Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-36-14
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe II
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla III roku biologii I stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI1_W03,BI1_U02,BI1_U04,BI1_U05,BI1_U08,BI1_K01,BI1_K05Wymagania wstępne:

brak.

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest przygotowanie studentów do napisania i obrony pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty:

W zakresie wiedzy:

Efekt przedm. 1: student rozumie podstawowe zjawiska i procesy biologiczne w zakresie tematu pracy licencjackiej; ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów różnych działów biologii dotyczących tematu pracy licencjackiej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi;

Efekt przedm. 2: ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii biologicznej stosowanej w temacie pracy licencjackiej oraz ma znajomość odpowiednich metod i technik badawczych;

Efekt przedm. 3: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego.

W zakresie umiejętności:

Efekt przedm. 4: student rozumie literaturę w języku polskim z zakresu biologii obejmującym temat pracy licencjackiej;

Efekt oprzedm. 5 czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim; wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne; wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł; wykorzystuje język naukowy w dyskusjach na tematy biologiczne dotyczące tematu pracy licencjackiej; umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu tematu pracy licencjackiej, oraz napisać pracę licencjacką; posiada umiejętność wystąpień ustnych dotyczących zagadnień szczegółowych z zakresu biologii; uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany; ma umiejętności językowe w zakresie tematu pracy licencjackiej zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

W zakresie kompetencji:

Efekt przedm. 6

student potrafi krytycznie ocenić posiadaną wiedzę i odbierane treści, uznać

znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i

praktycznych z zakresu pisanej pracy; rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych; wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

Efekt przedm. 7 potrafi inicjować działania na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; konsultacje 30h suma godzin: 90 [90/30=3], liczba ECTS: 3.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym kryterium oceniania jest obecność na zajęciach. Możliwe są dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Ponadto student ma obowiązek przesyłać materiały, o które poprosi prowadzący seminarium.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer-Jakubek, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Anna Linkiewicz, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Paweł Rusin, Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Justyna Marchewka-Długońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Fajfer-Jakubek, Grzegorz Łazarski
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Monika Fajfer-Jakubek, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Anna Linkiewicz, Grzegorz Łazarski, Justyna Marchewka-Długońska, Piotr Matyjasiak, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; konsultacje 30 godz. suma godzin: 90 godz. [90/30=3], liczba ECTS: 3.

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Linkiewicz, Paweł Rusin
Prowadzący grup: Anna Linkiewicz, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30 godz.]: udział w ćwiczeniach - 30 godz., przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 30 godz.; konsultacje 30 godz. suma godzin: 90 godz. [90/30=3], liczba ECTS: 3.

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy licencjackiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)