Kurs zajęć z przedmiotu „Genetyka” obejmuje wykłady i ćwiczenia. W ramach wykładów omawiane są zagadnienia dotyczące historii odkryć najważniejszych dla rozwoju nauki o dziedziczeniu. Prezentowane są rodzaje nośników informacji genetycznej u Procaryota i Eucaryota, z uwzględnieniem struktury chromatyny, DNA i RNA. Omawiane są procesy związane z rekombinacją kwasów nukleinowych oraz podstawy uszkodzeń i mutacji w chromosomach, wraz z mechanizmami naprawy DNA. Omawiane są też przyczyny występowania anomalii w kodzie genetycznym z uwzględnieniem rodzajów mutacji, czynników mutagennych i kluczowych procesów naprawczych. Prezentowane są podstawy i założenia genetyki mendlowskiej oraz sposobów dziedziczenia cech u Eucaryota. Ponadto omawiane są najważniejsze założenia genetyki populacyjnej i ekspresji genów, w tym regulacji epigenetycznej genomu. Prezentowane są problemy eugeniki oraz najbardziej istotne elementy genetyki populacyjnej w oparciu o markery polimorfizmu genetycznego. Omawiana jest genomika, inżynieria genetyczna oraz medycyna sądowa, z opisem technik edytowania genów oraz sekwencjonowania nowej generacji NGS.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Genetyka. Krótkie wykłady. Red. H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

Podstawy genetyki populacyjnej. D.L. Hartl, A.G. Clark. WUW, Warszawa, 2009

Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją J. Bala, PWN, Warszawa, 2013

Genomy, pod redakcją Browna, PWN, Warszawa 2009

Proteomika i metabolomika. Red. A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring, WUW, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Analiza DNA, Teoria i Praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008.

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, pod red. E. Chudzińskiej. Wyd I, UAM, Poznań 2017

Terapia genowa. Red. S. Szala. PWN, Warszawa 2001.

Artykuły w czasopismach naukowych i internetowe bazy genów przekazywane w trakcie wykładów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe w zakresie wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1: Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy i złożone uwarunkowania w genetyce, rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w komórce pro- i eukariotycznej na poziomie molekularnym, dotyczących DNA, RNA i białek

Efekt przedmiotowy 2: Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze problemy z zakresu różnych działów genetyki oraz biologii molekularnej, matematyki, fizyki i biochemii, niezbędnych dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów np. mutacji i dziedziczenia, oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi

Efekt przedmiotowy 3: Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe kategorie pojęć i terminologii stosowanych we współczesnej genetyce, oraz ma znajomość rozwoju tej nauki i stosowanych w niej metod badawczych, m.in. detekcji polimorfizmu oraz sekwencjonowania DNA, RNA i białek

Efekt przedmiotowy 4: Absolwent zna i rozumie podstawowe techniki i narzędzia badawcze, jak np. analiza PCR, rozdział elektroforetyczny i sekwencjonowanie, stosowane w różnych dziedzinach genetyki, oraz w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie do analiz polimorfizmu genetycznego na poziomie genomiki i proteomiki.

Efekty przedmiotowe w zakresie umiejętności:

Efekt przedmiotowy 5: Absolwent potrafi właściwie dobrać źródła i informacje z nich pochodzące, rozumie literaturę z zakresu genetyki w języku polskim; czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim

Efekt przedmiotowy 6: Absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role a także wykonać zlecone przez prowadzącego zadania badawcze

Efekt przedmiotowy 7: Absolwent potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień związanych z genetyką przez całe życie.

Efekty przedmiotowe w zakresie kompetencji społecznych:

Efekt przedmiotowy 8: Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu genetyki, oraz uznaje znaczenie tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu współczesnej genetyki

Efekt przedmiotowy 9: Absolwent jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu genetyka, jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, przestrzegając zasad BHP w laboratorium.

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do wykładów (1-4)

Przedmiotowe efekty uczenia się przypisane do ćwiczeń (5-9)

ECTS [1 ECTS=30 godzin]

Udział w wykładzie - 30h

Przygotowanie do egzaminu - 30h

Udział w ćwiczeniach - 45h

Przygotowanie do ćwiczeń – 15h

Przygotowanie do kolokwiów - 15h

Konsultacje - 15h

Suma: 150h [150/30 = 5]

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy:

- pozytywne zaliczenie ćwiczeń

- pozytywna ocena z kolokwium (efekty uczenia się 1-4)

Wykład - egzamin pisemny z pytaniami otwartymi, testowymi i wielokrotnego wyboru. Czas trwania egzaminu: 60 min. Obowiązuje następująca skala ocen: 94 – 100% bardzo dobry (5.0), 88 – 93,9% plus dobry (4.5), 80 – 87,9% dobry (4.0), 70 – 79,9% plus dostateczny (3.5), 60 – 69,9% dostateczny (3.0), poniżej 59,9% niedostateczny (2.0). Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach oraz czynny udział studenta w ćwiczeniach.

