Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary Natura 2000

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-MGR-16cw Kod Erasmus / ISCED: 13.1 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obszary Natura 2000
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy: Przedmioty do wyboru dla I i II roku II stopnia biologii
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się: BI2_U02,BI2_U04,BI2_U07,BI2_K05

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000.

Pełny opis:

Przykłady prowadzenia działań ochronnych, zarządzania i gospodarowania wybranymi siedliskami Natura 2000 w Polsce – siedliska leśne, borowe, wodne, torfowiskowe, wydmowe, wrzosowiskowe, murawowe, łąkowe i zaroślowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz monitoring gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Hołdyński Cz., Szczecińska M., Krupa M., Ruszczyńska J., Święczkowska J. 2014. Siedliska przyrodnicze sieci Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce. Charakterystyka, rozpoznawanie i zarządzanie. Podręcznik metodyczny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.

Kistowski M., Pchałek M. 2009. Natura 2000 w planowaniu przestrzennym – rola korytarzy ekologicznych. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska, Światowy fundusz na rzecz przyrody, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000:

Herbich J. (red.) 2004. Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red.). 2004. Wody słodkie i torfowiska. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 2. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red.). 2004. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 3. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red.). 2004. Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 4. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Herbich J. (red). 2004. Lasy i Bory. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 5. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) 2004. Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 6. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 7 (część I). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Gromadzki M. (red.) 2004. Ptaki. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 8 (część II). Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Sudnik-Wójcikowska B., Werblan-Jakubiec H. (red) 2004. Gatunki roślin. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Tom 9. Ministerstwo Środowiska, Warszawa.

Przewodniki metodyczne:

- siedliska:

Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

Mróz W. (red.) 2015. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.

- gatunki roślin:

Perzanowska J. (red.) 2010. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Perzanowska J. (red.). 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

Perzanowska J. (red.) 2012. Monitoring gatunków roślin. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

- gatunki zwierząt:

Makomaska-Juchiewicz M. (red.) 2010. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część I. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). 2012. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część III. GIOŚ, Warszawa.

Makomaska-Juchiewicz, M. Bonk M. (red.) 2015. Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część IV. GIOŚ, Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1. Wiedza

a. Student zna i rozumie zaawansowane zjawiska i procesy ekologiczne mające wpływ na funkcjonowanie obszarów Natura 2000;

b. ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów dotyczących funkcjonowania obszarów Natura 2000 oraz zna ich powiązania z różnymi dyscyplinami przyrodniczymi;

c. zna i rozumie związki między funkcjonowaniem sieci obszarów Natura 2000 a życiem społeczno-gospodarczym i koniecznością zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej.

2. Umiejętności

a. Student wykazuje umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000, zwłaszcza ze źródeł elektronicznych;

b. wykorzystuje posiadaną wiedzę, zbiera i interpretuje dane pochodzące z różnych źródeł oraz na tej podstawie formułuje odpowiednie wnioski;

c. korzysta z literatury naukowej dotyczącej obszarów Natura 2000 w języku angielskim.

3. Kompetencje

a. Student odpowiednio określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Opis ECTS:

udział w ćwiczeniach - 15 godz.

przygotowanie do zajęć – 20 godz.

przygotowanie do kolokwium - 15 godz.

razem - 50 godz.

punkty ECTS - 50/25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Umiejętności

ocena 2 (ndst): student nie wykazuje umiejętności krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; nie umie wykorzystywać posiadanej wiedzy, zbierać i interpretować danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; nie umie korzystać z literatury naukowej dotyczącej obszarów natura 2000 w języku angielskim.

ocena 3 (dst): student posiada ograniczoną umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; posiada ograniczone umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z prostych tekstów naukowych dotyczących obszarów natura 2000 w języku angielskim.

ocena 4 (db): student w dobrym stopniu opanował umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; wykazuje dobrą umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; opanował w dobrym stopniu umiejętność korzystania z tekstów naukowych dotyczących obszarów natura 2000 w języku angielskim.

ocena 5 (bdb): student w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących sieci obszarów Natura 2000; wykazuje bardzo dobrą umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; opanował w bardzo dobrym stopniu umiejętność korzystania z tekstów naukowych dotyczących obszarów natura 2000 w języku angielskim.

Kompetencje

ocena 2 (ndst): student nie określa odpowiednio priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 4 (db): student w dobrym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 5 (bdb): student w bardzo dobrym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kiełtyk
Prowadzący grup: Piotr Kiełtyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000.

Wymagania wstępne:

Przedmiot na poziomie podstawowym, wprowadzający w zagadnienia z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000. Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier
Prowadzący grup: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Ceryngier, Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w ćwiczeniach - 15 godz.


przygotowanie do zajęć – 20 godz.


przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


razem - 50 godz.


punkty ECTS - 50/25 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Winczek
Prowadzący grup: Michał Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:


udział w ćwiczeniach - 15 godz.


przygotowanie do zajęć – 20 godz.


przygotowanie do kolokwium - 15 godz.


razem - 50 godz.


punkty ECTS - 50/25 = 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000.

Pełny opis:

Przykłady prowadzenia działań ochronnych, zarządzania i gospodarowania wybranymi siedliskami Natura 2000 w Polsce – siedliska leśne, borowe, wodne, torfowiskowe, wydmowe, wrzosowiskowe, murawowe, łąkowe i zaroślowe. Monitoring siedlisk przyrodniczych oraz monitoring gatunków roślin i zwierząt na obszarach Natura 2000

Wymagania wstępne:

Przedmiot na poziomie podstawowym, wprowadzający w zagadnienia z zakresu funkcjonowania obszarów Natura 2000. Brak wymagań wstępnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.