Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-42-06ćw
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Inwazje biologiczne
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla I roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_U02, BI2_U05, BI2_K01, BI2_K05


Wymagania wstępne:

brak wymagań

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Poznaje wpływ gat. inwazyjnych na bioróżnorodność w Polsce i na świecie. Uczy się samodzielnie wyszukiwać oraz weryfikować informacje zdobyte w internecie.

Pełny opis:

Na ćwiczeniach z przedmiotu inwazje biologiczne student poznaje zasady dotyczące gospodarowania gatunkami inwazyjnymi w Polsce, prawem krajowym dotyczącym gatunków inwazyjnych jak również poznaje metody usuwania gatunków inwazyjnych ze środowiska.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności:

1. Student potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz poddać je krytycznej analizie.

2. Student potrafi formułować odpowiednie wnioski dotyczące inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne.

3. Student potrafi przygotować prezentację multimedialną w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Kompetencje:

1. Student gotów jest do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu inwazji biologicznych, uznaje znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych, rozumie potrzebę systematycznej aktualizacji wiedzy na temat inwazji biologicznych i zna jej praktyczne zastosowania.

2. Student gotów jest do określenia priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczony jest w przypadku:

Stworzenia planu zwalczania gat. inwazyjnego w formie np: prezentacji, referatu, etc., oraz stworzenia "zielnika" składającego się z minimum 10 gatunków inwazyjnych roślin.

Obie prace są zaliczeniowe i konieczne do otrzymania oceny pozytywnej.

Przedmiot zaliczony jest w przypadku:

Stworzenia planu zwalczania gat. inwazyjnego w formie np: prezentacji, referatu, etc., oraz stworzenia "zielnika" składającego się z minimum 10 gatunków inwazyjnych roślin.

Obie prace są zaliczeniowe i konieczne do otrzymania oceny pozytywnej.

Obecność na wyjściach terenowych.

Ocena 5 - okazanie zielnika oraz przygotowanie planu zwalczania zawierającego wszystkie aspekty przedstawione na 1 zajęciach.

Ocena 4,5 - okazanie zielnika oraz przygotowanie planu zwalczania zawierającego większość aspektów przedstawionych na 1 zajęciach.

Ocena 4- okazanie zielnika oraz przygotowanie planu zwalczania zawierającego połowę aspektów przedstawionych na 1 zajęciach.

Ocena 3,5 - Okazanie zielnika oraz przygotowanie planu zwalczania zawierającego 1/3 aspektów przedstawionych na 1 zajęciach.

Ocena 3 - okazanie zielnika oraz przygotowanie planu zwalczania zawierającego 1/4 aspektów przedstawionych na 1 zajęciach.

Ocena 2 - w przypadku nie wykonania projektu planu zwalczania oraz w przypadku nie okazania zielnika.

Umiejętności

Na ocenę 2 student nie potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz nie potrafi poddać je krytycznej analizie; nie potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; nie potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Na ocenę 3,5 student w stopniu ponad-podstawowym potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym podstawowym potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Na ocenę 5 student w stopniu bardzo dobrym potrafi dokonać krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Kompetencje:

Na ocenę 2 student nie posiada kompetencji krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz nie potrafi poddać je krytycznej analizie; nie potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; nie potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych

Na ocenę 3 student w stopniu podstawowym posiada kompetencje krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Na ocenę 3,5 student w stopniu ponad-podstawowym posiada kompetencje krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Na ocenę 4 student w stopniu dobrym podstawowym posiada kompetencje krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Na ocenę 5 student w stopniu bardzo dobrym posiada kompetencje krytycznej selekcji informacji na temat inwazji biologicznych pochodzących ze źródeł elektronicznych i innych oraz potrafi poddać je krytycznej analizie; potrafi formułować odpowiednich wniosków dotyczących inwazji biologicznych w oparciu o posiadaną wiedzę oraz zebrane z różnych źródeł i poddane interpretacji dane empiryczne; potrafi przygotować prezentacji multimedialnej w oparciu o prace badawcze w zakresie inwazji biologicznych.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS – 2


Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

przygotowanie prezentacji – 20 godz.


Suma godzin – 50

liczba ECTS – 50/25 = 2

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Poznaje wpływ gat. inwazyjnych na bioróżnorodność w Polsce i na świecie. Uczy się samodzielnie wyszukiwać oraz weryfikować informacje zdobyte w internecie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Punkty ECTS – 2


Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godz.

przygotowanie prezentacji – 20 godz.


Suma godzin – 50

liczba ECTS – 50/25 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zdobywa wiedzę na temat inwazji biologicznych i gatunków inwazyjnych oraz ich wpływu na różnorodność biologiczną i funkcjonowanie ekosystemów. Poznaje wpływ gat. inwazyjnych na bioróżnorodność w Polsce i na świecie. Uczy się samodzielnie wyszukiwać oraz weryfikować informacje zdobyte w internecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)