Laboratoria - ocena zaliczeniowa na podstawie ocen cząstkowych otrzymywanych w trakcie trwania semestru z kolokwiów i aktywności na zajęciach. Ćwiczenia są zaliczane, jeśli student: (i) czynnie uczestniczył w co najmniej 85% zajęć; (ii) pracował na zajęciach w sposób pozwalający pozytywnie ocenić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane w toku zajęć (opisane w sylabusie jako przedmiotowe efekty kształcenia 5-9).

Zakres ocen z kolokwium:

94 - 100% bardzo dobry (5.0)

88 - 93% dobry plus (4.5)

80 - 87% dobry (4)

70 - 79% dostateczny plus (3.5)

60 - 69% dostateczny (3)

poniżej 59,9% niedostateczny (2)

Na ocenę 2 (ndst.): Absolwent w ogóle nie zna i nie rozumie wybranych faktów, procesów i złożonych interakcji w genetyce, wcale nie rozumie podstawowych zjawisk i procesów zachodzących w komórce pro- i eukariotycznej na poziomie molekularnym: DNA, RNA i białek. Absolwent w ogóle nie zna i nie rozumie w żadnym stopniu najważniejszych problemów z zakresu różnych dziedzin genetyki oraz biologii molekularnej, matematyki, fizyki i biochemii, niezbędnych dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów tj. dziedziczenie cech i powstawanie mutacji, oraz w ogóle nie zna ich powiązań z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. Absolwent wcale nie zna i nie rozumie żadnych podstawowych kategorii pojęć i terminologii stosowanych we współczesnej genetyce, oraz nie ma żadnej znajomości rozwoju tej nauki i stosowanych w niej metod badawczych, m.in. detekcji polimorfizmu oraz sekwencjonowania DNA, RNA i białek. Absolwent wcale nie zna i nie rozumie podstawowych technik i narzędzi badawczych, jak np. analiza PCR, rozdział elektroforetyczny i sekwencjonowanie, stosowanych w różnych dziedzinach genetyki, oraz w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie do analiz polimorfizmu genetycznego na poziomie genomiki i proteomiki. Absolwent w ogóle nie potrafi właściwie dobrać źródeł i informacji z nich pochodzących, wcale nie rozumie literatury z zakresu genetyki w języku polskim; czyta bez zrozumienia teksty naukowe w języku angielskim. Absolwent wcale nie potrafi planować i organizować pracę indywidualną ani współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, ani też prawidłowo wykonać zlecone przez prowadzącego zadania badawcze. Absolwent w ogóle nie potrafi samodzielnie planować i realizować własnego uczenia się zagadnień związanych z genetyką przez całe życie. Absolwent w ogóle nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, oraz nie uznaje znaczenia tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu współczesnej genetyki. Absolwent w ogóle nie jest gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu genetyka, nie jest też odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych i nie przestrzega zasad BHP w laboratorium.

Na ocenę 3 (dst.): Absolwent na poziomie podstawowym zna i rozumie wybrane fakty, procesy i złożone interakcje w genetyce, na poziomie podstawowym rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w komórce pro- i eukariotycznej na poziomie molekularnym: DNA, RNA i białek. Absolwent gruntownie zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu różnych dziedzin genetyki oraz biologii molekularnej, matematyki, fizyki i biochemii, niezbędnych dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów tj. dziedziczenie cech i powstawanie mutacji, oraz gruntownie zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. Absolwent na poziomie podstawowym zna i rozumie podstawowe kategorie pojęć i terminologii stosowanych we współczesnej genetyce, oraz ma podstawową znajomość rozwoju tej nauki i stosowanych w niej metod badawczych, m.in. detekcji polimorfizmu oraz sekwencjonowania DNA, RNA i białek. Absolwent gruntownie zna i rozumie podstawowe techniki i narzędzia badawcze, jak np. analiza PCR, rozdział elektroforetyczny i sekwencjonowanie, stosowane w różnych dziedzinach genetyki, oraz w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie do analiz polimorfizmu genetycznego na poziomie genomiki i proteomiki. Absolwent na poziomie podstawowym potrafi właściwie dobrać źródła i informacje z nich pochodzące, na poziomie podstawowym rozumie literaturę z zakresu genetyki w języku polskim; na poziomie podstawowym czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim. Absolwent w stopniu podstawowym potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role a także prawidłowo wykonać zlecone przez prowadzącego zadania badawcze. Absolwent w stopniu podstawowym potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień związanych z genetyką przez całe życie. Absolwent w stopniu podstawowym jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu genetyki, oraz w stopniu podstawowym uznaje znaczenie tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu współczesnej genetyki. Absolwent jest średnio gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu genetyka, ma podstawową odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, oraz w stopniu podstawowym przestrzega zasad BHP w laboratorium.

