Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-53-08
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty dla specjalności BSIM dla II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_W01,BI2_W03, BI2_U04,BI2_U05,BI2_K02,BI2_K04

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

1-15. Praca nad rozdziałami: Wstęp i Materiał i metoda

Literatura: (tylko po angielsku)

Basic literature:

1.Bochenek A., Reicher M., Anatomia człowieka t. 1-5. PZWL, Warszawa, 2010; 2. Bogin B., Patterns of Human Growth. Cambridge University Press, Cambridge, 1999; 3. Campbell B., Ekologia człowieka, Historia naszego miejsca w przyrodzie od prehistorii do czasów współczesnych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995; 4. Lasker G.W., Physical Anthropology (second edition). Holt, Rinehart and Winston, New York 1976; 5. Malinowski A., Strzałko J (red.), Antropologia, PWN, Warszawa-Poznań, 1985; 6. Malinowski A., Wolański N., Metody Badań w Biologii Człowieka. Wybór Metod Antropologicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1988;. 7. Moran E.F. Human Adaptability, An Introduction to Ecological Anthropology. Westview Press, Boulder 2008; 8. Tanner J., Fetus into Man., (2nd edition). Harvard University Press, Cambridge, 1990; 9. Wolański N., Rozwój Biologiczny Człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012; 10. Wolański N., Ekologia Człowieka. Podstawy Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tom 1 – Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze, Tom 2 – Ewolucja i dostosowania biokulturowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. Kaczmarek M., Wolański N., 2018. Rozwój Biologiczny Człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Supplementary reading:

1.Ayala F.J., Dar Karola Darwina dla Nauki i Religii. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009; 2. Boothroyd J. People and the Environment. Lerner Publishing Group, 2009; 3. Fox J., Rindfuss R.R., Walsh S.J., Mishra V., People and Environment. Springer, 2008; 4. Futuyma D.J., Ewolucja. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008; 5. Gibson G.A., Wszystko przez geny. Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice, 2010; 6. Little P., Zapisane w Genach. Świat Książki, 2005; 7. Jaczewski A (red.), Biologiczne i Medyczne Podstawy Rozwoju i Wychowania. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, 2005; 8. Moran E.F., The Ecosystem Approach in Anthropology: From Concept to Practice. University of Michigan Press, 1991; 9. Moran E.F., Ostrom E., Seeing the Forest and the Trees: Human-Environment Interactions in Forest Ecosystems. MIT Press, 2005; 10 Young G.L., Origins of Human Ecology. Benchmark Papers in Ecology, 12, Hutchinson Ross Publ.Comp., Stroudsbourg 1983.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty przedmiotowe - wiedza:

EP1. student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zjawisk i procesów biologicznych; zna problematykę z różnych dziedzin biologii i powiązania między nimi.

Efekty przedmiotowe - umiejętności:

EP2. student potrafi zbierać dane, interpretować je i formułować na ich podstawie wnioski; umie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne, korzystając z różnych kanałów komunikacji.

Efekty przedmiotowe - kompetencje społeczne:

EP3. student rozumie potrzebę zasięgania opinii ekspertów przy pisaniu pracy magisterskiej; przestrzega etyki zawodowej.

ECTS: 7 ECTS (210h)

udział w seminariach - 30 godz.

przygotowanie do wielowątkowych dyskusji - 60 godz.

praca z promotorem - 60h

przygotowanie plików, obliczenia w programie statystycznym - 60h

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności i udziału własnego w pracach na seminarium i badaniach własnych

Wiedza:

Na ocenę 2 student nie spełnia wymogów dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Na ocenę 3 student na poziomie dostatecznym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Na ocenę 4 student na poziomie dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Na ocenę 5 student na poziomie bardzo dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie wiedzy.

Umiejętności:

Na ocenę 2 student nie spełnia wymogów dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Na ocenę 3 student na poziomie dostatecznym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Na ocenę 4 student na poziomie dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Na ocenę 5 student na poziomie bardzo dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie umiejętności.

Kompetencje społeczne:

Na ocenę 2 student nie spełnia wymogów dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Na ocenę 3 student na poziomie dostatecznym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Na ocenę 4 student na poziomie dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Na ocenę 5 student na poziomie bardzo dobrym spełnia wymogi dla efektów przedmiotowych w zakresie kompetencji społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anita Kaliszewicz, Justyna Marchewka-Długońska
Prowadzący grup: Alicja Budnik, Piotr Ceryngier, Monika Fajfer-Jakubek, Maciej Fuszara, Anita Kaliszewicz, Piotr Kiełtyk, Justyna Marchewka-Długońska, Joanna Nieczuja-Dwojacka, Justyna Nowakowska, Jerzy Romanowski, Paweł Rusin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium na na celu przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Turlejski
Prowadzący grup: Krzysztof Turlejski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)