Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-35-15
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe I
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI1_W01,BI1_W04,BI1_W07,BI1_U06,BI1_U07,BI1_U10,BI1_K02,BI1_K04


Wymagania wstępne:

rozpoczęta praca dyplomowa

Pełny opis:

Seminarium ma na celu osiągnięcie przez dyplomantów umiejętności przedstawienia hipotezy roboczej pracy, zakresu i realizacji pracy dyplomowej,

prezentowania wyników prac, dyskusji na temat wyników. W ramach seminarium prezentowane będą dane literaturowe. Przewidywana jest praca indywidualna i praca zespołowa połączona z oceną prezentacji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: EP 1. student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie tematu pracy licencjackiej; ma wiedzę w zakresie pojęć i terminologii dotyczących tematu pracy licencjackiej; rozumie dylematy cywilizacyjne, ekonomiczne, prawne i etyczne uwarunkowane przez nadaną kwalifikację i wybrany zawód, zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego.

Umiejętności: EP 2. posiada szeroki zakres słownictwa specjalistycznego i potrafi wykorzystać język naukowy w dyskusji na temat swojej pracy licencjackiej; umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany.

Kompetencje: EP 3. student zasięga opinii ekspertów przy pracy nad licencjatem; współorganizuje działalności na rzecz środowiska społecznego, potrafi określić priorytety w swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Aby uzyskać zaliczenie student powinien:

- uczestniczyć w seminariach (możliwa 1 nieobecność)

- przygotowywać się do zajęć i aktywnie uczestniczyć w dyskusji

- we wskazanym terminie realizować zlecone działania i oddawać zlecone fragmenty pracy

- systematycznie współpracować z opiekunem nad realizacją pracy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer-Jakubek, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Paweł Rusin, Anna Siniarska-Wolańska, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linkiewicz
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Anna Linkiewicz, Grzegorz Łazarski, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie prezentacji i przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; przygotowanie pliku z pracą licencjacką 30h. Suma godzin: 90 [90/30(25)=3], liczba ECTS: 3.

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu osiągnięcie przez dyplomantów umiejętności przedstawienia hipotezy roboczej pracy, zakresu i realizacji pracy dyplomowej,

prezentowania wyników prac, dyskusji na temat wyników. W ramach seminarium prezentowane będą dane literaturowe. Przewidywana jest praca indywidualna i praca zespołowa połączona z oceną prezentacji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linkiewicz, Paweł Rusin
Prowadzący grup: Piotr Kiełtyk, Anna Linkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie prezentacji i przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; przygotowanie pliku z pracą licencjacką 30h. Suma godzin: 90 [90/30(25)=3], liczba ECTS: 3.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu osiągnięcie przez dyplomantów umiejętności przedstawienia hipotezy roboczej pracy, zakresu i realizacji pracy dyplomowej,

prezentowania wyników prac, dyskusji na temat wyników. W ramach seminarium prezentowane będą dane literaturowe. Przewidywana jest praca indywidualna i praca zespołowa połączona z oceną prezentacji.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)