Na ocenę 4 (db.): Absolwent dobrze zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy i złożone interakcje w genetyce, dobrze rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w komórce pro- i eukariotycznej na poziomie molekularnym: DNA, RNA i białek. Absolwent dobrze zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze problemy z zakresu różnych dziedzin genetyki oraz biologii molekularnej, matematyki, fizyki i biochemii, niezbędnych dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów tj. dziedziczenie cech i powstawanie mutacji, oraz dobrze zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. Absolwent dobrze zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe kategorie pojęć i terminologii stosowanych we współczesnej genetyce, oraz ma dobrą znajomość rozwoju tej nauki i stosowanych w niej metod badawczych, m.in. detekcji polimorfizmu oraz sekwencjonowania DNA, RNA i białek. Absolwent dobrze zna i rozumie podstawowe techniki i narzędzia badawcze, jak np. analiza PCR, rozdział elektroforetyczny i sekwencjonowanie, stosowane w różnych dziedzinach genetyki, oraz w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie do analiz polimorfizmu genetycznego na poziomie genomiki i proteomiki. Absolwent prawidłowo potrafi dobrać właściwe źródła i informacje z nich pochodzące, dobrze rozumie literaturę z zakresu genetyki w języku polskim; dobrze czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim. Absolwent prawidłowo potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role a także prawidłowo wykonać zlecone przez prowadzącego zadania badawcze. Absolwent prawidłowo potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień związanych z genetyką przez całe życie. Absolwent jest w pełni gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu genetyki, oraz w pełni uznaje znaczenie tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu współczesnej genetyki. Absolwent jest w pełni gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu genetyka, jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, prawidłowo przestrzegając zasad BHP w laboratorium.

Na ocenę 5 (bdb.): Absolwent bardzo dobrze zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, procesy i złożone interakcje w genetyce, bardzo dobrze rozumie podstawowe zjawiska i procesy zachodzące w komórce pro- i eukariotycznej na poziomie molekularnym: DNA, RNA i białek. Absolwent bardzo dobrze zna i rozumie w zaawansowanym stopniu najważniejsze problemy z zakresu różnych dziedzin genetyki oraz biologii molekularnej, matematyki, fizyki i biochemii, niezbędnych dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów tj. dziedziczenie cech i powstawanie mutacji, oraz bardzo dobrze zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi. Absolwent doskonale zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawowe kategorie pojęć i terminologii stosowanych we współczesnej genetyce, oraz ma bardzo dobrą znajomość rozwoju tej nauki i stosowanych w niej metod badawczych, m.in. detekcji polimorfizmu oraz sekwencjonowania DNA, RNA i białek. Absolwent bardzo dobrze zna i rozumie podstawowe techniki i narzędzia badawcze, jak np. analiza PCR, rozdział elektroforetyczny i sekwencjonowanie, stosowane w różnych dziedzinach genetyki, oraz w zakresie informatyki i statystyki na poziomie umożliwiającym ich wykorzystanie do analiz polimorfizmu genetycznego na poziomie genomiki i proteomiki. Absolwent doskonale potrafi dobrać właściwe źródła i informacje z nich pochodzące, bardzo dobrze rozumie literaturę z zakresu genetyki w języku polskim; bardzo dobrze czyta ze zrozumieniem teksty naukowe w języku angielskim. Absolwent doskonale potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role a także prawidłowo wykonać zlecone przez prowadzącego zadania badawcze. Absolwent doskonale potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień związanych z genetyką przez całe życie. Absolwent jest w pełni gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści z zakresu genetyki, oraz w pełni uznaje znaczenie tej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu współczesnej genetyki. Absolwent jest w pełni gotów do dbałości o dorobek i tradycje zawodu genetyka, jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych, prawidłowo przestrzegając zasad BHP w laboratorium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Nowakowska, Paweł Rusin
Prowadzący grup: Justyna Nowakowska, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta biologii z szerokim spektrum zastosowań genetyki z akcentem na genetykę mendlowską, molekularną, diagnostyczną oraz genetykę populacyjną i sądową.

