Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydrobiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-41-06lab
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrobiologia
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

ćwiczenia laboratoryjne: BI2_U01, BI2_U04, BI2_K05Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest wprowadzenie oraz omówienie zakresu badań oraz metod badawczych, którymi zajmuje się hydrobiologia. Student rozumie najważniejsze problemy z zakresu sieci troficznych w biocenozach morskich: fito- i zooplanktonu. Zależności pokarmowe w strefie pelagicznej. Zależności drapieżca-ofiara. Strategie obronne organizmów wodnych. Migracje pionowe oraz strefowość występowania planktonu i nektonu. Sposoby zasiedlania środowiska wodnego oraz strategie rozrodcze organizmów wodnych. Student zdobywa umiejętności wnioskowania na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii życiowych organizmów wodnych oraz jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe z zakresu wiedzy:

Efekt przedmiotowy 1. Student zna w pogłębionym stopniu zaawansowane zjawiska i procesy biologiczne oraz kluczowe zagadnienia z zakresu zaawansowanej szczegółowej wiedzy hydrobiologicznej. Zna typy wód na kuli ziemskiej oraz zespoły ekologiczne wód słodkich i morskich, rozumie metody badawcze w hydrobiologii:

Efekt przedmiotowy 2. Student zna i rozumie najważniejsze problemy z zakresu różnych działów biologii oraz zna wzajemne powiązania nauk biologicznych z innymi dyscyplinami przyrodniczymi oraz z naukami ścisłymi. Formułuje procesy rządzące biocenozami wodnymi, rozróżnia faunę i florę słodko- i słonowodną:

Efekty przedmiotowe z zakresu umiejętności:

Efekt przedmiotowy 3. Student potrafi stosować narzędzia badawcze hydrobiologii.

Efekt przedmiotowy 4. Student formułuje wnioski na podstawie danych eksperymentalnych dotyczących ekologii i strategii życiowych organizmów wodnych.

Efekty przedmiotowe z zakresu kompetencji:

Efekt przedmiotowy 5. Student jest gotów do odpowiedniego określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania. Potrafi ocenić warunki eksperymentalne oraz współdziałać i pracować w grupie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie oraz omówienie zakresu badań oraz metod badawczych, którymi zajmuje się hydrobiologia. Ekosystemy morskie- podział i charakterystyka. Prądy morskie i strefy oceanu.

2. Makrofity – roślinność naczyniowa wód śródlądowych. Wybiórczość pokarmowa – zakładanie eksperymentów laboratoryjnych.Sieci troficzne w biocenozach słodkowodnych. Sposoby zdobywania pokarmu.

3. Przystosowania do życia w środowisku wodnym. Zespoły ekologiczne w wodach śródlądowych. Plankton jako zespół charakterystyczny dla środowiska wodnego.

4. Konkurencja glony-rośliny. Warunki środowiskowe sprzyjające dominacji jednej z form producentów – zakładanie eksperymentów laboratoryjnych.

5. Glony jako grupa ekologiczna charakterystyczna dla środowiska wodnego. Czynniki wpływające na wzrost glonów. Ocena eutrofikacji wód.

6. Sieci troficzne w biocenozach morskich: producenci i roślinożercy.Sieci troficzne w biocenozach morskich: drapieżcy.

7. Ekosystemy słodkowodne. Wody lenityczne – fauna i flora spotykana w wodach stojących.Ekosystemy słodkowodne. Wody lotyczne – fauna i flora charakterystyczna dla wód płynących.

8. Sieci troficzne w biocenozach morskich: fito- i zooplankton. Zależności pokarmowe w strefie pelagicznej. Zależności drapieżca-ofiara. Strategie obronne organizmów wodnych. Migracje pionowe oraz strefowość występowania planktonu i nektonu.Sposoby zasiedlania środowiska wodnego oraz strategie rozrodcze organizmów wodnych.

9. Graficzna prezentacja wyników eksperymentów laboratoryjnych. Test zaliczeniowy.

Literatura:

1. Kołodziejczyk A., Koperski P. 2000. Bezkręgowce słodkowodne Polski. Klucz do oznaczania oraz podstawy biologii i ekologii makrofauny. Warszawa. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Mikulski JS. 1974. Biologia wód śródlądowych. PWN Warszawa

3. Rybak J. 2000 Bezkręgowe zwierzęta słodkowodne. PWN Warszawa

4. Stańczykowska A. 1986. Zwierzęta bezkręgowe naszych wód. WSiP Warszawa

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz
Prowadzący grup: Anita Kaliszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS [1 ECTS=30h]

aktywność studenta nakład pracy studenta w godz.

udział w ćwiczeniach 30

przygotowanie do ćwiczeń 15

konsultacje 5

czas na opracowanie i interpretację wyników eksperymentów 10

czas na przygotowanie prezentacji 15

przygotowanie do kolokwium końcowego 15


SUMA GODZIN 90

LICZBA ECTS 90 godz./30 godz. = 3


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Tematyka badawcza, którą zajmuje się limnologia. Poznanie ekosystemów słodkowodnych. Sieci troficzne oraz interakcje w wodach słodkich. Strategie życiowe organizmów wodnych. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania eksperymentów laboratoryjnych na organizmach wodnych.

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu botaniki i zoologii. Rozumienie podstawowych pojęć i mechanizmów w ekologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)