Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-42-06
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwazje biologiczne
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI2_W01, BI2_W04,


Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami dotyczącymi inwazji biologicznych zachodzących w przeszłości i obecnie, procesami i mechanizmami inwazji i ich ekologicznymi skutkami.

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1 Elton Ch. S. - Ekologia inwazji zwierząt i roślin. PWRiL, Warszawa, 1967.

2. Global Invasive Species Database (www.issg.org/database/)

3. NOBANIS - European Network on Invasive Species (www.nobanis.org)

4. Księga gatunków obcych inwazyjnych w faunie Polski (www.iop.krakow.pl/gatunkiobce)

Supplementary literature:

1. Crosby A. W. - Imperializm ekologiczny. PIW, Warszawa, 1999.

2. Nowak E. - Zwierzęta w ekspansji. Wiedza Powszechna, Warszawa, 1974.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład

Wiedza:

1. student zna i rozumie zjawiska i procesy związane z inwazjami biologicznymi

2. student zna i rozumie zakres aktualnych problemów i główne tendencje rozwojowe nauki o inwazjach biologicznych

Ćwiczenia

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz poddać je krytycznej analizie.

2. Student potrafi formułować odpowiednie wnioski dotyczące inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne.

3. Student potrafi przygotować wystąpienie ustne w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Kompetencje:

1. Student gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu inwazji biologicznych.

2. Student gotów jest do odpowiedniego określania priorytetów służących do realizacji określonego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: egzamin testowy, skala ocen

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Na egzaminie można uzyskać 50 punktów:

46-50: 5

41-45: 4+

36-40: 4

31-35: 3+

26-30: 3

<26: 2

Wiedza:

na ocenę 2 - student nie zna i nie rozumie zjawisk i procesów związanych z inwazjami biologicznymi; student nie zna i nie rozumie zakresu aktualnych problemów i głównych tendencji rozwojowych nauki o inwazjach biologicznych

na ocenę 3 - student w stopniu podstawowym zna i rozumie zjawiska i procesy związane z inwazjami biologicznymi; zna i rozumie zakres aktualnych problemów i główne tendencje rozwojowe nauki o inwazjach biologicznych

na ocenę 4 - student w stopniu dobrym zna i rozumie zjawiska i procesy związane z inwazjami biologicznymi; zna i rozumie zakres aktualnych problemów i główne tendencje rozwojowe nauki o inwazjach biologicznych

na ocenę 5 - student w stopniu bardzo dobrym zna i rozumie zjawiska i procesy związane z inwazjami biologicznymi; zna i rozumie zakres aktualnych problemów i główne tendencje rozwojowe nauki o inwazjach biologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS (wykład) – 1

Udział w wykładzie – 15 godz.

Konsultacje – 3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 12 godz.

Suma godzin – 30


Punkty ECTS (ćwiczenia) - 2

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Studiowanie literatury - 15 godzin

Przygotowanie prezentacji - 30 godzin

Suma godzin - 60

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS (wykład) – 1

Udział w wykładzie – 15 godz.

Konsultacje – 3 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 12 godz.

Suma godzin – 30


Punkty ECTS (ćwiczenia) - 2

Udział w ćwiczeniach - 15 godz.

Studiowanie literatury - 15 godzin

Przygotowanie prezentacji - 30 godzin

Suma godzin - 60

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)