Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obszary Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-MGR-16cw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Obszary Natura 2000
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki biologiczne

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_U02,BI2_U04,BI2_U07,BI2_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000.

Pełny opis:

Przykłady prowadzenia działań ochronnych, zarządzania i gospodarowania wybranymi siedliskami Natura 2000 w Polsce – siedliska leśne, borowe, wodne, torfowiskowe, wydmowe, wrzosowiskowe, murawowe, łąkowe i zaroślowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz monitoring gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołdyński Cz., Szczecińska M., Krupa M., Ruszczyńska J., Święczkowska J. 2014. Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

Kistowski M., Pchałek M. 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska, Światowy fundusz na rzecz przyrody, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000:

Herbich J. (red.) 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red.). 2004. Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 4. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 7 (część I). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 8 (część II). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Przewodniki metodyczne:

- siedliska:

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.

- gatunki roślin:

Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

- gatunki zwierząt:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza

a. Student zna i rozumie zaawansowane zjawiska i procesy ekologiczne mające wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000;

b. ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów dotyczących funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz zna ich powiązania z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi;

c. zna i rozumie związki między funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

2. Umiejętności

a. Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych;

b. wykorzystuje posiadaną wiedzę, zbiera i interpretuje dane pochodzące z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;

c. korzysta z literatury naukowej dotyczącej obszarów Natura 2000 w języku angielskim.

3. Kompetencje

a. Student odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Sposób oceniania:

Ocena z kolokwium wystawiana jest na podstawie poprawnego opisu 2 wybranych siedlisk z listy:

Ocena 5 - dwa poprawnie opisane siedliska zawierające wszystkie elementy ze spisu siedlisk.

Ocena 4,5 - dwa poprawnie opisane siedliska zawierające 80% elementów ze spisu siedlisk.

Ocena 4 - dwa poprawnie opisane siedliska zawierające 50% elementów ze spisu siedlisk.

Ocena 3,5 - dwa poprawnie opisane siedliska zawierające niektóre elementy ze spisu siedlisk.

Ocena 3 - dwa poprawnie opisane siedliska zawierające podstawowe elementy ze spisu siedlisk.

Kryteria oceniania:

Umiejętności

ocena 2 (ndst): student nie wykazuje umiejętności krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; nie umie wykorzystywać posiadanej wiedzy, zbierać i interpretować danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; nie umie korzystać z literatury naukowej dotyczącej obszarów natura 2000 w języku angielskim.

ocena 3 (dst): student posiada ograniczoną umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; posiada ograniczone umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z prostych tekstów naukowych dotyczących obszarów natura 2000 w języku angielskim.

ocena 4 (db): student w dobrym stopniu opanował umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; wykazuje dobrą umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; opanował w dobrym stopniu umiejętność korzystania z tekstów naukowych dotyczących obszarów natura 2000 w języku angielskim.

ocena 5 (bdb): student w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; wykazuje bardzo dobrą umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; opanował w bardzo dobrym stopniu umiejętność korzystania z tekstów naukowych dotyczących obszarów natura 2000 w języku angielskim.

Kompetencje

ocena 2 (ndst): student nie określa odpowiednio priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 4 (db): student w dobrym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 5 (bdb): student w bardzo dobrym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w ćwiczeniach - 15 godz.


przygotowanie do zajęć – 20 godz.


przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


razem - 50 godz.


punkty ECTS - 50/25 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Winczek
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w ćwiczeniach - 15 godz.


przygotowanie do zajęć – 20 godz.


przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


razem - 50 godz.


punkty ECTS - 50/25 = 2

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Przedmiot na poziomie podstawowym, wprowadzający w zagadnienia z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000. Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)