Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia dyplomowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-35-16
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia dyplomowa I
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

BI1_W07

BI1_U04

BI1_U07

BI1_U08

BI1_U09

BI1_U10

BI1_K02

BI1_K07


Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: student ma wiedzę w zakresie podstawowych technik i narzędzi badawczych stosowanych w dziedzinach biologii dotyczących tematu pracy licencjackiej. Umiejętności: student wykonuje zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego, dotyczące zastosowania metody analizy i krytyki piśmiennictwa w zakresie tematu pracy licencjackiej; wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł; wykorzystuje język naukowy w dyskusjach na tematy biologiczne objęte zakresem pracy licencjackiej; umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie (referat, prezentacja multimedialna) problemów z zakresu pracy licencjackiej; posiada umiejętność wystąpień ustnych (referat, dyskusja) dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu pracy licencjackiej. Kompetencje: student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role; wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., zaznajomienie się z literaturą światową w zakresie poszczególnych części pracy licencjackiej - 60 godz., przygotowanie referatów i prezentacji multimedialnych - 30 godz., przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; suma godzin 150 [150/30(25)=5, liczba ECTS: 5.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)