Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne techniki obrazowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WB-BI-MGR-17
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne techniki obrazowania
Jednostka: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Efekty uczenia się BI2_W01,BI2_W03,BI2_W04,BI2_W06

Skrócony opis:

Problematyka zajęć obejmuje: zastosowanie analizy mikroskopii konfokalnej, elektronowej i przyżyciowej, a także metod RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego w obrazowaniu w biologii Przekazywana wiedza umożliwi studentom nie tylko poznanie, ale też zrozumienie sposobów wykorzystania nowoczesnych metod obrazowania w badaniach w laboratorium biologicznych. Ich zalet i ograniczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem nowoczesnych metod obrazowania w laboratorium biologicznym.

Zajęcia zostaną podzielone ze względu na zastosowanie poszzegolnych metod w tym: mikroskopii konfokalnej, badania w czasie rzeczywistym, mikroskopia elektronowa, RTG, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego do badań materiału biologicznego .

Przekazywana wiedza umożliwi studentom zapoznanie się z możliwościami zastosowania nowoczesnych metod obrazowana w badaniach biologicznych oraz zaprojektować takie badania. Podczas wykładów oraz ćwiczeń studenci zapoznają się z:

zastosowaniem w poszczególnych rodzajów mikroskopii w badaniach biologicznych. Poznają sposoby przygotowania materiału biologicznego do badań, metody znakowania analizowanych białek i innych związków obecnych w komórce. Poznają możliwosc zastosowania mikroskroskopii w badaniach przyżyciowych w czasie rzeczywistym. Omówione zostaną także ograniczenia i wady poszczególnych technik.

Literatura:

Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia w zakresie wiedzy_W:

BI1_W01 rozumie podstawowe pojęcia z zakresu nowoczesnych metod obrazownai obrazowania

BI1_W04 ma wiedzę z zasad działania i budowy mikroskopów oraz ograniczeń ich zastosowania

BI1_W05 ma wiedzę z zakresu technik obrazowania zarówno materiału utrwalonego jak i obrazowania w czasie rzeczywistym komórek lub tkanek

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności_U:

BI1_U01 potrafi przygotować preparat i wybrać odpowiednią aparaturę do jego analizy oraz tę analizę przeprowadzić

BI1_U02 potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych źródeł informacji

BI1_U03 rozumie literaturę fachową na poziomie podstawowym

BI1_U04 potrafi wykonać zlecone proste zadania badawcze pod kierunkiem opiekuna naukowego

BI1_U06 zna podstawowe programy do analizy obrazu i potrafi je zastosować

BI1_U11 rozwija samodzielnie wiedzę w sposób ukierunkowany

Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych_K:

BI1_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie

BI1_K07 wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- ocena 2 (niedostateczna) student nie rozumie podstawowych pojęć z zakresu nowoczesnych metody obrazowania. Nie ma podstawowej wiedzy z zasad działania przedstawionych w trakcie zajęć technik obrazowania, a także najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie. Nie rozumie podstawowej literatury dotyczącej technik obrazowych.

- ocena 3 (dostateczna) student rozumie w ograniczonym stopniu podstawowe pojęcia dotyczące możliwości zastosowania nowoczesnych technik obrazowania. Nie stosuje właściwej terminologii

- ocena 4 (dobra) student potrafi wymienic i opisac sposoby nowoczesnego obrazowania w stosowane w biologii, student zna zasady wykorzystania technik obrazowania

- ocena 5 (bardzo dobra) student w pelni zna sposoby obrazowania, ma wiedzę dotycząca ich zastosowania, potrafi przedstawić przykłady zastosowania i szczegółowo omówić wybrane przykłady

Umiejętności

- ocena 2 (niedostateczna) student nie potrafi przygotować preparatu biologicznego.

Nie wykonuje prostych zadań pod kierunkiem opiekuna naukowego. Nie potrafi korzystać z prostej literatury fachowej.

Nie wykorzystuje dostępnych źródeł informacji.

- ocena 3 (dostateczna) student potrafi zastosować w ograniczonym stopniu podstawowe techniki mikroskopowe. Wykonuje proste zadania pod kierunkiem opiekuna naukowego. Przeprowadza proste obserwacje w mikroskopie jasnego pola. Rozumie podstawową literaturę dotyczącą mikroskopii.

Nie potrafi czytać ze zrozumieniem prostych tekstów naukowych. Student nie potrafi czytać ze zrozumieniem prostej instrukcji przygotowania materialu do badań

Nie wykorzystuje dostępnych źródeł informacji.

- ocena 4 (dobra) student potrafi zastosować podstawowe techniki mikroskopowe. Wykonuje proste zadania pod kierunkiem opiekuna naukowego. Przygotowuje preparat i wykonuje analizę uzyskanych obrazów preparatów. Rozumie podstawową literaturę fachową.

Wykorzystuje dostępne źródła informacji.

- ocena 5 (bardzo dobra) student potrafi w pełni zastosować podstawowe techniki mikroskopowe.

Wykonuje w pełni zadania pod kierunkiem opiekuna naukowego. Przygotowuje preparaty i wykonuje analizę uzyskanych obrazów preparatów. W pełni rozumie podstawową literaturę dotyczącą podstaw optyki i mikroskopii. W pełni wykorzystuje dostępne źródła informacji.

Kompetencje

- ocena 2 (niedostateczna) student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie. Nie wykazuje potrzeby stałego aktualizowania wiedzy.

- ocena 3 (dostateczna) student potrafi w ograniczony sposób współdziałać i pracować w grupie. Nie wykazuje potrzeby stałego aktualizowania wiedzy.

- ocena 4 (dobry) student potrafi współdziałać i pracować w grupie. Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu.

- ocena 5 (bardzo dobry) student potrafi w pełni współdziałać i pracować w grupie. Wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy i zainteresowanie najnowszymi osiągnięciami z zakresu nowoczesnych metod obrazowania w biologii.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Kłopocka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)