Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona przyrody i środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-EOP-04ćw
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona przyrody i środowiska
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.wbns.uksw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:

BI1_U02, BI1_W06, BI1_U05, BI1_U07, BI1_K02, BI1_K05

Pełny opis:

Zakres tematyczny ćwiczeń:

1. Obszary chronione Warszawy i okolic: zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dęby Młocińskie (zajęcia terenowe)

2. Obszary chronione Warszawy i okolic: Kampinoski Park Narodowy (zajęcia terenowe)

3. Obszary chronione Warszawy i okolic: rezerwat przyrody „Las Bielański” (zajęcia terenowe)

4. Stan środowiska przyrodniczego Mazowsza na tle innych regionów Polski

5. Rośliny objęte w Polsce ochroną gatunkową

6. Grzyby i porosty objęte w Polsce ochroną gatunkową

7. Bezkręgowce objęte w Polsce ochroną gatunkową

8. Kręgowce objęte w Polsce ochroną gatunkową

9. Niszczenie i fragmentacja siedlisk w Polsce

10. Problem gatunków inwazyjnych w Polsce

11. Obszary Natura 2000 w województwie mazowieckim

12. Gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce i na Mazowszu

13. Skuteczność i zasadność różnych form ochrony przyrody

14. Zagrożenia i ochrona przyrody Bałtyku

15. Przyroda polskich gór i jej ochrona

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1 Wiedza

a. Student rozumie podstawowe zjawiska i procesy ekologiczne dostarczające naukowych podstaw ochrony przyrody i środowiska

b. ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów ochrony przyrody i środowiska oraz zna ich powiązania z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi

c. ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii związanej z ochroną przyrody i środowiska oraz ma znajomość rozwoju ochrony przyrody i środowiska i stosowanych w niej metod

d. rozumie związki między osiągnięciami ochrony przyrody i środowiska a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym z uwzględnieniem zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

2. Umiejętności

a. rozumie literaturę z zakresu ochrony przyrody i środowiska w języku polskim; czyta ze zrozumieniem nieskomplikowane teksty naukowe w języku angielskim

b. wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł

c. uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany

3. Kompetencje

a. student gotów jest do krytycznej oceny swojej wiedzy z zakresu ochrony przyrody i środowiska

b. student gotów jest do myślenia i działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska

c. prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 30 godz.

przygotowanie do egzaminu - 20 godz.

udział w ćwiczeniach - 30 godz.

przygotowanie prezentacji multimedialnej - 15 godz.

konsultacje - 5 godz.

razem - 100 godz.

punkty ECTS - 100/25 = 4

Metody i kryteria oceniania:

Student wykonuje prezentację którą prezentuje na ćwiczeniach.

Oceniane jest: przygotowanie merytoryczne, wykorzystanie źródeł w języku obcym, wykorzystanie źródeł w języku ojczystym, atrakcyjność wypowiedzi, atrakcyjność grafik, obszerność prezentacji oraz wyczerpanie tematu, udzielenie odpowiedzi na pytania w dyskusji, realizacja prezentacji w zadanym czasie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)