Pełny opis:

Treści wykładów obejmują: 1. Podstawy genetyki, budowa kodu genetycznego. 2. Cytogenetyka, prawa G. Mendla i T.H. Morgana. 3. Procesy molekularnej rekombinacji DNA. 4. Mutageneza, uszkodzenia DNA i mechanizmy naprawcze. 5. Mechanizmy dziedziczenia genów u Eucaryota. 6. Eugenika. 7. Genomika, sekwencjonowanie genomów. 8. Ekspresja genów w mikromacierzach. 9. Epigenetyczna regulacja ekspresji genów. 10. Metagenomika i jej zastosowanie w diagnostyce chorób. 11. Podstawy genetyki populacyjnej w oparciu o markery genetyczne. 12.Inżynieria genetyczna mikroorganizmów i zwierząt. 13. Medycyna przyszłości. 14. Współczesna genetyka sądowa.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Genetyka. Krótkie wykłady. Red. H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

Podstawy genetyki populacyjnej. D.L. Hartl, A.G. Clark. WUW, Warszawa, 2009

Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją J. Bala, PWN, Warszawa, 2013

Genomy, pod redakcją Browna, PWN, Warszawa 2009

Proteomika i metabolomika. Red. A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring, WUW, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Analiza DNA, Teoria i Praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008.

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, pod red. E. Chudzińskiej. Wyd I, UAM, Poznań 2017

Terapia genowa. Red. S. Szala. PWN, Warszawa 2001.

Artykuły w czasopismach naukowych i internetowe bazy genów przekazywane w trakcie wykładów.

Wymagania wstępne:

Wykład prowadzony jest na podstawie prezentacji multimedialnych (PowerPoint, filmy)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rusin
Prowadzący grup: Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Genetyka. Krótkie wykłady. Red. H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

Podstawy genetyki populacyjnej. D.L. Hartl, A.G. Clark. WUW, Warszawa, 2009

Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją J. Bala, PWN, Warszawa, 2013

Genomy, pod redakcją Browna, PWN, Warszawa 2009

Proteomika i metabolomika. Red. A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring, WUW, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Analiza DNA, Teoria i Praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008.

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, pod red. E. Chudzińskiej. Wyd I, UAM, Poznań 2017

Terapia genowa. Red. S. Szala. PWN, Warszawa 2001.

Artykuły w czasopismach naukowych i internetowe bazy genów przekazywane w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rusin
Prowadzący grup: Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Genetyka. Krótkie wykłady. Red. H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

Podstawy genetyki populacyjnej. D.L. Hartl, A.G. Clark. WUW, Warszawa, 2009

Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją J. Bala, PWN, Warszawa, 2013

Genomy, pod redakcją Browna, PWN, Warszawa 2009

Proteomika i metabolomika. Red. A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring, WUW, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Analiza DNA, Teoria i Praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008.

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, pod red. E. Chudzińskiej. Wyd I, UAM, Poznań 2017

Terapia genowa. Red. S. Szala. PWN, Warszawa 2001.

Artykuły w czasopismach naukowych i internetowe bazy genów przekazywane w trakcie wykładów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rusin
Prowadzący grup: Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Genetyka. Krótkie wykłady. Red. H.L. Fletcher, G.I. Hickey, P.C. Winter; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Genetyka molekularna. Red. Piotr Węgleński; Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012 (copyright 2006)

Podstawy genetyki populacyjnej. D.L. Hartl, A.G. Clark. WUW, Warszawa, 2009

Biologia molekularna w medycynie, pod redakcją J. Bala, PWN, Warszawa, 2013

Genomy, pod redakcją Browna, PWN, Warszawa 2009

Proteomika i metabolomika. Red. A. Kraj, A. Drabik, J. Silberring, WUW, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca:

Analiza DNA, Teoria i Praktyka. Praca zbiorowa pod redakcją Ryszarda Słomskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2008.

Podstawy genetyki. Przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych, pod red. E. Chudzińskiej. Wyd I, UAM, Poznań 2017

Terapia genowa. Red. S. Szala. PWN, Warszawa 2001.

Artykuły w czasopismach naukowych i internetowe bazy genów przekazywane w trakcie wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)