Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-MGR-16
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary Natura 2000
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się:


II rok: BI2_W01,BI2_W03,BI2_W04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000. Form ochrony przyrody i środowiska w Polsce.

Pełny opis:

Zakres tematów:

Idea powstania i cele sieci Natura 2000. Struktura i podstawy prawne funkcjonowania sieci Natura 2000. Dyrektywa Ptasia i Siedliskowa. Przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Kryteria wyznaczania obszarów Natura 2000. Wyznaczanie obszarów Natura 2000. Standardowy Formularz Danych obszaru Natura 2000. Opracowanie planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000. Ocena oddziaływania na środowisko i kompensacja przyrodnicza. Sieć Natura 2000 w Unii Europejskiej i Polsce. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Monitoring gatunków roślin i zwierząt. Znaczenie przejść dla zwierząt w sieci obszarów Natura 2000. Natura 2000 w leśnictwie. Działalność rolnicza na obszarach Natura 2000 – wyzwania i korzyści.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Engel J. 2009. Natura 2000 w ocenach oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Hołdyński Cz., Szczecińska M., Krupa M., Ruszczyńska J., Święczkowska J. 2014. Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

Kaługa I. 2009. Korzyści dla rolnictwa wynikające z gospodarowania na obszarach Natura 2000. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Kistowski M., Pchałek M. 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska, Światowy fundusz na rzecz przyrody, Warszawa.

Wytyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska:

GDOŚ. 2012. Opracowanie planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru Natura 2000. Wytyczne wydane na podstawie art. 32 ust. 1 w świetle art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Akt prawny:

Dz.U. 2014 poz. 1713 – Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Literatura uzupełniająca:

Gil F.M. 2009. Natura 2000 i akwakultura. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Kurek R.T. 2011. Poradnik projektowania przejść dla zwierząt i działań ograniczających śmiertelność fauny przy drogach. GDOŚ, Warszawa.

Rutkowski P. 2009. Natura 2000 w leśnictwie. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza

a. Student zna i rozumie zaawansowane zjawiska i procesy ekologiczne mające wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000;

b. ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów dotyczących funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz zna ich powiązania z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi;

c. zna i rozumie związki między funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

2. Umiejętności

a. Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych;

b. wykorzystuje posiadaną wiedzę, zbiera i interpretuje dane pochodzące z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;

c. korzysta z literatury naukowej dotyczącej obszarów Natura 2000 w języku angielskim.

3. Kompetencje

a. Student odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 15 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

razem - 75 godz.

punkty ECTS - 75/25 = 3

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Wiedza

ocena 2 (ndst): student nie zna oraz nie rozumie zjawisk i procesów ekologicznych mających wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000, nie posiada podstawowej wiedzy w zakresie najważniejszych problemów funkcjonowania sieci Natura 2000, nie zna oraz nie rozumie związków pomiędzy rozwojem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

ocena 3 (dst): student ma ograniczoną wiedzę i zrozumienie zjawisk i procesów ekologicznych mających wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000, posiada ograniczoną wiedzę w zakresie najważniejszych problemów funkcjonowania sieci Natura 2000, oraz związków pomiędzy rozwojem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

ocena 4 (db): student ma solidną wiedzę i zrozumienie zjawisk i procesów ekologicznych mających wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000, w stopniu dobrym opanował wiedzę w zakresie najważniejszych problemów funkcjonowania sieci Natura 2000, oraz związków pomiędzy rozwojem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

ocena 5 (bdb): student ma pogłębioną wiedzę i zrozumienie zjawisk i procesów ekologicznych mających wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000, w pełni opanował wiedzę w zakresie najważniejszych problemów funkcjonowania sieci Natura 2000, oraz związków pomiędzy rozwojem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:


Opis ECTS:

udział w wykładzie - 15 godz.

przygotowanie do egzaminu - 10 godz.

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

razem - 75 godz.

punkty ECTS - 75/25 = 3

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000. Form ochrony przyrody i środowiska w Polsce.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)