Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-EOP-04
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody i środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się

BI1_W01, BI1_W03,BI1_W04,BI1_W06

Skrócony opis:

Omówienie problemów związanych z degradacją środowiska na świecie i w Polsce oraz metod jego ochrony.

Omówienie problemów związanych z degradacją siedlisk przyrodniczych i spadkiem bioróżnorodności.

Formy i metody ochrony przyrody.

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu botaniki, zoologii i ekologii

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów:

1. Podstawowa terminologia. Historia oddziaływań człowieka na środowisko przyrodnicze.

2. Dlaczego środowisko i przyrodę warto i należy chronić? Zasoby naturalne odnawialne i nieodnawialne. Użyteczność przyrody. Etyczne, estetyczne i poznawcze motywy ochrony środowiska przyrodniczego.

3. Problemy środowiskowe na świecie: zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie i niedobory wody, degradacja gleb, problem odpadów, niszczenie strefy ozonowej, efekt cieplarniany, zagrożenia dla świata żywego.

4. Stan środowiska przyrodniczego w Polsce.

5. Różnorodność świata żywego: zróżnicowanie krajobrazów i ekosystemów.

6. Różnorodność świata żywego: różnorodność gatunkowa i genetyczna organizmów.

7. Przyczyny spadku bioróżnorodności.

8. Ochrona gatunkowa. Ocena zagrożenia gatunków – czerwone listy i czerwone księgi.

9. Formy ochrony przyrody in situ: obszary chronione (park narodowy, rezerwat przyrody, park krajobrazowy, obszar Natura 2000 i in.), pomniki przyrody.

10. Przegląd polskich parków narodowych i wybranych rezerwatów przyrody.

11. System obszarów Natura 2000 w Polsce.

12. Ochrona ex situ (ogrody botaniczne i zoologiczne, stanowiska zastępcze) i inne formy ochrony czynnej (reintrodukcje, restytucja).

13. Ochrona środowisk antropogenicznych i krajobrazów kulturowych, ochrona starych ras zwierząt domowych i odmian roślin uprawnych, programy rolno-środowiskowe.

14. Ochrona przyrody w skali międzynarodowej: konwencje i porozumienia międzynarodowe, światowe sieci obszarów chronionych, międzynarodowe organizacje ochrony przyrody.

15. Polski system prawny, organizacyjny i finansowy ochrony przyrody i środowiska: akty prawne, organy administracyjne, organy opiniodawcze i doradcze, organizacje pozarządowe, fundusze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Symonides E. 2008 – Ochrona przyrody. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Pullin A. S. 2007 – Biologiczne podstawy ochrony przyrody. Wydawnictwo Naukowe PWN.

3. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. 2009 – Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

1. Wilson E. O. 1999 – Różnorodność życia. PIW.

2. Wilson E. O. 2003 – Przyszłość życia. Zysk i S-ka.

3. Leńkowa A. 1988 – Oskalpowana Ziemia. Wydawnictwo „Śląsk”.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1 Wiedza

a. Student rozumie podstawowe zjawiska i procesy ekologiczne dostarczające naukowych podstaw ochrony przyrody i środowiska

b. ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody i środowiska oraz zna ich powiązania z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi

c. ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii związanej z ochroną przyrody i środowiska oraz ma znajomość rozwoju ochrony przyrody i środowiska i stosowanych w niej metod

d. rozumie związki między osiągnięciami ochrony przyrody i środowiska a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

2. Umiejętności

a. rozumie literaturę z zakresu ochrony przyrody i środowiska w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

b. wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

c. uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany

3. Kompetencje

a. student gotów jest do krytycznej oceny swojej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska

b. student gotów jest do myślenia i działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska

c. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie prezentacji multimedialnej - 15 godz.

konsultacje - 5 godz.

razem - 100 godz.

punkty ECTS - 100/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza

ocena 2 (ndst): student nie rozumie podstawowych zjawisk i procesów ekologicznych mających związek z ochroną przyrody i środowiska, nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody i środowiska, nie zna podstawowej terminologii dotyczącej ochrony przyrody i środowiska, nie rozumie związków pomiędzy rozwojem ochrony przyrody i środowiska a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zróżnicowanego użytkowania różnorodności biologicznej

ocena 3 (dst): student ma ograniczoną wiedzę o podstawowych zjawiskach i procesach ekologicznych mających związek z ochroną przyrody i środowiska oraz o najważniejszych problemach ochrony przyrody i środowiska i jej powiązaniach z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi, zna podstawowe terminy z zakresu ochrony przyrody i środowiska, w sposób powierzchowny umie scharakteryzować rozwój ochrony przyrody i środowiska i stosowane w tych dziedzinach metody, ma powierzchowne zrozumienie związków między ochroną przyrody i środowiska a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

ocena 4 (db): student ma solidną wiedzę o podstawowych zjawiskach i procesach ekologicznych mających związek z ochroną przyrody i środowiska oraz o najważniejszych problemach ochrony przyrody i środowiska i jej powiązaniach z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi, dobrze zna terminologię z zakresu ochrony przyrody i środowiska, w sposób zadowalający umie scharakteryzować rozwój ochrony przyrody i środowiska i stosowane w tych dziedzinach metody, dobrze rozumie związki między ochroną przyrody i środowiska a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

ocena 5 (bdb): student ma pogłębioną wiedzę o podstawowych zjawiskach i procesach ekologicznych mających związek z ochroną przyrody i środowiska oraz o najważniejszych problemach ochrony przyrody i środowiska i jej powiązaniach z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi, w pełni opanował terminologię z zakresu ochrony przyrody i środowiska, w sposób wyczerpujący umie scharakteryzować rozwój ochrony przyrody i środowiska i stosowane w tych dziedzinach metody, bardzo dobrze rozumie związki między ochroną przyrody i środowiska a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:tKA3gEyu_Jvtj8uZJG2KshjP043fXjd_KXZB4_ld5JI1@thread.tacv2/1637921601224?context=%7B%22Tid%22:%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22,%22Oid%22:%22f9764223-f1e1-4ec3-90d2-68d304aa4193%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)